Publicaties

Waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt

CPB (2018)

Deze studie verkent de rol van de startkwalificatie bij het optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor mbo-studenten. Hierbij proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Doen jongeren met een startkwalificatie het beter op de arbeidsmarkt?
  2. Vallen jongeren die al een startkwalificatie hebben gehaald vaker uit?

Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo2-, havo- of vwo-niveau.

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

ROA (2017)

Binnen het kader van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)2 ontwikkelt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) tweejaarlijks een raming voor de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt op de middellange termijn. De verwachte ontwikkelingen worden verbijzonderd naar bedrijfssector, beroepsklasse en opleidingsniveau. In het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 geeft het ROA een raming van de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt in de periode 2017–2022.

Toekomstgericht beroepsonderwijs

SER (2017)

Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dit beveelt de SER aan in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs aan de minister van OCW. Dit zal studenten en werkenden helpen om actief te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt en in de samenleving.

Zie ook: Deel 1 Voorstellen ter versterking van de beroepsbegeleidende leerweg (2016)


Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017

SCP (2017)

Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in deze publicatie.

  • Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen.
  • 79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en zorg te faciliteren, maar concrete regelingen zijn er niet altijd.
  • 60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In 2001 was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk.
  • Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant.
  • Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen.

Beroep op het mbo

SCP (2017)

In deze publicatie komen docenten, leidinggevenden, intermediairs en studenten in het mbo aan het woord over de responsiviteit van het mbo: de mate waarin het mbo adequaat weet in te spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en mbo’ers weet toe te rusten voor een goede start en blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.


Van bijstand naar werk: inclusieve innovatie in de regio

TNO (2017)

Meer dan een miljoen mensen in ons land hebben geen werk of het kost hen meer dan gemiddeld moeite aan het werk te komen.. Toch blijkt het verrassend vaak mogelijk de zogenaamde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ aan werk te helpen. In deze aanpak van TNO werken gemeenten en bedrijven nauw samen om dit probleem te lijf te gaan.


Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

TNO en CBS (2017)

Het innovatief vermogen van de Nederlandse economie is er bij gebaat als werknemers voldoende autonomie en uitdaging in hun werk hebben. Uit onderzoek van TNO en CBS blijkt echter dat een groeiende groep werknemers dat de laatste jaren juist steeds minder ervaart. Volgens de onderzoekers is dit een punt van zorg, waar werkgevers aandacht voor moeten hebben.


Sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet

SER (2017)

De SER maakt zich grote zorgen over beschut werk. In de verkenning Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet concludeert de SER dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de afbouw van de sociale werkbedrijven sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven.


SBB Barometer

SBB (2017)

‘Er zijn genoeg stageplekken en leerbanen, maar de studenten ontbreken. Zo concludeert de SBB Barometer waarin wordt gesteld dat er genoeg beroepen op mbo-niveau zijn waar studenten met open armen ontvangen worden.’


Ondersteuning jongeren bij leren en werken. Een handreiking voor de regio

aanpakjeugdwerkloosheid.nl (2017)

Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren gemeenten regelmatig knelpunten. In deze handreiking komen knelpunten en oplossingsrichtingen aan bod en worden praktijkvoorbeelden en praktische tips besproken.


Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk

UvA (2017)

‘Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk. Aan de hand van dertig concrete vragen brengen hoogleraren Paul de Beer en Evert Verhulp (AIAS) in kaart wat we weten over flexibel werk, gebruik makend van objectieve, wetenschappelijke informatie die zoveel mogelijk boven twijfel is verheven’.


Advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

SER (2017)

Volgens de SER is er een breed pakket aan maatregelen nodig om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren. In een gezamenlijk advies komen de SER en de RvC met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.


OESO Skills-strategie. Diagnoserapport Nederland 2017

OECD (2017)

De OECD werkt in dit rapport drie topprioriteiten uit die Nederland zich zou moeten stellen. Het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten; het werken aan een sterke leercultuur bij individuen, arbeidsorganisaties en opleidingsinstellingen; en zorgen dat iedereen de vaardigheden heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Lees hier de samenvatting.


Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan : een advies over postinitieel leren

SER (2017)

Het moet in Nederland vanzelfsprekend worden om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen. De SER pleit voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur.


Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid

WRR (2017)

Steeds meer werk is op basis van een tijdelijk contract, het aantal zelfstandigen is sterk toegenomen, en de organisatie van veel werk verandert. Jongeren en zzp’ers lijken hier vooral de dupe van te zijn. In deze publicatie gaat de WRR in op de zorgen of de flexibilisering in Nederland niet doorschiet.


Robotisering en automatisering in de metaalsector: betekenis voor werk en onderwijs

Platform31 (2017)

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het verkennend onderzoek naar de gevolgen van robotisering en automatisering voor de metaalsector.


Eerste treden op de arbeidsmarkt

SCP (2017)

Al jarenlang doen vrouwen het beter in het onderwijs dan mannen. Op de arbeidsmarkt wordt deze voorsprong echter niet verzilverd in een betere positie. Het vermoeden bestaat dat deze man-vrouwverschillen al vroeg in de loopbaan ontstaan. Dit rapport geeft de eerste uitkomsten weer van een langer lopend onderzoek naar de positie van jonge werkende vrouwen en mannen.


Robotisering en automatisering (eHealth) in de ambulante zorg

Platform31 (2016)

Wat zijn de effecten van Robotisering en Automatisering op de werkgelegenheid, nieuwe competenties en het onderwijs? Deze eHealth deelrapportage is onderdeel van een bredere verkenning en kijkt naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt en het onderwijs voor de ambulante zorg.
Creatief uit de bijstand

De ongemakkelijke waarheid is dat het voor mensen in de bijstand erg moeilijk is om daar weer uit te raken. Deze publicatie laat aan de hand van acht praktijkvoorbeelden zien wat hierin de rol van scholing als re-integratie instrument kan zijn.Stimuleren leren en werken in techniek in Haarlemmermeer & Haarlem

Sinds 2012 spant de gemeente Haarlemmermeer zich in om jongeren te laten kiezen voor een technische opleiding. Met succes, zo blijkt uit gesprekken met de gemeente. Wat is nu zo bijzonder aan deze aanpak en hoe kunnen andere gemeente deze lessen toepassen?


* Download de publicatieVerkenning en werkagenda digitalisering

SER (2016)


In deze verkenning beschrijft de SER de gevolgen van de transitie naar een digitale economie voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Hieruit blijkt dat digitalisering kansen biedt, maar dat dit niet vanzelf gaat. Platform31 zit zelf momenteel in de afronding van een onderzoek naar de effecten van Robotisering & Automatisering op de arbeidsmarkt in de G4. Deze resultaten worden binnenkort bekendgemaakt.

Lees verder


Omscholingsfaciliteiten grootste hiaat in het Nederlandse kennisbeleid

“Robotisering en automatisering veranderen ons werk steeds sneller. Banenverlies is echter niet de grootste zorg. Het achterblijven van bij- en omscholingsfaciliteiten is urgenter. Vouchers voor onderwijsuren, taakgerichte en verplichte bijscholing moeten de beroepsbevolking gaan klaarstomen voor nieuwe technologische ontwikkelingen.”


Kansrijk Onderwijsbeleid

Deze CPB-publicatie is een weergave van mogelijke onderwijsmaatregelen die de overheid of schoolleiders kunnen nemen. De wetenschappelijke literatuurstudie laat zien dat er mogelijkheden zijn die de vaardigheden van leerlingen kunnen laten stijgen. Het meeste terrein valt volgens de studie te winnen in het gericht coachen van docenten; anders indelen van klassen; en het inlopen van leerachterstanden.


Opleidingshomogamie zorgt sluipenderwijs voor ongelijkheid

Volgens Joop Schippers, in Sociale Vraagstukken, hebben een hogere opleiding voor grote groepen mannen en vrouwen, emancipatie en vrije partnerkeuze geresulteerde een toenemende opleidingshomogamie. Alleen initiatieven die hoog- en laagopgeleiden weer bij elkaar brengen, lijken een dam tegen de groeiende ongelijkheid te kunnen vormen.