Actualiteiten

Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die waarschijnlijk geen diploma kunnen halen. Uit CBS-cijfers over de leerlingen die het praktijkonderwijs in 2012/’13 verlieten, blijkt dat meer dan de helft hier drie jaar later wel in was geslaagd. Bijna een kwart was zelfs in het bezit van een mbo-2-diploma of hoger, wat geldt als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

Lees verder (CBS, 12 februari 2018)


Jongeren met startkwalificatie presteren duidelijk beter op de arbeidsmarkt

Jongeren met een startkwalificatie (een diploma op minimaal mbo2-, havo- of vwo-niveau) doen het beduidend beter op de arbeidsmarkt dan degenen zonder startkwalificatie. Dit blijkt uit een vandaag verschenen studie van het Centraal Planbureau, waarvoor 230.000 jongeren gedurende negen jaar zijn gevolgd in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Deze conclusie geldt voor hen op alle onderzochte arbeidsmarktuitkomsten: werk, economische zelfstandigheid, baanzekerheid (vaker een vast contract) en werkzekerheid (meer tijd werkend doorgebracht na afstuderen).

Lees verder (CPB, 8 februari 2018)


Bestuursakkoord mikt op gelijke kansen mbo

MBO Raad en het ministerie van OCW hebben op 7 februari het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ ondertekend, Het akkoord bevat onder meer afspraken over gelijke kansen in het onderwijs en het verder brengen van jongeren in een kwetsbare positie. Het mbo is de eerste onderwijssector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten.

Het bestuursakkoord biedt mbo-scholen onder andere de ruimte om zich de komende jaren te richten op jongeren in kwetsbare posities, door intensere samenwerking met het vmbo en het praktijkonderwijs. Dat moet de overgang voor kansarme jongeren vergemakkelijken en kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Lees het persbericht (ministerie OCW, 7 februari 2018) en de Kamerbrief


Volop kansen na het mbo

Met een afgeronde mbo-opleiding zijn er volop kansen op de arbeidsmarkt. Dat tonen de prognosecijfers die SBB vandaag bekendmaakte. Vooral in techniek en zorg zullen studenten een zeer goede kans op stage, leerbaan en werk hebben.

Jaarlijks voert SBB arbeidsmarktonderzoek uit naar de kans op stage, leerbaan en werk voor 468 mbo-beroepen. Hiervoor analyseerde SBB onder andere de beschikbare mbo-vacatures en nemen we een enquête af onder 200.000 leerbedrijven. Scholen kunnen de cijfers gebruiken in de voorlichting aan de toekomstige mbo-student. Ze maken bijvoorbeeld onderdeel uit van Studie in Cijfers en de beroepskeuzesites mbostad.nl en beroepeninbeeld.nl.

Lees verder op SBB (30 januari 2018)

Voor alle mbo-beroepen zijn per regio de Kans op stage, leerbaan en werk te zien op s-bb.nl/kans.


SER Brabant loopt voorop met advies over toekomst arbeidsmarkt

De Brabantse economie groeit als kool, maar er is een prangend tekort aan vakmensen. De oplossing zit in een slimmere organisatie van de samenwerking tussen arbeidsmarkt, huishoudens en onderwijs, stelt de SER Brabant in een breed gedragen advies. Secretaris Marlie van Santvoort en SER Brabant-lid Marc van der Meer lichten het advies toe. ‘Iedereen voelt aan hoe hoog de urgentie is.’

Lees het artikel in SER magazine (december 2017)

Lees het advies Toerusten en innoveren (BrabantAdvies, pdf)


Werkgevers niet altijd actief op duurzame inzetbaarheid

Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen. Dat staat in het SCP-rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ met ‘duurzame inzetbaarheid’ als centrale thema. Tweederde van de organisaties voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Het aandeel organisaties dat de komende twee jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst wil nemen, is echter beperkt: 11%. De helft van de organisaties wil dit niet.

Lees verder op SCP (24 oktober 2017)


Mbo: hoe op te leiden voor de banen van morgen?

Hoe kan het mbo het beste studenten opleiden voor de banen van morgen? Dat heeft het SCP onderzocht. De onderzoekers concluderen dat vakonderwijs weliswaar de kern van het mbo blijft, maar dat alleen vakkennis en vakvaardigheden in de toekomst niet genoeg zijn en dat er te veel aandacht uitgaat naar de ondersteunende vakken taal en rekenen. Naast vakvaardigheden zijn vooral persoonlijkheidskenmerken en hogere orde (denk)vaardigheden belangrijk. Voor echte vakmensen zal er altijd plaats zijn op de arbeidsmarkt menen de betrokkenen.

Lees verder op SCP (6 september 2017)


Sollicitatieplicht voor oudere werklozen: meer werk, maar ook meer ziektewetuitkeringen

‘De sollicitatieplicht voor ouderen in de WW leidt tot een grotere kans op werk, maar tegelijk ook tot een vlucht in de ziektewet, zo stelt Marloes Lammers (SEO Economisch Onderzoek.) in Sociale Vraagstukken.

Lees verder op Sociale Vraagstukken (28 juni 2017)


Aantal bijstandsontvangers stijgt verder

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal gestegen tot 474.000. Ondanks de groeiende economie neemt de concurrentie op de arbeidsmarkt toe, wat vooral ongunstig is voor kwetsbare groepen en mensen die al langer in de bijstand zitten.

Lees verder op CBS (31 mei 2017)


Met arbeidspools meer kans op social return

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Lees verder op Sociale Vraagstukken (29 mei 2017)


Mensen in de bijstand kunnen eerder worden geholpen met hun schulden

‘Mensen in de bijstand kunnen eerder worden geholpen met hun schulden, zo stellen Ria Langereis en Jeanette Schouten van de gemeente Amsterdam. Zo screent Amsterdam mensen met een bijstandsuitkering op dreigende schulden, en nodigt ze met een vriendelijke en uitnodigende brief uit.’

Lees verder op Sociale Vraagstukken (9 mei 2017)


Werkloosheid daalt verder

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Lees verder op CBS (20 april 2017)


Arbeidsmarkt trekt aan, maar niet iedereen profiteert

Ondanks de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Daarmee dreigt maatschappelijke uitsluiting voor groepen die in de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren, zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten.

Lees verder op UWV (5 april 2017)


Investeren in laaggeletterdheid bespaart ons jaarlijks 1 miljard euro

Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna 1 miljard euro kost. De overheid, de belastingbetaler, werkgevers, zorgverzekeraars en vooral de laaggeletterden zelf betalen deze rekening. Investeren levert veel geld op en maakt mensen gelukkiger zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.

Lees verder op stichting Lezen & Schrijven (4 april 217)


Angst voor robotisering is onterecht

“Volgens Fabian Dekker hebben techno-pessimisten een zwaar stempel gedrukt op het debat over robotisering. Volgens hem is het grootste probleem niet zozeer dat er straks te weinig werk is, of dat de ongelijkheid te groot wordt. Er zijn simpelweg bijna geen robots in ons land, en juist die onbekendheid maakt mensen angstig.”


Je zit in de bijstand en moet ‘meedoen’, maar hoe dan?

‘Sinds de Participatiewet moeten gemeenten mensen die al lang in de bijstand zitten laten ‘participeren’. Daar worstelen zij mee. Participatie is een vaag begrip, en hoe motiveer je iemand om actief te worden? Met een wortel of een stok? Een ronde tafel van wetenschappers zoekt naar antwoorden.’


‘Vrijwilligerswerk is niet gratis’

‘Vrijwilligersorganisaties dreigen in forse financiële problemen te komen. Gemeenten maken graag gebruik van hun vrijwilligers om de gaten van de participatiemaatschappij op te vullen. Maar van een redelijke vergoeding is geen sprake.’

Lees verder op Sociale Vraagstukken (9 maart 2017)


Column: Maak arbeidsmarkt nu eens écht voor iedereen toegankelijk

Terwijl de economie weer ‘booming’ is en de tekorten op de arbeidsmarkt toenemen, laten we met elkaar gebeuren dat 1,7 miljoen mensen aan de kant blijven staan en nauwelijks kunnen meeprofiteren.


Geef Mohammed een eerlijke kans op werk

“Hoewel het opleidingsniveau van jongeren met een migratieachtergrond de afgelopen jaren is toegenomen, is hun positie op de arbeidsmarkt niet verbeterd. Voor verandering zijn interventies nodig die discriminatie tegengaan”, zo stelt hoogleraar Saskia Keuzenkamp’

  • Lees verder op Sociale Vraagstukken (9 februari 2017)

Arbeidsmarkt kan inclusiever worden

“De arbeidsmarkt dreigt steeds exclusiever te worden door vergrijzing, flexibilisering en digitalisering. Charissa Freese legt uit hoe overheid, werkgevers en werknemers samen kunnen werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt”.

  • Lees verder op Socialevraagstukken.nl (1 februari 2017)

Het zelfrespect van werklozen onder druk

‘Succes heb je zelf in de hand en falen is je eigen schuld’. Een illustratief beeld in de huidige prestatiemaatschappij volgens sociologe Judith Elshout. In haar proefschrift ‘Roep om Respect’ stelt zij dat langdurige werkloosheid hierdoor al snel een bron is van schuld, schaamte en vernedering. Het zelfrespect staat onder druk, en als die druk te groot wordt neigen mensen uit zelfbescherming op te geven.


Mensen met een beperking komen nog altijd moeilijk aan werk

Ondanks overheidsmaatregelen is gezondheid nog zeer bepalend voor het hebben van een baan. Weinig werkgevers hebben specifiek beleid voor medewerkers met gezondheidsbeperkingen. Dat is zorgelijk, zeker in het licht van de toenemende aantallen ouderen en mantelzorgers op de arbeidsmarkt.

  • Lees verder op Sociale Vraagstukken (21 december 2016)


Robotisering en Automatisering: eHealth in regio Utrecht

De mogelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen staan flink in de belangstelling. Sommige deskundigen voorspellen een krimpende werkgelegenheid, anderen zijn optimistisch en zien juist nieuw werk ontstaan. Platform31 deed verkennend onderzoek naar de effecten van Robotisering & Automatisering op de werkgelegenheid, de gevraagde competenties en het onderwijs voor de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Een interview met Helianthe Kort, lector Vraaggestuurde Zorg aan de Hogeschool Utrecht (HU).


Zo verbetert u de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Veel gemeenten maken zich zorgen over de gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zeker nu basisscholen fors minder geld krijgen om de doelen te bereiken die het kabinet eerder vastlegde in het Techniekpact. Onhandig, want de instroom van jongeren voor opleidingen in de techniek is al onder de maat. Hoe worden jongeren enthousiast voor een technische opleiding en een baan in deze sector? Deze vraag stond centraal in een onderzoek van Platform31 in de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer.


De geautomatiseerde arbeidsmarkt

Interview met Wim de Ridder, directeur van Future Studies

De radicale doorbraak in arbeidsmarktbemiddeling is volgens futuroloog Wim de Ridder een geautomatiseerde arbeidsmarkt. Deze ‘autonome arbeidsmarkt’ kan ervoor zorgen dat iedereen binnen korte tijd tenminste één dag per week passend betaald werk heeft. In zijn boek ‘Metamorfose, de nieuwe welvaart’, legt De Ridder uit hoe een digitaal arbeidsmarktplatform dit mogelijk maakt. “We willen mensen uit hun isolement halen door hen mogelijkheden te bieden waarmee zij actief worden en samen nieuw werk creëren. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen we mensen helpen bij het vinden van passend werk.”

Mensen met een beperking komen nog altijd moeilijk aan werk

Ondanks overheidsmaatregelen is gezondheid nog zeer bepalend voor het hebben van een baan. Weinig werkgevers hebben specifiek beleid voor medewerkers met gezondheidsbeperkingen. Dat is zorgelijk, zeker in het licht van de toenemende aantallen ouderen en mantelzorgers op de arbeidsmarkt.


Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Vier op de tien werkende Nederlanders hebben geen vast contract, en het aandeel flexibele arbeidsrelaties ligt hoger dan in het buitenland. Daarbij groeit dit aandeel sterker in Nederland dan in andere Europese landen. Deze publicatie laat zien dat de kosten en risico’s uiteen lopen tussen vaste en flexibele arbeidsrelaties.