Werk banner

deel deze pagina via:

Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door

Logo groot png2
Logo Ministerie BZK

Het thema Regionale economie en arbeidsmarkt biedt antwoord op de kennis- en praktijkvragen die de economische transitie met zich meebrengt. Platform31 ondersteunt steden en regio’s bij de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van kennis en ervaringen over het versterken van de regionale economie en arbeidsmarkt.


Kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs

Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek

Dit kennisdossier richt zich op onderzoeks- en beleidsrapporten over arbeidsmarkt en onderwijs die relevant zijn voor de gemeentelijke (beleids-)praktijk. De uitvoering en invulling van het arbeidsmarktbeleid is voor een groot deel de verantwoordelijkheid van gemeenten. Bestuurders en beleidsmedewerkers worden bedolven onder wetenschappelijke (en niet wetenschappelijke) onderzoeks- en beleidsrapporten. Hoewel met de kwaliteit van de onderzoeksrapporten doorgaans weinig mis is, kan dat niet worden gezegd van de praktische bruikbaarheid. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat de praktische bruikbaarheid vaak niet direct het doel van de onderzoeksrapporten is. Niettemin is het voor gemeenten vooral van belang te weten welke beleidsadviezen uit de onderzoeken volgen en te weten of de adviezen ook voor de eigen (beleids-)praktijk relevant zijn.

Op onderwijsterrein heeft de lokale overheid een beperkte formele rol. Het onderwijsveld is veelal autonoom en zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs. Dat neemt niet weg dat voor gemeenten een goede kwaliteit van het onderwijs van groot belang is. Naast de kwaliteit van het onderwijs is een ander belangrijk thema rond onderwijs de aansluitingsproblematiek met de arbeidsmarkt. Ook om integraal te kunnen werken, en burgers zo veel mogelijk te ondersteunen in het participeren op de arbeidsmarkt, is onderwijs (en/of scholing) van groot belang. Dat vraagt binnen gemeenten om inzet op nieuwe samenwerkingsverbanden.

Doel van het kennisdossier

Doel van het kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs is om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema arbeidsmarkt en onderwijs. Hier licht Platform31 diverse onderzoeksrapporten of beleidsadviezen (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) uit. Enkele thema’s krijgen extra aandacht afhankelijk van de op dat moment geldende vraagstukken. Bij de thema’s wordt nader ingegaan op de relevantie van het vraagstuk. Ook worden enkele kennisvragen geformuleerd die nader onderzoek behoeven. Tevens wordt voor elk van de thema’s een praktijkvoorbeeld uitgelicht en een aantal ‘must reads’ voorgesteld.
De informatie op de website wordt regelmatig ververst

Actualiteiten

Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die waarschijnlijk geen diploma kunnen halen. Uit CBS-cijfers over de leerlingen die het praktijkonderwijs in 2012/’13 verlieten, blijkt dat meer dan de helft hier drie jaar later wel in was geslaagd. Bijna een kwart was zelfs in het bezit van een mbo-2-diploma of hoger, wat geldt als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

Lees verder (CBS, 12 februari 2018)


Jongeren met startkwalificatie presteren duidelijk beter op de arbeidsmarkt

Jongeren met een startkwalificatie (een diploma op minimaal mbo2-, havo- of vwo-niveau) doen het beduidend beter op de arbeidsmarkt dan degenen zonder startkwalificatie. Dit blijkt uit een vandaag verschenen studie van het Centraal Planbureau, waarvoor 230.000 jongeren gedurende negen jaar zijn gevolgd in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Deze conclusie geldt voor hen op alle onderzochte arbeidsmarktuitkomsten: werk, economische zelfstandigheid, baanzekerheid (vaker een vast contract) en werkzekerheid (meer tijd werkend doorgebracht na afstuderen).

Lees verder (CPB, 8 februari 2018)


Bestuursakkoord mikt op gelijke kansen mbo

MBO Raad en het ministerie van OCW hebben op 7 februari het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ ondertekend, Het akkoord bevat onder meer afspraken over gelijke kansen in het onderwijs en het verder brengen van jongeren in een kwetsbare positie. Het mbo is de eerste onderwijssector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten.

Het bestuursakkoord biedt mbo-scholen onder andere de ruimte om zich de komende jaren te richten op jongeren in kwetsbare posities, door intensere samenwerking met het vmbo en het praktijkonderwijs. Dat moet de overgang voor kansarme jongeren vergemakkelijken en kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Lees het persbericht (ministerie OCW, 7 februari 2018) en de Kamerbrief


Volop kansen na het mbo

Met een afgeronde mbo-opleiding zijn er volop kansen op de arbeidsmarkt. Dat tonen de prognosecijfers die SBB vandaag bekendmaakte. Vooral in techniek en zorg zullen studenten een zeer goede kans op stage, leerbaan en werk hebben.

Jaarlijks voert SBB arbeidsmarktonderzoek uit naar de kans op stage, leerbaan en werk voor 468 mbo-beroepen. Hiervoor analyseerde SBB onder andere de beschikbare mbo-vacatures en nemen we een enquête af onder 200.000 leerbedrijven. Scholen kunnen de cijfers gebruiken in de voorlichting aan de toekomstige mbo-student. Ze maken bijvoorbeeld onderdeel uit van Studie in Cijfers en de beroepskeuzesites mbostad.nl en beroepeninbeeld.nl.

Lees verder op SBB (30 januari 2018)

Voor alle mbo-beroepen zijn per regio de Kans op stage, leerbaan en werk te zien op s-bb.nl/kans.


SER Brabant loopt voorop met advies over toekomst arbeidsmarkt

De Brabantse economie groeit als kool, maar er is een prangend tekort aan vakmensen. De oplossing zit in een slimmere organisatie van de samenwerking tussen arbeidsmarkt, huishoudens en onderwijs, stelt de SER Brabant in een breed gedragen advies. Secretaris Marlie van Santvoort en SER Brabant-lid Marc van der Meer lichten het advies toe. ‘Iedereen voelt aan hoe hoog de urgentie is.’

Lees het artikel in SER magazine (december 2017)

Lees het advies Toerusten en innoveren (BrabantAdvies, pdf)


Werkgevers niet altijd actief op duurzame inzetbaarheid

Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen. Dat staat in het SCP-rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ met ‘duurzame inzetbaarheid’ als centrale thema. Tweederde van de organisaties voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Het aandeel organisaties dat de komende twee jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst wil nemen, is echter beperkt: 11%. De helft van de organisaties wil dit niet.

Lees verder op SCP (24 oktober 2017)

Karakus in de wijk

Column: Maak arbeidsmarkt nu eens écht voor iedereen toegankelijk

Terwijl de economie weer ‘booming’ is en de tekorten op de arbeidsmarkt toenemen, laten we met elkaar gebeuren dat 1,7 miljoen mensen aan de kant blijven staan en nauwelijks kunnen meeprofiteren.

Toekomstgericht beroepsonderwijs

Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dit beveelt de SER aan in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs aan de minister van OCW. Dit zal studenten en werkenden helpen om actief te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt en in de samenleving.

Lees het rapport (SER, november 2017)


Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017

Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen, zo blijkt uit dit SCP-rapport.

Lees het rapport (SCP, oktober 2017)