Werk banner

deel deze pagina via:

De kennisdossiers worden mede mogelijk gemaakt door de G32-gemeenten en het ministerie van BZK.Logo Ministerie BZK

Het thema Regionale economie en arbeidsmarkt biedt antwoord op de kennis- en praktijkvragen die de economische transitie met zich meebrengt. Platform31 ondersteunt steden en regio’s bij de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van kennis en ervaringen over het versterken van de regionale economie en arbeidsmarkt.


Kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs

Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek

Dit kennisdossier richt zich op onderzoeks- en beleidsrapporten over arbeidsmarkt en onderwijs die relevant zijn voor de gemeentelijke (beleids-)praktijk. De uitvoering en invulling van het arbeidsmarktbeleid is voor een groot deel de verantwoordelijkheid van gemeenten. Bestuurders en beleidsmedewerkers worden bedolven onder wetenschappelijke (en niet wetenschappelijke) onderzoeks- en beleidsrapporten. Hoewel met de kwaliteit van de onderzoeksrapporten doorgaans weinig mis is, kan dat niet worden gezegd van de praktische bruikbaarheid. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat de praktische bruikbaarheid vaak niet direct het doel van de onderzoeksrapporten is. Niettemin is het voor gemeenten vooral van belang te weten welke beleidsadviezen uit de onderzoeken volgen en te weten of de adviezen ook voor de eigen (beleids-)praktijk relevant zijn.

Op onderwijsterrein heeft de lokale overheid een beperkte formele rol. Het onderwijsveld is veelal autonoom en zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs. Dat neemt niet weg dat voor gemeenten een goede kwaliteit van het onderwijs van groot belang is. Naast de kwaliteit van het onderwijs is een ander belangrijk thema rond onderwijs de aansluitingsproblematiek met de arbeidsmarkt. Ook om integraal te kunnen werken, en burgers zo veel mogelijk te ondersteunen in het participeren op de arbeidsmarkt, is onderwijs (en/of scholing) van groot belang. Dat vraagt binnen gemeenten om inzet op nieuwe samenwerkingsverbanden.

Doel van het kennisdossier

Doel van het kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs is om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema arbeidsmarkt en onderwijs. Hier licht Platform31 diverse onderzoeksrapporten of beleidsadviezen (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) uit. Enkele thema’s krijgen extra aandacht afhankelijk van de op dat moment geldende vraagstukken. Bij de thema’s wordt nader ingegaan op de relevantie van het vraagstuk. Ook worden enkele kennisvragen geformuleerd die nader onderzoek behoeven. Tevens wordt voor elk van de thema’s een praktijkvoorbeeld uitgelicht en een aantal ‘must reads’ voorgesteld.
De informatie op de website wordt regelmatig ververst

Actualiteiten

Sollicitatieplicht voor oudere werklozen: meer werk, maar ook meer ziektewetuitkeringen

‘De sollicitatieplicht voor ouderen in de WW leidt tot een grotere kans op werk, maar tegelijk ook tot een vlucht in de ziektewet, zo stelt Marloes Lammers (SEO Economisch Onderzoek.) in Sociale Vraagstukken.

Lees verder op Sociale Vraagstukken (28 juni 2017)


‘Vrijwilligerswerk is niet gratis’

‘Vrijwilligersorganisaties dreigen in forse financiële problemen te komen. Gemeenten maken graag gebruik van hun vrijwilligers om de gaten van de participatiemaatschappij op te vullen. Maar van een redelijke vergoeding is geen sprake.’

Lees verder op Sociale Vraagstukken (9 maart 2017)


Karakus in de wijk

Column: Maak arbeidsmarkt nu eens écht voor iedereen toegankelijk

Terwijl de economie weer ‘booming’ is en de tekorten op de arbeidsmarkt toenemen, laten we met elkaar gebeuren dat 1,7 miljoen mensen aan de kant blijven staan en nauwelijks kunnen meeprofiteren.

Toekomstgericht beroepsonderwijs

Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dit beveelt de SER aan in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs aan de minister van OCW. Dit zal studenten en werkenden helpen om actief te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt en in de samenleving.

Lees het rapport (SER, november 2017)


Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017

Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen, zo blijkt uit dit SCP-rapport.

Lees het rapport (SCP, oktober 2017)