Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Projectleider

06 57 94 36 56

Logo PMG

PMG en Platform31

Het Platform Middelgrote Gemeenten en Platform31 werken nauw samen rondom de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis over de vraagstukken van middelgrote steden. PMG en Platform31 hebben hun samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Jaarlijks worden de afspraken over de concrete activiteiten en werkzaamheden van Platform31 voor het PMG vastgelegd in een werkprogramma. Platform31 ondersteunt het PMG bij de inhoudelijke invulling van de jaarlijkse PMG kennis- en netwerkdag. Als adviseur en sparringpartner denken we inhoudelijk mee over de activiteiten van de pijlers ‘bestuur’, ‘economie en fysieke leefomgeving’ en ‘samenleving’.

Uitgangspunten samenwerking

De samenwerking tussen het PMG en Platform31 is erop gericht om de aangesloten gemeenten te ondersteunen bij de voor hun schaalniveau en context specifieke opgaven, uitdagingen en vraagstukken. De activiteiten van het PMG en Platform31 versterken elkaar: we ontwikkelen en delen kennis die kenmerkend is voor middelgrote gemeenten. Daarnaast is de samenwerking gericht op het nog beter oppakken van vraagstukken en specifieke kennisbehoefte van middelgrote gemeenten en op het nog beter benutten van het PMG-netwerk. Zodat de gezamenlijke kennisagenda en het werkprogramma grotere impact hebben voor de middelgrote gemeenten die zijn aangesloten bij het PMG.

Samenwerking tussen middelgrote steden en Platform31: juist nu!

Middelgrote steden zijn cruciale schakels in het stedelijk netwerk van Nederland, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk. Tegelijkertijd ontbreekt het in veel middelgrote steden aan grootstedelijke voorzieningen, waardoor de aantrekkelijkheid voor bewoners, bedrijven en bezoekers onder druk kan komen te staan. Platform31 bevordert inzicht in de kansen, opgaven, uitgagingen én bedreigingen van de middelgrote steden in Nederland. We inspireren en ondersteunen bij de ontwikkeling van krachtige strategieën die hun positie binnen het stedelijk netwerk van Nederland vitaal houden. Vanwege grote transities op het gebied van duurzaamheid en energie, in het sociale en ruimtelijke domein (de nieuwe omgevingswet) en de veranderingen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de economie, is het juist nu belangrijk om te investeren in kennis en kunde waarmee we middelgrote steden in Nederland vitaal en krachtig houden.

Partnerschap Platform31

Voor middelgrote steden is het daarom aantrekkelijk om naast het lidmaatschap van het PMG ook partner te worden van Platform31. Waar het PMG zich focust op de vraagstukken en uitdagingen die specifiek middelgroot zijn, richt Platform31 zich op de volle breedte van stedelijke en regionale vraagstukken. Dit betekent dat Platform31 veel kennis in huis heeft om middelgrote steden, aanvullend op de activiteiten binnen het PMG-netwerk, te ondersteunen op hun vragen met over bijvoorbeeld duurzaamheid en de energietransitie, het verbeteren van wonen en zorg in de wijk, het terugdringen van armoede en schulden, het leren omgaan met ongelijkheid en segregatie, het versterken van de regionale economie, het vitaal houden van binnensteden of het huisvesten van statushouders.

Middelgrote gemeenten die partner zijn van Platform31 krijgen een vaste contactpersoon, zodat de continuïteit in de aandacht wordt gegarandeerd en kennisvragen vanuit de gemeente kunnen worden beantwoord en uitgezet binnen het brede kennisnetwerk van Platform31. Deze contactpersoon is dezelfde als die voor het PMG-netwerk. Als partner van Platform31 profiteren gemeenten bovendien van de exclusieve deelname aan onze kennis- en netwerkactiviteiten zoals gratis deelname aan of korting op bijeenkomsten, leerkringen, experimenten en andere activiteiten.

Hoe meer PMG-gemeenten partner worden van Platform31, des te beter kan Platform31 de middelgrote gemeenten ondersteunen bij hun kennisvragen. Platform31 biedt de leden van het PMG een korting van 1.250 euro op het reguliere partnertarief van 5.000 euro.

Contact

Meer informatie?

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Projectleider

06 57 94 36 56

Partner worden?

U kunt dit formulier inscannen en mailen naar partners@platform31.nl

of per post opsturen naar:
Platform31
T.a.v. Helen van Kan
Postbus 30833
2500 GV Den Haag