Meer betaalbare woningen in de lokale setting

Uitnodiging om doorstroming op de woningmarkt te verbeteren

Vergrijzing, huishoudensverdunning, urbanisatie en toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt zorgen voor een grotere vraag naar huurwoningen in het middensegment: vrijesectorhuur tussen 600 en 1.000 euro. Dit segment is veel kleiner dan het aantal huishoudens dat er gebruik van zou willen maken. Terwijl juist dit middensegment het smeermiddel moet zijn tussen de sociale huur- en de koopmarkt en voor een betere doorstroming kan zorgen.

Meer betaalbare woningen

Als bescheiden speler kunnen wij imperfecties in vraag en aanbod niet in ons eentje oplossen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat we zelf geen verstorende factor zijn. Vorig jaar hebben we een belangrijke stap hierin gezet, door de huurprijs te verlagen tot de tweede aftoppingsgrens van alle woningen in het gereguleerde segment. Dit vergroot niet alleen de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor onze doelgroep, het biedt ook ruimte voor marktpartijen in het middensegment. Zij ondervinden hinder van een te gunstige prijs-kwaliteitverhouding van sociale woningen. Samen met hen zoeken we nu lokaal naar mogelijkheden.

Waarmaken én verder brengen

En het kan. Het eerste project start binnenkort. Wij realiseren nieuwbouw tot € 620, een marktpartij de dure huur- en koopwoningen. Met behoud van een goed rendement. Naast te dure sociale huurwoningen ondervinden marktpartijen ook andere belemmeringen. Op lokaal niveau bijvoorbeeld gebrek aan locaties, te hoge gemeentelijke grondprijzen en gemeentelijk beleid. Met gemeente Nijmegen gaan we een deel van ontwikkelingsgebied Waalsprong inzetten als pilot om deze belemmeringen te verkleinen. Wij onderzoeken of we nog meer ruimte kunnen bieden door verdere huurverlaging en of wij onze grondposities kunnen inzetten voor interessante initiatieven. De gemeente wil in gesprek met partijen over haar grondbeleid voor deze pilot. Denk aan grondprijsdifferentiatie en het werken met ‘caps’ voor huurprijzen.

Wij nodigen marktpartijen uit voor samenwerking en vragen hen en anderen om ervaringen met ons te delen. Omdat we hierin geloven. Wij zien onze kerntaak niet als een vastomlijnd gegeven, maar afhankelijk van de manier waarop de lokale en regionale huisvestingsagenda zich ontwikkelt. Het is onze taak als bestuurders om de actualiteit te duiden en te benoemen wat nodig is in de lokale setting. Hoe beter we hierin slagen, hoe groter de legitimatie van onze keuzes, en hoe groter de publieke waarde van onze corporatie.

Walter Hamers en Ronald Leushuis

Raad van bestuur Talis

Woningcorporatie Talis heeft 14.000 woningen in Nijmegen en Wijchen