Haagse illusie

Het sectorbeeld van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) verrast niet. Aedes, vereniging van woningcorporaties, concludeert dat corporaties de financiële ruimte hard nodig hebben om de komende jaren investeringen te doen waarover ze met gemeenten en huurdersorganisaties afspraken maken. De verhuurdersheffing gooit roet in het eten, zeker nu de corporaties, vanwege de noodzaak woningen betaalbaar te houden en hierdoor de jaarlijkse huurverhoging beperkt houden.

De G32 is het volmondig eens met de conclusie van Aedes. Wij zien het in de dagelijkse praktijk van onze steden. Eerder dit jaar waarschuwden we al voor de forse inperking van het investeringsvermogen van corporaties en de gevolgen daarvan voor de sociale huisvesting én de leefbaarheid in onze steden. Het verdienmodel achter de verhuurdersheffing: verkoop van sociale huurwoningen en maximale huurverhoging is een Haagse illusie. Naar verwachting stijgen de huren de komende jaren met niet meer dan 1 procent boven inflatie. Dat is fijn voor de huurders. Tegelijkertijd zijn de sociale huurwoningen hard nodig om, naast allerlei andere doelgroepen, ook vergunninghouders te huisvesten. En dan hebben we het nog niet over de grote opgave om de sociale voorraad kwalitatief voor de toekomst op peil te houden, te verduurzamen en comfortabel en geschikt te maken zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Op de valreep kwam het kabinet voor het kerstreces nog met een wetsvoorstel waarbij corporaties meer mogelijkheden krijgen om statushouders te huisvesten. Dat is een stap in de goede richting, maar nog geen blijvende oplossing voor de structurele investeringsvraag die gemeenten de komende jaren vragen van corporaties op grond van de door de gemeenteraden vastgestelde woonvisies. Met alleen wetgeving redden veel corporaties het niet. Daar waar de cijfers van de minister op macroniveau ongetwijfeld kloppen als het gaat om de draagkracht van corporaties, zijn er op microniveau grote verschillen die het voor veel corporaties onmogelijk maken om de broodnodige investeringen te doen.

In 2016 wordt de verhuurdersheffing ongetwijfeld geëvalueerd. Hopelijk biedt dat voortschrijdend inzicht. Want als we ergens behoefte aan hebben, dan is dat stabiliteit. Met ruimte voor alle partijen om gezamenlijk de volkshuisvestelijke opgaven die er liggen aan te kunnen. Dat wens ik ons allen toe.


Jop Fackeldey
Voorzitter fysieke pijler G32