Bewoners bepalen de buurt

Participatie ‘Nieuwe Stijl’

De corporatiesector heeft een andere koers ingezet. Zo worden risicovolle projecten vermeden en ligt de focus weer op de kerntaken. Corporaties herzien hun rol en positie met betrekking tot de aanpak van de sociaaleconomische infrastructuur in de wijken. Zelfredzaamheid en eigen inbreng van huurders wordt daarom gestimuleerd. Bewoners bepalen in feite de buurt.

Verschuiving in rol en invloed

Bewonersparticipatie wordt steeds belangrijker voor zowel gemeente, corporaties maar ook voor de bewoners zelf. Het hoort een integraal onderdeel van de corporatiebeleidscyclus te zijn. Dit vergt een bepaalde manier van kijken.
De corporatie acteert bijvoorbeeld minder op operationeel vlak. Haar rol is het stimuleren, coachen en faciliteren van actieve bewoners die invulling geven aan het verbeteren van de leefbaarheid. Ook dichtbij de bewoners staan, goed naar hen luisteren, in gesprek gaan en hen serieus nemen vraagt de nodige aandacht. Een andere manier van kijken vergt ook acceptatie en besef dat bewoners meer invloed op het beleid hebben. Kortom: Bewonersparticipatie ‘Nieuwe Stijl’.

Informele bewonersparticipatie

Naast de formele bewonersparticipatie, zoals huurdersverenigingen en bewonerscommissies, wordt het steeds belangrijker om te werken met informele bewonersparticipatie als ‘Bewonerskrachten’. Dit zijn getrainde vrijwilligers uit de buurt. Zij leveren een bijzondere bijdrage aan het schoon en veilig houden van de buurt. Zoals het bekend maken van de woonregels, aanspreken van medebewoners en klachten of vernielingen melden. Ook dragen ze bij aan extra aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. De corporatie investeert in deze actieve huurders via training, coaching, begeleiding en financieel in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.

Zichtbaar resultaat

Door deze werkwijze zijn bewoners minder afhankelijk van de corporatie. Het zelf(standig) oplossen van problemen achter de voordeur en in complexen neemt toe. Ook de leefbaarheid in de wijken en wooncomplexen gaat vooruit. Daarnaast wordt de afstand tussen de corporatie en bewoners kleiner en neemt het veiligheidsgevoel toe. Dit resulteert uiteindelijk in een aantrekkelijke woningportefeuille met minder leegstand en mutaties.


Sami Azizi
regisseur sociaal beheer, Servatius