Waterweg Wonen stimuleert bewonersparticipatie met pilot ‘Nieuwe Buren’

Bewoners van de Londenweg leiden potentiële nieuwe buren rond in het complex. Zij kunnen op die manier beslissen of de woning en het complex bij hen passen en de huidige bewoners kunnen invloed uitoefenen op wie hun nieuwe buren worden. Deze werkwijze past in de ambitie van Waterweg Wonen: meer bewonersparticipatie en sociale binding tussen bewoners onderling. De pilot ‘Nieuwe Buren’ start vanaf september 2015 en de voorbereiding is in volle gang. Platform31 sprak met Xochitl de Vries, consulent Beheer van Waterweg Wonen. Ze vertelt enthousiast over de mogelijkheden die ze bieden aan hun huurders.

nieuwe buren

Waarom meer bewonersparticipatie?

“Er heerst vaak onvrede over de manier waarop corporaties woningen toewijzen. Tijdens bijeenkomsten verzuchten huurders regelmatig dat ze het idee hebben dat corporaties willekeurig woningen toewijzen. Vanuit deze onvrede lijkt het alsof bewoners zelf een andere keuze zouden maken als ze hun buren konden kiezen. Waterweg Wonen vindt bewonersbetrokkenheid belangrijk en wil graag vernieuwende vormen ontwikkelen die goed aansluiten op de behoefte van bewoners en hen actief betrekken in de woonruimtebemiddeling.”

Wat houdt de pilot ‘Nieuwe buren’ in?

“Potentiële huurders worden in het verhuurproces gevraagd mee te werken aan een kennismaking met de bewoners van het complex, nadat zij de woning hebben bezichtigd. Doen zij dat niet, dan kunnen zij de woning niet huren. Eerst krijgen de potentiële huurders een rondleiding in de flat en uitleg over praktische zaken, bijvoorbeeld waar de glasbak en papierbak staan. Daarna hebben ze nog één dag om te beslissen. Tijdens de rondleidingen ligt er een belangrijke rol voor de huidige bewoners. Zij functioneren als ambassadeurs voor hun complex en krijgen de kans om potentiële huurders te vertellen hoe ze met elkaar leven en omgaan.”

Hoe is het idee tot stand gekomen?

“Waterweg Wonen is op zoek naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie die aansluiten op de behoefte van de bewoners. Zo kwamen we op de vraag wat er zou gebeuren als de huurder zelf de woningtoewijzing zou regelen? Vanuit deze gedachte is nagedacht over de (on)mogelijkheden om de huurder te laten participeren in het woningtoewijzingssysteem. Het verder uitdenken en vormgeven van de pilot doen we samen met een actieve groep bewoners. De vervolgstap was om meer ambassadeurs te vinden. Samen met de actieve bewoners zijn we persoonlijk langs de deuren gegaan om hen te enthousiasmeren en uit te nodigen voor de informatieavond. Inmiddels hebben we al zeven ambassadeurs op 150 woningen.”

Is deze pilot uitvoerbaar in elk wooncomplex?

“Helaas niet. Het werkt alleen bij wooncomplexen met actieve en betrokken bewoners. Een actieve flatcommissie met bewoners die trots zijn op haar complex en die bereid zijn om ongeveer twee keer per jaar potentiële buren rond te leiden. Aanvankelijk was het idee om de pilot te starten in twee complexen. Helaas waren er in de andere flat onvoldoende bewoners die als ambassadeur wilden optreden.”

Wat vraagt dit van de corporatie?

“Bewonersbetrokkenheid bij woningtoewijzing vraagt van de corporatie een verandering in het verhuurproces. Vooraf dienen potentiële huurders geïnformeerd te worden over de rondleiding en kennismaking met een ambassadeur. Dit betekent een aanpassing in de advertentie. Daarnaast voert de consulent Verhuur twee of drie overleggen met de potentiële huurder: het intakegesprek, waar de persoonsgegevens worden gecontroleerd, de bezichtiging en kennismaking met een ambassadeur en de ondertekening van de huurovereenkomst. Voorheen werden de woningen aan de Londenweg vaak via één gesprek verhuurd.”

Kan de corporatie huurders weigeren?

“Als potentiële huurders voldoen aan de voorwaarden van de woningadvertentie, kan de corporatie potentiële huurders niet weigeren. Wel kunnen de ambassadeurs invloed uitoefenen op wie ze wel en niet geschikt vinden als nieuwe huurder. Om bewoners daarbij te helpen, bieden wij de ambassadeurs een cursus feedback geven aan. Binnen Waterweg Wonen merken we dat deze nieuwe rolverdeling nog beter vorm moet krijgen. De ambassadeurs zijn vrij in hoe zij zich onderling organiseren. Ze mogen zelf kiezen wie meegaat naar welke bezichtiging. We merken nu dat ze van ons verwachten dat wij hiervoor het initiatief nemen.”

Wanneer geslaagd?

“We merken nu al dat huurders meer begrip krijgen voor de regelgeving waar corporaties aan gebonden zijn. Onbekend maakt onbemind. Waar ze eerst vooral aangaven dat wij zomaar iedereen in de flat toewijzen, weten ze nu dat we niet alles zelf mogen bepalen en dat we werken aan verbeteringen. De pilot, die loopt tot tenminste 31 december 2016, is voor ons geslaagd als we merken dat bewoners die via een introductie van een ambassadeur binnen komen, bewuster kiezen voor de woning en er daardoor langer blijven wonen. Andere punten waarop we het succes van de pilot meten zijn: afname van het aantal overlastklachten, positievere feedback in de tevredenheidsenquêtes, een stijgende acceptatiegraad en een toename in het aantal activiteiten dat gezamenlijk georganiseerd wordt.”

Wat wil je meegeven aan andere corporaties?

“Corporaties probeer het gewoon! Je geeft je huurders de kans om invloed uit te oefenen op wie hun nieuwe buren worden. Bovendien is het heel nuttig om met je huurders het gesprek aan te gaan. Dat heeft ons onderling al veel begrip opgeleverd.”

Meer informatie

Vera Beuzenberg

06 83 17 13 69 – vera.beuzenberg@platform31.nl

LinkedIn Logo 11x41