VNG en Platform31 over de grenzen van tafels

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform31 werken in hetzelfde speelveld en daarmee deels voor dezelfde partners. Tegelijkertijd is het aanbod van beide partijen aan de partners aanvullend en soms zelfs meer dan dat. Om de partners zo goed mogelijk te bedienen, hebben we de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we vaker kunnen samenwerken.

Afgelopen dinsdag 10 maart kwamen directie en specialisten van VNG en Platform31 bij elkaar om te kijken waar schaalvoordelen te halen zijn en waar het koppelen van thema’s en projecten tot meerwaarde voor de partners (en daarmee voor beide organisaties) kan leiden. De middag begon met een welkomstwoord van Hamit Karakus, directeur Platform31 en een woord van Jantine Kriens, directeur VNG, gevolgd door een vergelijking van de jaarprogramma’s en werkwijzen.

Over de tafels springen

Aan drie thematische tafels gingen de specialisten vervolgens in gesprek met als doel concrete samenwerkingsmogelijkheden te vinden. Er was een ‘fysieke’ tafel, een tafel over het sociale domein en een tafel over de toekomst van de stad. De gespreksleider nodigde de aanwezigen nadrukkelijk uit ‘over de tafels te springen’ om zo ook de dwarsverbanden tussen de thema’s te leggen en de samenhang tussen de thema’s te borgen.

Concreet nu al aan de slag

De opbrengst van de middag was waardevol. Uit de sessies kwamen veel mogelijkheden om snel een brug tussen beide organisaties te slaan. In concrete projecten zoals een cursus financiën wooncorporaties, het energiezuinig renoveren van woningen en een leerkring langer zelfstandig thuis wonen. Of heel praktisch in het afstemmen van congressen en jaarplannen, plannen om de Atriumlezing nieuw leven in te blazen en de concrete afspraak om de opbrengst uit het Kennis voor Krachtige Stedenonderzoek te komen presenteren.

Verder denken over morgen

De ambities reiken ook verder dan vandaag. Er liggen grote uitdagingen voor zoals: hoe kan de grote hoeveelheid data steden helpen bij beleidsontwikkeling? Hoe kunnen we regionale trends op het gebied van werk en inkomen vertalen naar een praktische aanpak? Dat zijn bij uitstek onderwerpen waarin beide partijen kunnen bijdragen en door hun eigen achterban, expertise en aanpak aanvullend kunnen samenwerken.

Hoe verder?

De eerste stap is gezet: gezichten en namen zijn bekend en de intentie tot samenwerken is bij iedereen aanwezig. Het is nu natuurlijk zaak die intentie en goede energie te benutten en concreet te maken. Daarvoor zijn de eerste afspraken inmiddels gemaakt. Wordt vervolgd!

Meer informatie

Henk Jan Bierling

06 57 94 35 73 – henkjan.bierling@platform31.nl
http://nl.linkedin.com/pub/henk-jan-bierling