Uitnodiging Vakgemeenschap Sterke huurders

De Vakgemeenschap Sterke huurders gaat binnenkort van start. De betaalbaarheid van het wonen staat centraal. De verschillende rollen van de corporatie – verhuurder, samenwerkingspartner, opdrachtgever, ontwikkelaar – komen aan bod tijdens een vijftal thema-bijeenkomsten op locatie.

Sommige huurders lukt het niet alleen. Ze hebben moeite om rond te komen, mee te doen en/of vooruit te komen. Hun financiële positie wordt penibeler, hun zorgvraag groter en de ondersteuning beperkter. Woningcorporaties merken dat. De betalingsachterstanden lopen op, huismeester en woonconsulenten krijgen het drukker. Maar de mogelijkheden om hun huurders tot sterke huurders te maken staan onder druk. De nieuwe woningwet zal een flinke stempel drukken op hoe corporaties omgaan met de hun (maatschappelijke) opgaven. Corporaties zijn zoekende hoe ze ‘terug naar de kerntaak’, de scheiding in ‘daeb’ en ‘niet-daeb’ en de eigen (ideologische) missie met elkaar in lijn kunnen brengen. De vraag naar het uitwisselen van ervaringen en kennis en kunde op dit gebied is misschien wel groter dan ooit. De Vakgemeenschap Sociale stijging geeft hier op een laagdrempelige manier invulling aan. De deelnemers geven elkaar een kijkje in de keuken hoe zij met de nieuwe werkelijkheid omgaan en vragen vakgroepgenoten mee te denken met knelpunten waar ze tegen aan lopen.

Vijfmaal op locatiebezoek

Het jaarlijkse wooncongres stond eind 2014 geheel in het teken van betaalbaarheid van het wonen. Hier werd het harde cijfer gepresenteerd dat ongeveer een derde van alle huurders onder het maatschappelijk minimum leeft. Deze mensen hebben dus dagelijks moeite om hun hoofd boven water te houden. Wat kunnen woningcorporaties doen om deze mensen een steun in de rug te geven of, anders gezegd, wat moeten ze doen en laten om het voor deze doelgroep niet nog ingewikkelder te maken dan het leven al is? De Vakgemeenschap Sterke huurders onderzoekt al drie jaar welke interventies passend en effectief zijn en hoe hier in deze interventies wordt samengewerkt. In 2015 gaan ze hier mee verder.
De vakgemeenschap gaat in 2015 vijfmaal op locatiebezoek waar cases rondom om een specifiek thema onder de loep worden genomen en de rol van de corporatie varieert:

 1. Verhuurder:
  Incassobeleid: Inzicht in huurachterstanden is een logische indicator om na te gaan waar de meet kwetsbare huurders zitten. Wat doe je met deze informatie? Welke effecten worden hiermee bereikt en hoe sla je bruggen tussen de afdeling incasso en de overige organisatie?
 2. Samenwerkingspartner:
  De decentralisaties in zorg en welzijn zijn in volle gang. Zorgpartijen en welzijnsorganisaties zijn zich opnieuw aan het uitvinden. Hoe sluit je als corporaties op de juist manier bij deze ontwikkelingen aan? Welke rol- en taak verdeling wordt van elkaar verwacht?
 3. Opdrachtgever:
  Via social return on investement kan een corporatie middels haar inkoopbeleid maatschappelijk doelen nastreven. Welke maatschappelijke doelen zijn dit, hoe meet je of maatschappelijke doelen zijn gerealiseerd en welke best practices zijn er?
 4. Ontwikkelaar:
  Corporaties zijn van oudsher koplopers in het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Welke nieuwe woonconcepten zijn er op dit moment in ontwikkeling voor bijzondere huurders, welke business case zit er achter deze concepten en hoe effectief zijn deze concepten?

De reeks van bijeenkomsten begint met een wijksafari waarbij al deze verschillende rollen de revue zullen passeren. Daarna worden er thema-bijeenkomsten georganiseerd aan de hand van een locatiebezoek, een analyse van een of meerdere casussen en reflectie van een expert.

Actieve inbreng

Het gaat in de vakgemeenschap om het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk en inspiratie binnen halen van mensen ‘van buiten’. De deelnemers dragen de casussen voor die aansluiten bij deze thema’s. Een kerngroep maakt een selectie van de casussen en Platform31 zorgt voor de (inhoudelijke) voorbereiding.

De Vakgemeenschap Sterke huurders richt zich op:

 • medewerkers van woningcorporaties die te maken hebben met de huurder die het niet zelfstandig redt. Dat kan in direct contact, maar ook beleidsmatig of projectmatig.
 • medewerkers van andere organisaties die te maken hebben met bewoners vanuit volkshuisvestelijk perspectief.

Mee doen?

Uw investering bestaat uit een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten, de mogelijke inbreng van een casus en een financiële bijdrage. Per deelnemende organisatie vragen we een bijdrage van € 2.000 euro, excl. btw als u partner bent van Platform31. Voor niet-partners geldt een tarief van € 2.750 euro, excl. btw.

Wilt u deelnemen aan de vakgemeenschap of meer informatie over de vakgemeenschap neem dan contact op met Fanny Gelissen:
fanny.gelissen@platform31.nl / 06 83 17 13 69.

Foto: Coen de Rijk.