Tussentijdse resultaten pilot Verlichte regels winkelgebieden

Binnen bestaande lokale regels is meer mogelijk dan gedacht, er is veel winst te behalen in de mindset en cultuur bij gemeenten en samenwerking tussen ondernemers en gemeente is een succesfactor. Dat zijn de voornaamste tussentijdse conclusies van de pilot Verlichte regels winkelgebieden van Platform31. Een aantal pilotgemeenten overweegt permanente aanpassing van regels zoals het bestemmingsplan en het uitstallingenbeleid.

Interpretatie en handhaving soms beeldbepalender dan regel zelf

De praktijk in de pilot Verlichte regels winkelgebieden laat zien dat in veel gevallen geldt dat niet de geldende regels zélf, maar de wijze van interpreteren en handhaven ervan bepaalt in hoeverre ondernemers een (te) hoge regeldruk ervaren. Vanuit ondernemersperspectief gaat het dus niet zozeer om de gedrukte regels, als wel om de beleefde regels. Dat de wijze van interpreteren en handhaven van regels en de wijze van communiceren over die regels zo’n centrale rol speelt in de ervaren regeldruk, is een opvallende uitkomst. Deelnemers aan de pilot spreken van ‘een proces van bewustwording en een verandering in mindset binnen de gemeentelijke organisatie die leidt tot anders werken en opener tegemoet treden van ondernemersinitiatief’.

Regels permanent aanpassen?

Bovenop het anders interpreteren en handhaven van regels (bijvoorbeeld gedogen) beoordelen de pilotgebieden of permante aanpassing van regels wenselijk is. Voorbeelden zijn het schrappen van uitstallingenbeleid, flexibilisering van het bestemmingsplan, opheffen van de venstertijden of verruiming van openingstijden. Cruciaal bij het mogelijk permanent veranderen van regels is:

  • draagvlak in het gebied
  • positieve ervaringen
  • voorkomen van situaties van willekeur of ongelijk speelveld
  • ondernemers tonen dat zij in staat zijn de noodzakelijke verantwoordelijkheid (veiligheid) op zich te nemen.
Verlichte regels winkelgebieden


Wisselwerking ondernemers en gemeente, ondernemers onderling

“Nu ik tijdelijk zelf mag bepalen wanneer ik mijn winkel laat bevoorraden, houd ik mijn (buitenlandse) leveranciers tevreden en is ook het plannen van cateringprojecten makkelijker” – ondernemer Jinai Looi over de versoepelde laad- en lostijden, onderdeel van de pilot in Rotterdam.

In winkelgebieden waarin al voorafgaand aan de pilot sprake was van (goede) publiek-private samenwerking en (goed) lopende binnenstadsaanpakken, is de pilot succesvoller dan in gemeenten waarin dit niet het geval was. Omdat de pilot veelal een verandering in werkwijze en onderlinge verhoudingen met zich meebrengt, is het een groot voordeel wanneer er reeds een gezonde voedingsbodem bestaat voor goede communicatie tussen ondernemers en gemeente. Daarnaast is de kwaliteit van de ondernemers in de pilotgebieden, zowel wat betreft innovatief en ondernemend vermogen, als ook in begrip voor de taken en verantwoordelijkheden die een gemeente heeft, essentieel voor de impact die met de pilot kan worden bereikt. Ook een goede samenwerking tússen ondernemers is een randvoorwaarde, omdat zij elkaar, zeker in gedoogsituaties, het experimenteren met vernieuwende initiatieven moeten gunnen.

Pilot Verlichte regels winkelgebieden

De pilot Verlichte regels winkelgebieden (voorjaar 2015–najaar 2016) is onderdeel van de nationale Retailagenda. Er doen twaalf (kern)winkelgebieden mee: Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Leidschendam-Voorburg (Oud Voorburg), Midden-Drenthe (Beilen), Oss, Roosendaal, Rotterdam (West-Kruiskade), Sluis, Zeist en Zwolle. De pilot wordt georganiseerd door Platform31, met medewerking van Expertteam winkelgebieden en steun van de stuurgroep Retailagenda.

Meer informatie


Contact

Hanneke van Rooijen

Hanneke van Rooijen

Projectleider

06 57 94 18 91