Stimuleren stedelijk wonen in zuidelijke Randstad

Kenmerkend voor de Zuidelijke Randstad is dat er voldoende stedelijk georiënteerde vraag naar wonen is berekend (nu en in de toekomst) en dat er voldoende (binnen)stedelijke ruimte is om deze vraag onder te brengen. De aanzienlijke vraag naar stedelijk wonen leidt kennelijk (nog) niet tot een aanzienlijke woondruk en investeringen van woningvragers en andere investeerders in een toekomstbestendige stad en stedelijk gebied. Meer mensen willen in het stedelijk gebied wonen, er zijn voldoende plannen, het beleid stimuleert binnenstedelijk wonen en toch komen projecten niet of moeizaam van de grond.

Door de achterblijvende investeringen zal naar verwachting voor 85.000 huishoudens in de Zuidelijke Randstad over 10 jaar niet in hun woonbehoefte zijn voorzien. Dat is niet goed voor hen en niet goed voor de leefbaarheid en agglomeratiekracht van het stedelijke gebied. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat deze huishoudens wel aan passende woonruimte worden geholpen? Rijk en provincie Zuid-Holland werken samen in het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen.

Rondom vijf thema’s werden expertsessies georganiseerd met bijbehorende concrete voorbeelden die moeten bijdragen aan kennisdeling, vernieuwend (samen)werken, voorstellen om belemmeringen weg te nemen of experimenteerruimte te creëren. De hieruit voortkomende vernieuwende inzichten moeten de vragersmarkt, investeerders en stedelijk wonen met elkaar verbinden. De vijf thema’s zijn:

  • Vergroten onbenutte potentie van de bestaande voorraad;
  • Stimuleren van consumentgericht stedelijk wonen;
  • Verbeteren van wonen in stationsomgevingen;
  • Duurzaamheid in relatie tot verlaging woonlasten;
  • Bevorderen kwaliteit door middel van tijdelijke bestemmingen.

Het traject wordt in 2015 vervolgd met twaalf tafels om een verdere verdiepingsslag te maken om te komen tot een gedragen advies ‘Van belemmeren naar versnellen Stedelijk Wonen Zuidvleugel’.

E-publicatie

De resultaten zijn gebundeld in de e-publicatie Stimuleren stedelijk wonen. Verstedelijking Zuidvleugel.

Platform31 heeft voor elk van de vijf thema’s een kennisdossier opgesteld. Deze zijn gebruikt voor de expertsessies en zijn opgenomen in het Bijlagenboek van de genoemde e-publicatie.

Meer informatie

Frank Wassenberg

06 57 94 35 92 – frank.wassenberg@platform31.nl
linkedin.com/in/frank-wassenberg