Steden moeten samenwerken met werkgevers om jeugdwerkloosheid tegen te gaan

Werkgevers creëren banen. Als steden jongeren aan het werk willen helpen is het daarom van groot belang dat gemeenten goed samenwerken met deze werkgevers. Een succesvolle strategie zou erop gericht moeten zijn om grote en kleine, private en publieke, maar ook nationale en internationale bedrijven die actief zijn in de stad ertoe te bewegen om meer lokale jongeren aan te nemen, op te leiden en te begeleiden. Met andere woorden, de werkgever zou centraal moeten staan binnen gemeentelijk beleid gericht op het stimuleren van jeugdwerkgelegenheid.

Dit is een fragment van een artikel uit het URBACT Kapitalisatie Rapport ‘Job generation for a jobless generation’. Het volledige artikel is hier te lezen (Engelstalig).

Binnen het URBACT Project kwamen wij in aanraking met verschillende gemeentelijke ervaringen op het gebied van jeugdwerkgelegenheid, en met diverse manieren waarop steden samenwerken met lokale werkgevers. Sommige steden werkten intensief samen met scholen, terwijl anderen bedrijven ondersteunden bij het aannemen van meer jongeren.

Bij het samenstellen van ons meest recente rapport ontdekten we dat de samenwerking tussen gemeenten en werkgevers cruciaal is. Organisaties zoals de OESO kwamen al eerder tot deze conclusie.

Tijdens onze consultatie in Brussel, in het najaar van 2014, kwamen jongeren, werkgevers, ambtenaren, experts en professionals uit verschillende EU-landen samen om te praten over de vraag hoe werkgevers nauwer betrokken kunnen worden bij het tegengaan van jeugdwerkloosheid en het creëren van nieuwe banen voor jongeren.

Dit artikel vat de belangrijkste aanbevelingen die tijdens deze bijeenkomst gedaan zijn samen: wat kunnen steden doen om werkgevers te activeren en hoe kunnen zij dit het beste aanpakken?

Concrete gemeentelijke acties die goede resultaten opleveren

Onderzoek waar werkgevers behoefte aan hebben
Steden moeten een duidelijk beeld hebben van de behoeften van werkgevers: wat voor soort banen bieden ze nu en in de toekomst aan? Wat voor soort werknemers zoeken ze en over welke vaardigheden moeten deze beschikken? Hoe rekruteren ze jonge mensen? Waarom nemen ze veel of juist weinig jongeren aan?

In de Engelse Stadsregio Leeds zorgt een zogenaamde ‘Local Enterprise Partnership’ ervoor dat werkgevers door middel van een speciale enquête bevraagd worden over hun wensen en behoeften. Hierdoor wordt niet alleen duidelijk welke behoeften lokale werkgevers hebben, maar worden ook meer algemene patronen zichtbaar gemaakt. Dit helpt steden om effectiever in te spelen op wat deze bedrijven en organisaties nodig hebben.

Geef informatie, advies en begeleiding
Als steden willen dat jongeren de juiste keuzes maken bij het doorstromen van hun opleiding naar de arbeidsmarkt, is het van groot belang dat zij beschikken over voldoende informatie over banen, veelgevraagde vaardigheden, salarissen etc. Nauwe banden met werkgevers zorgen ervoor dat dit soort informatie makkelijk toegankelijk is. Voor gemeenten is het belangrijk om informatie over de behoeften van werkgevers te verzamelen en deze te gebruiken bij het samenstellen van aantrekkelijk voorlichtingsmateriaal voor jongeren.

In de Stadsregio Leeds heeft de ‘Local Enterprise Partnership’ een serie factsheets samengesteld die een overzicht geven van de diverse arbeidsmogelijkheden in verschillende sectoren. De factsheets geven informatie over huidige en toekomstige trends op het gebied van bijvoorbeeld carrièrekansen, gewenste diploma’s en salarissen.

Ontwikkel bestendige relaties tussen werkgevers en onderwijsinstellingen
De overgang van school naar werk is cruciaal voor jonge mensen. Ondanks het feit dat het natuurlijk belangrijk is dat individuele werkgevers en individuele scholen, MBO-, HBO- en universitaire instellingen samenwerken, verloopt de overgang naar werk voor jongeren vaak nóg beter wanneer ook de gemeente zich sterk maakt voor de samenwerking tussen deze bedrijven en instellingen. Steden kunnen een cruciale rol spelen bij het stimuleren en systematiseren van dergelijke samenwerkingsvormen.

In Wrocław (Polen), partner binnen het URBACT Markets netwerk, hebben een toename aan buitenlandse investeringen en een groeiende activiteit hoger in de waardeketen ervoor gezorgd dat er tegenwoordig meer vraag is naar hoger opgeleide jongeren. De gemeente heeft daarom een academische hub gecreëerd waar universiteiten en lokale bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Het bouwen van dergelijke bruggen tussen de wereld van werk en onderwijs zorgt ervoor dat opleidingen zich beter kunnen aanpassen aan de wensen en behoeften van het (lokale) bedrijfsleven.

Een permanente dialoog
Steden kunnen een meer intensieve manier van samenwerken creëren door een onafhankelijke instantie of samenwerkingsvorm op te zetten waarbinnen belangrijke stakeholders (bijv. lokaal UWV-kantoor, onderwijsinstellingen, jongeren, werkgevers etc.) contact met elkaar hebben en zich inzetten voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid.

Steden kunnen ook nieuwe banden opbouwen met individuele werkgevers die zich succesvol hebben ingezet voor jongeren, en andere werkgevers én jonge mensen kunnen inspireren met hun aanpak. Sky Broadcasting heeft bijvoorbeeld de speciale Sky Academy opgericht om jongeren op te leiden voor een functie binnen hun bedrijf. Ze hebben programma’s waarbij topsporters optreden als mentor op school, maar bieden ook journalistieke trainingen aan.

Co-creatie
Naast een permanente dialoog is het ook belangrijk om samen met partners dingen te ondernemen en samen te overleggen over toekomstig beleid en nieuwe initiatieven.

Co-creatie vormt de sleutel tot een succesvolle integrale strategie op het gebied van jeugdwerkgelegenheid. Alleen op deze manier kunnen de complexe vraagstukken die uiteindelijk samenhangen met (jeugd)werkgelegenheid, zoals buitenlandse investeringen, concurrentievermogen en clusterbeleid, ook aangepakt worden.

Maar we moeten werkgevers ook uitdagen!
Het is niet altijd zo dat het tegemoet komen aan de behoeften van bedrijven en het creëren van meer kansen voor jongeren samengaan. Soms is het niet genoeg om bedrijven te stimuleren om jongeren aan te nemen. Er zullen altijd werkgevers zijn die liever geen jonge mensen aannemen, jongeren te weinig betalen of niet willen samenwerken met de gemeente. Verandering wordt doorgaans het snelst bereikt wanneer er voldoende interactie is tussen werkgevers, en zij van elkaar horen en leren welke rol jongeren kunnen spelen. Gemeenten kunnen deze rol door middel van onderzoek concreet maken. Zo heeft de Stadsregio Leeds bijvoorbeeld berekend dat het activeren van 1000 (jonge) mensen op de arbeidsmarkt een fiscaal en economisch voordeel van 25 miljoen Euro per jaar oplevert.

En hoe zit het dan met de jongeren zelf?
Het betrekken van jonge mensen en het stimuleren van contact tussen jongeren, waarbij zij hun ervaringen en ambities met elkaar kunnen delen, zijn van grote waarde. Het is belangrijk dat jongeren met elkaar én met werkgevers kunnen communiceren, zodat er meer onderling begrip en vertrouwen ontstaat. Ook kan het contact tussen jongeren en werkgevers leiden tot innovatieve nieuwe ideeën.

We herhalen het nog één keer: het zijn werkgevers die banen creëren. Wij, als steden, hebben meer, en betere banen nodig voor jongeren. Werkgevers vormen de sleutel tot de oplossing. Maar steden ook. We zouden ons moeten verloven met werkgevers. En uiteindelijk met ze trouwen.

Bijdrage van: Professor Mike Campbell

URBACT

Meer informatie over URBACT kunt u vinden op de website urbact.eu
of neem contact op met Nathalie van den Heuvel.