Platform31 start pilot ‘Tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten'

Platform31 voert het experiment ‘Tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’ samen met gemeenten die tijdelijke huisvesting zien als oplossing voor het stijgend aantal woningzoekenden. In dit experiment kijken we samen met inhoudelijk experts of gemeenten hoe we leegstaande panden kunnen benutten als tijdelijke woonruimte met een tijdelijk huurcontract.
tijdelijke bewoning tijdelijke contracten 486

Steeds meer mensen hebben snel, tijdelijk en flexibel woonruimte nodig. In veel gemeenten neemt de concurrentie om betaalbare huurwoningen toe en komt de huisvesting van bijzondere groepen en urgenten, zoals vergunninghouders, in het gedrang. Tegelijkertijd staat er veel ander vastgoed leeg. Het leegstaande vastgoed krijgt in de pilot een tijdelijke woonfunctie, meestal na eenvoudige ingrepen. De gemeente creëert hierdoor meer woonruimte en de eigenaar ontvangt in de tussentijd inkomsten.

Tijdelijke bewoning biedt uitkomst voor een deel van de woningzoekenden. Veel jongeren, starters en mensen die snel iets nodig hebben, kiezen voor een tijdelijk contract als ze anders lang moeten wachten op een woning. Ook voor huisvesting van de groeiende groep vergunninghouders biedt dit goede mogelijkheden.

We zoeken gezamenlijk antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving?
  • Hoe breng je technische veranderingen (verbouwing) tot stand?
  • Welke typen gebouwen bieden welke kansen?
  • Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het huurcontract?
  • Welke business case (inkomsten versus uitgaven) gaat u gebruiken?
  • Vertaling business case tot uitvoerbaar plan? Welke stappen moet u nemen om dit te verwezenlijken?

Platform31 werkt in het experiment nauw samen met Platform Opnieuw Thuis,
het G32-Stedennetwerk en het Rijk.