Start leerkring gezondheid en ruimte


De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. Platform31, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Gezond in… organiseren in 2016 en 2017 een leerkring gezondheid en ruimte. Met als doel de verschillen in gezondheidskansen terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen. Om de focus en de agenda van de leerkring verder te bepalen, is op 19 mei een werksessie, waarvoor geïnteresseerden van harte zijn uitgenodigd.

De zorg voor een gezonde leefomgeving is steeds vaker prioriteit bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gaat verder dan alleen zorgen voor een lage geluidsbelasting, vermindering van fijnstof en schoon zwemwater. Vanuit gezondheid ligt de focus meer en meer op actuele thema’s als obesitas of eenzaamheid: de ziektes van de 21e eeuw die de levensverwachting ernstig kunnen verlagen. Ruimtelijk ontwerp kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidsbevordering op deze vlakken. De koppeling van gezondheid en ruimtelijke inrichting wordt nog weinig gemaakt. Op verschillende plekken in het land zijn al goede eerste ervaringen opgedaan. Er liggen meer kansen.

In de leerkring gezondheid en ruimte delen professionals uit het sociale en fysieke domein bij gemeenten de eerste ervaringen en ontdekken zij samen welke mogelijkheden er nog meer zijn. Met als doel de gezondheidsbevordering en de ruimtelijke inrichting van Nederland te verbeteren.

Wat is het doel van de leerkring?

Met de leerkring wordt nieuwe kennis opgedaan en ontwikkeld over de kansen die er liggen om gezondheidsbevordering verder te integreren bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. De zelfredzaamheid, de vitaliteit van individuele personen wordt vergroot, waardoor het algemene welzijn een verbetering kan doormaken. Bestaande ideeën werken we verder uit en nieuwe ideeën worden opgedaan tijdens verschillende bijeenkomsten.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De overlap tussen het fysieke en het sociale domein is een belangrijke eerste stap van de leerkring. Dit wordt vertaald naar acties die partijen kunnen nemen om de twee velden meer met elkaar kunnen te verbinden, zowel op strategisch niveau (het niveau van visievorming) als het operationeel niveau (het niveau van projecten). De opzet voor de bijeenkomsten is daarmee flexibel en vrij in te vullen. Dit zorgt ervoor dat ingespeeld kan worden op actualiteiten en eventueel een vervolg kan worden gegeven aan een bijeenkomst, bijvoorbeeld door middel van extra verdieping. Vooralsnog denken wij voor bijeenkomsten aan de volgende thema’s:

  • Visie op ruimte en gezondheid,
  • Inspelen op ruimtelijk ontwikkeling en sociale opgaven (van de toekomst);
  • Ontwerp, inrichting en gebruik: beweegvriendelijke omgeving (openbare ruimte), voorzieningen, ontmoetingsplaatsen, inbreng bewoners en gebruikers (doelgroepen), veiligheid, mobiliteit en infrastructuur
  • Programmering, organiseren

Wat is een leerkring?

Het creëren van een leerkring heeft tot doel om een groep mensen met een gemeenschappelijk belang of passie te vereniging en dit belang samen verder te brengen. Een leerkring is dé plek waar kennis en praktijken worden gedeeld en opgewerkt naar gezamenlijke kennisvragen, gedeelde experimenten, nieuwe routines en nieuwe toepassingen. Gestructureerd samen leren staat centraal en dat gaat verder dan de vergadering, het netwerk of de training. Bij deze leerkring gaan wij uit van vier bijeenkomsten, verspreid over de periode september 2016-juni 2017.

Voor wie is de leerkring?

Met deze leerkring focussen we op het (hoog)stedelijk gebied. RIVM en Platform31 werken aan een reeks leerkringen over het thema gezondheid en ruimte. De tweede leerkring heeft dan een focus op laagstedelijk gebied c.q. het platteland. De precieze focus van de derde leerkring wordt nog bepaald, maar kan in gaan op specifieke thema’s.

De leerkring focust zich op gemeenteambtenaren van de domeinen fysieke (ruimtelijk) en sociaal (maatschappelijke ontwikkeling, gezondheid, GGD). Deze eerste leerkring legt de focus op ambtenaren die op een strategisch niveau werkzaam zijn binnen dit domein. Om de werkwijze in de dagelijkse praktijk te kunnen implementeren, zijn per organisatie ten minste een medewerker uit het fysieke domein en een medewerker uit het sociale domein betrokken. De leerkring wordt waar nodig aangevuld met professionals die op andere niveaus of bij andere organisaties werkzaam zijn, zoals provincies, Rijk of kennisinstellingen.

Meer informatie en/of aanmelden

  • Kosten: beperkte bijdrage (richtprijs bekend medio april)


Contact

Maarten Hoorn
Maarten Hoorn
Projectleider

06 1015 6708

Annette Duivenvoorden
Annette Duivenvoorden
Projectleider

06 35 11 58 12