Slim samenwerken in regionale netwerken

Een community of practice waar koplopers van elkaar en succesvolle (inter)nationale praktijken leren en samen met experts werken aan innovatie van de (eigen) praktijk? Volgend jaar start Platform31 een nieuwe community of practice rondom slim samenwerken in regionale netwerken. Woensdagmiddag 16 december 2015 is in Utrecht een informatiebijeenkomst. Wilt u hier bij zijn, stuur dan een mail naar Joost van Hoorn, joost.vanhoorn@platform31.nl.

Hoe kunnen verschillende overheden vorm en invulling geven aan de steeds wisselende vormen van samenwerking en het sturen in (regionale) netwerken? Zo luidt de centrale vraag tijdens deze nieuwe community of practice die Platform31 ontwikkelt in samenspraak met het G32 Stedennetwerk, het Platform Middelgrote Gemeenten, het VNG netwerk Regionaal Organiseren en de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een community of practice over dit onderwerp is wenselijk, omdat steeds meer beleidsvraagstukken het karakter hebben van een netwerkprobleem. Ook manifesteren ze zich op een hoger schaalniveau dan alleen het lokale.

Sturen in netwerken

Terreinen waarop gemeenten de samenwerking met elkaar zoeken, zijn onder meer de arbeidsmarkt, het wonen, de ontwikkeling van bedrijventerreinen of stimulering van de economie. Enerzijds omdat de keuzes die een buurgemeente maakt direct invloed heeft op de eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Voor het realiseren van beleidsdoelen is netwerksturing en effectieve regionale samenwerking nodig. Zeker nu overheden minder te besteden hebben en de ambities niet navenant afnemen. De vraag is niet of we in regionale netwerken moeten samenwerken, maar hoe we dat zo effectief mogelijk doen. Wat is daarin ieders rol en positie en hoe komen we samen stappen verder?

Verschuivende taken

Want ook de verhoudingen tussen overheid, markt en gemeenschap veranderen. Publieke taken die in het verleden lange tijd waren voorbehouden aan de overheid, pakt de markt tegenwoordig op via sociaal ondernemerschap en actief burgerschap. Burgers en ondernemers nemen ongevraagd en op eigen voorwaarden het initiatief om het domein te betreden waar de overheid zelf ook actief is. Zo komt publieke waarde steeds meer in gevarieerde verbanden tot stand. De overheid staat namelijk veel meer als partner naast sociaal ondernemers en grote bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen.

Nieuw handelingsrepertoire

Voor overheden is het de kunst om beleid effectief uit te voeren. Dat beleid moet passen bij het type vraagstuk en de context van het beleid. Te vaak wordt slechts een deel van het beoogde doel bereikt of maakt het beleid onvoldoende gebruik van het latente probleemoplossend vermogen in de samenleving. In beide gevallen is er sprake van een suboptimale uitkomst. Hoe kunnen overheden effectiever opereren in de netwerksamenleving? Door samen met publieke professionals een handelingsrepertoire te ontwikkelen dat netwerken in beweging brengt en de verbinding in netwerken richt en productief maakt. Doel van deze community of practice is om publieke professionals te laten leren van elkaar en hen te ondersteunen in het aanscherpen van het eigen handelingsrepertoire.

Effectiever samenwerken

Dit vraag om andere competenties, vaardigheden en instrumenten. Veel gemeentelijke professionals, regionale samenwerkingsverbanden en provincies oefenen hiermee en leren gaandeweg effectiever te opereren in lokale en regionale netwerken. Zij zijn zich bewust van de noodzaak om meer te sturen in netwerken, zich hierin te bekwamen en de organisatie zo in te richten dat het werken in netwerken een vast onderdeel wordt van het handelingsrepertoire. Slimme netwerkgemeenten werken continu aan de verbetering van (1) de interne samenwerking (tussen de verschillende domeinen binnen de gemeentelijke organisatie), (2) de samenwerking met andere gemeenten in de regio en (3) de samenwerking met de (energieke) samenleving, dus met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Doet u mee?

Platform31 zet de community of practice graag op met professionals van steden en stedelijke regio’s die een passie delen voor leren over effectief en vernieuwend samenwerken in een regionale context. We starten met een vrijblijvende informatie- en verdiepingsbijeenkomst waarin we samen met u de vraagstukken willen agenderen. Aan deze startbijeenkomst doen ook enkele wetenschappelijke experts en ervaringsdeskundigen mee. Op basis van de uitkomsten van deze startbijeenkomst werken we de inhoudelijke opzet en invulling van de community of practice verder uit en kunnen geïnteresseerde deelnemers zich aanmelden.

Opzet

Platform31 organiseert regelmatig leerkringen. Vanuit deze ervaring ontstond een beproefd format: vier of vijf bijeenkomsten op locatie rondom een specifiek thema in één stedelijke regio. De bijeenkomsten vinden plaats in de stad van één van de deelnemers. Deze gaststad organiseert, in samenwerking met Platform31, ook een deel van het programma.

Pijlers

Pijlers van elke bijeenkomst zijn:

  • Actualiteiten van de dag: delen van relevante ervaringen, nieuws, nieuwe publicaties;
  • Intervisie op de aanpak: een aantal deelnemers bespreekt een casus in de groep;
  • Verdieping van een inhoudelijk thema: presentaties, discussies, werksessies en simulaties van gastexperts;
  • Projectbezoek: de gastheer neemt deelnemers mee in een actueel project.

Zo wordt een programma samengesteld met een combinatie van inspiratie met state of the art kennis, leren van elkaar en het geleerde in praktijk bekijken en daar mee oefenen.


Aanmelden

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst op woensdag 16 december
kan door een mail te sturen naar joost.vanhoorn@platform31.nl

Meer informatie

Joost van Hoorn

06 57 94 36 56 – joost.vanhoorn@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41