Samenwerking gemeente Leiden-Platform31

Op 7 januari kwamen collega’s van de gemeente Leiden en Platform31 bij elkaar om kennis te maken met als doel: beter gebruik maken van elkaars kennis en contacten. Het was een mooie gelegenheid voor Platform31 om Leiden te betrekken bij diverse lopende en startende projecten en de stad te informeren over landelijke trends die we zien bij stedelijke vraagstukken.
Leiden 2

Jan Nauta, de gemeentesecretaris van Leiden verwelkomde ‘Hamit Karakus met zijn ploeg’. Hij benadrukte het belang van samenwerken met kennisorganisaties als Platform31 voor een stad als Leiden. Als een van de grootste vestingsteden van Europa is Leiden zeker niet alleen op de binnenstad gericht. Leiden werkt juist veel samen in de regio. In een toekomstvisie met Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest, maar ook in de gezamenlijke Omgevingsvisie met negen buurgemeenten.

Actuele thema’s in Leiden

Pieter van der Straaten van de gemeente Leiden informeerde het gezelschap over actuele thema’s in Leiden en omgeving. Denk aan onder meer de bereikbaarheid van de stad, de nieuwe inrichting van het stationsgebied, het behouden van de levendigheid van winkelstraten, duurzaamheid en het ontbreken van uitleglocaties. Dat laatste geeft Leiden voor wat betreft de woningbehoefte een stevige opgave. Dat vraagt creativiteit en innovatie. Platform31 heeft als kennisorganisatie veel kennis in huis over deze en andere thema’s.

Samenwerking Leiden-Platform31

Het signaleren van trends

Hamit Karakus, directeur van Platform31, nam de aanwezigen mee in de werkwijze van Platform31. Het begint met het signaleren van trends. Vervolgens het bij elkaar brengen van samenwerkingspartners als marktpartijen, gemeenten en Rijk met als doel het verder helpen van een vraagstuk in de praktijk. Problemen spelen immers op meer plaatsen tegelijkertijd. Waarom zouden alle gemeenten zelf het wiel uitvinden? De kennis die uit de experimenten komt, is direct toepasbaar; het is immers in de praktijk getoetst.

Steden als Leiden kunnen deze kennis gebruiken in G32-verband, maar ook verdiepen in leerkringen of communities of practice. De positie als onafhankelijke derde maakt dat Platform31 agenderend kan zijn naar de politiek.

Samenwerking Leiden-Platform31

Doorpraten aan thematafels

Om zo veel mogelijk gebruik te maken van elkaars specifieke kennis en contacten, gingen de aanwezigen vervolgens in vijf groepen uiteen. De medewerkers van de gemeente Leiden hadden vooraf aangegeven te willen doorpraten over vijf onderwerpen. Aan de ‘thematafels’ kwam het tot inspirerende gesprekken.

  • De invoering van de Omgevingswet: Hoe kunnen we nu al werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet? Rijksregels voor ruimtelijke ordening kunnen knellend zijn, maar wil je als stad wel alle mogelijkheden pakken die er zijn? En geeft dat geen ongelijkheid tussen steden?
  • De transformatie in het sociale domein: Tot welke creatieve aanpakken van verschillende gemeenten in Nederland hebben de decentralisaties geleid? Welke kansen biedt de flexibilisering van de arbeidsmarkt voor de onderkant? Welke verbindingen zijn er tussen onderwijs en gezondheid?
  • Stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl: Hoe kun je als stad in een steeds diffuser wordend speelveld andere partijen laten ontwikkelen? Hoe maak je initiatieven mogelijk, hoe faciliteer je dat als gemeente en hoe maak je dat concreet?
  • Flexibel wonen: Waarom moeten woningen altijd in beton gegoten zijn? Kunnen we toe naar een permanente tijdelijkheid? En kunnen we dan kijken naar locaties die anders onbespreekbaar zijn? Hoe zou het zijn om flexibel om te gaan met het eigendom van woningen? Het eigendom bijvoorbeeld overdragen aan een stichting in ruil voor zorg?
  • Regionale economie: Hulde aan de wethouder die destijds besloot dat op het huidige Leiden Bio Science Park bepaalde bedrijvigheid níet werd toegestaan. Als je als regio wilt excelleren, zorg dan dat je verbindingen pico bello in orde zijn, verbindingen tussen mensen, steden en regio’s. Zorg dat je als regio, als metropoolregio, investeert in excellentie.

Meer samenwerking en innovatie

Jan Nauta sloot de ochtend plenair af met de prettige constatering dat hij overeenstemming ziet over oplossingsrichtingen en veel goede energie bemerkt. “Als dit de opstart is naar meer samenwerking en innovatie dan ben ik heel tevreden.”

Hamit Karakus bevestigt dit en drukt iedereen op het hart: “Maak gebruik van elkaars kennis en de goede contacten.”

Leiden 5

Links: Jan Nauta, gemeentesecretaris Leiden; rechts Hamit Karakus, directeur Platform31

Meer informatie

Karien van Dullemen

06 12 40 75 55 – karien.vandullemen@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41