Oproep Experiment passend toewijzen

Als onderdeel van de herzieningswet wordt binnenkort een passendheidstoets ingevoerd waarbij corporaties verplicht zijn om een bepaald percentage van de huurtoeslaggerechtigden een woning toe te wijzen onder de aftoppingsgrens. Dit percentage komt waarschijnlijk te liggen rond de 95% waarbij een ingroeimodel wordt gehanteerd.
Om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij het in beeld brengen van de gevolgen hiervan èn het ontwikkelen van een geschikt woningtoewijzingsbeleid, starten Platform31 en RIGO het experiment Passend toewijzen. Platform31 doet daarom nu oproep voor enthousiaste woningbouwcorporaties en gemeenten om mee te doen aan dit experiment.

Oproep

Platform31 zoekt 4 á 5 woningmarktgebieden verdeeld over het land met variatie in landelijke en stedelijke karakters om samen dit experiment vorm te geven.

Het experiment

Het experiment bestaat uit verkenningen in verschillende woningmarktgebieden waarbij we de ontwikkelingen in de woningtoewijzing in beeld brengen en de match tussen vraag en aanbod inzichtelijk maken. Samen gaan we vragen beantwoorden als: Hoe heeft de huurprijs bij woningtoewijzing zich ontwikkeld? Hoe verhoudt dit zich tot het huishoudensinkomen? Welke doelgroep komt in welke huurcategorieën terecht? En wat is het effect van de nieuwe regelgeving?
Een manier om de match tussen vraag en aanbod bij te sturen is het gebruik van passendheidscriteria, zoals huurinkomensnormen en woningbezettingsnormen.

Via een simulatiemodel brengen we de effecten van toewijzingscriteria in beeld. Lokale gegevens uit de woonruimteverdelingssystemen dienen als input voor het model; in dit geval de reacties van woningzoekenden op aangeboden woningen. Het model maakt het mogelijk om verschillende varianten van huurinkomensnormen en woningbezettingsnormen door te rekenen en de effecten daarvan te bezien. Hierbij kijken we naar:

  • Beschikbaarheid: hoe wordt het aanbod over de inkomensgroepen verdeeld?
  • Passendheid: hoeveel procent van de primaire doelgroep komt onder de aftoppingsgrens terecht (aansluitend bij de nieuwe toewijzingsnorm)?
  • Betaalbaarheid: hoeveel procent van de nieuwe huurders woont betaalbaar?

Naast deze vragen geven we tijdens het eerste deel van het experiment aandacht voor mogelijke methodieken voor het toewijzingsbeleid, zoals de huisvestingsverordening.

Het experiment bestaat uit:

  • Analyses en beleidssimulaties per woningmarktgebied
  • Lokale bijeenkomsten waarbij we de analyses en beleidssimulaties bespreken.
  • Themabijeenkomst over de ervaringen van corporaties die momenteel toewijzingsbeleid hanteren. Hoe hebben zij hun toewijzingsbeleid ingericht? Welke gevolgen heeft dit op de betaalbaarheid, beschikbaarheid en keuzevrijheid van diverse doelgroepen? Welke effecten zijn er op de huurachterstanden van corporaties?
  • Handreiking met verschillende methodieken om toewijzingsbeleid vorm te geven.

Wie zoeken we?

We zoeken 4 á 5 woningmarktgebieden. Het is de bedoeling dat de in het gebied aanwezige gemeenten, corporaties en eventuele stadsregio’s of corporatiekoepels zich conformeren aan het experiment.

Tijdspad

Inschrijven kan tot 20 februari. Indien deelnemers al eerder van start willen om de uitkomsten mee te nemen in het opstellen van de huisvestingsverordening, is dat mogelijk.

Kosten

Platform31 betaalt zelf 50% van het experiment, middels een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast wordt een investering gevraagd van de partijen in de deelnemende woningmarktregio. Dit is € 9.500,- per woningmarktregio.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit experiment? Dan kunt u contact opnemen met Sterre Hijlkema, projectleider bij Platform31. Mail naar
sterre.hijlkema@platform31.nl / 06 57 94 21 04.