Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpregio’s. Doet u mee?

De woningmarkt in krimpregio’s staat onder druk. Bewoners worden ouder en jonge mensen trekken weg. Dit leidt soms tot leegstand maar bovenal nieuwe vragen en behoeften. Betrokken partijen in deze regio’s zijn inmiddels doordrongen van deze strategische beleidsopgave. Wat nog in de weg lijkt te staan, zijn discussies over organisatie en financiën en de gevoelde verantwoordelijkheid van verschillende partijen. Platform31 wil doorbraken creëren en zoekt koplopers die samen willen zoeken naar wenkende perspectieven voor een bredere aanpak van de woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Doet u mee?

Delen van kennis en ervaring

Over concrete ingrepen die verloedering, sterke prijsdalingen en leegstand moeten voorkomen, is al relatief veel kennis verzameld. In analyses ontbreekt een verbinding met het woningmarktbeleid van regio’s of provincies. Ervaringen met beleidsprogramma’s uit Duitsland, delen van de Verenigde Staten en Engeland kunnen inspiratie bieden bij het vormgeven van eigen beleid. Ook in Nederland zien we interessante ontwikkelingen rond alternatieve exploitatiemodellen, zoals het ontstaan van sloop- en transformatiefondsen, het her- en wegbestemmen van vastgoed, circulaire gebiedsontwikkeling en combinaties van energiezuinige maatregelen met particuliere woningverbetering. Vraag is hoe hier onder lokale condities effectief gebruik van gemaakt kan worden.

Uw opbrengst

Dé strategie voor een toekomstbestendig woningmarktbeleid voor krimpregio’s bestaat niet. Elk gebied is immers anders. Wat we wel weten is dat voor het ontwikkelen van nieuwe aanpakken betrokkenheid nodig is van koplopers. Daarom richt Platform31 een kopgroep in, bestaande uit vertegenwoordigers uit krimpregio’s en/of provincies en enkele experts. Gedurende het traject ontmoeten zij elkaar regelmatig. Met als doel te leren van elkaars strategie, investeringen en resultaten. Samen bepalen ze de stappen voor verdere verkenning. Na een algemene startbijeenkomst organiseert Platform31 enkele werksessies op locatie in de regio waarbij de deelnemers samen thema´s verkennen.

Projectinformatie

De kosten voor deelname aan het project bedragen 5.000 euro per regio of provincie. Hiervoor ontvangt u inzicht in concrete handvatten waarmee u uw woningmarktbeleid in uw regio kunt vormgeven. U ontmoet vakgenoten tijdens een aantal inspirerende werksessies onder begeleiding van Platform31. De opbrengsten bundelen we in een publicatie. Het traject start in oktober 2017 en loopt tot begin 2018. Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Tineke Lupi.

Achtergrond

Bevolkingsprognoses laten al geruime tijd zien dat in regio’s met bevolkingsdaling de woningmarkt uit evenwicht raakt. De afgelopen jaren proberen de meeste krimpregio’s verloedering, sterke prijsdalingen en leegstand als gevolg daarvan met interventies op lokaal niveau tegen te gaan. Met geringe investeringen of beleidsingrepen worden de kwalitatief slechte woningen in dorpen, kernen en wijken opgeknapt en soms gesloopt. En met succes. De kleinschalige aanpak heeft echter vaak weinig effect op de groeiende mismatch op de woningmarkt in krimpgebieden. Op regionaal niveau ontstaat er enerzijds overaanbod, terwijl de overblijvende bevolking nieuwe woningbehoeften ontwikkelen die zelfs leiden tot tekorten. Tegelijkertijd doemt de verduurzamingsopgave op. Deze opgaven vragen om nieuwe strategieën en verdienmodellen, anders dan de traditionele manieren van waardecreatie.

Dit traject bouwt voort op de leerkring die Platform31 in 2016 organiseerde. De aanpakken die in de leerkring zijn geoogst, vindt u in de publicatie Sturen op de particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden.