Op zoek naar alternatieve financiering voor energieneutrale zorgwoning

Afgelopen maand hebben de gemeente Opsterland, woningcorporatie Elkien en De Friesland Zorgverzekeraar een handtekening gezet onder het Platform31-experiment Duurzaam Langer Thuis Wonen voor de Fijn Wonen-woning in Gorredijk. In het experiment onderzoeken de deelnemers of er alternatieve financieringsconstructies mogelijk zijn voor grootschalige woningaanpassing.
vws-gorredijk
Foto: ministerie van VWS

Voor het experiment wordt een MKBA opgesteld die de basis is voor de zoektocht. Gemeente, woningcorporatie en zorgverzekeraar zijn er van overtuigd dat zij met het Fijn wonen-concept van bouwbedrijf Van Wijnen tijdig kunnen inspelen op de (toekomstige) zorgvraag van een groeiende groep zelfstandig wonende ouderen.

Met de modelwoning in Gorredijk laten de deelnemers zien dat het mogelijk is bestaande woningen met een eenmalige renovatie geschikt te maken voor zorgdoelgroepen. De woning is voorzien van zorgdomotica- opties en is uit te breiden met een ‘zorgunit’ met een gelijkvloerse slaap- en badkamer. Bijzonder is bovendien dat de woning zijn eigen energie opwekt. Door een standaardisatie van technieken zijn de ingrepen relatief simpel en snel toepasbaar. Een belangrijk pluspunt voor de bewoners.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) bezocht op 24 augustus de energiezuinige zorgmodelwoning in Gorredijk. Het werkbezoek was onderdeel van zijn rondgang langs bijzondere initiatieven die zijn ontwikkeld als antwoord op de decentralisaties van de zorg. Van Rijn was onder de indruk van het project dat zorg en duurzaamheid combineert.

Om het concept op grote schaal uit te kunnen voeren, is een sluitende businesscase nodig. Onder begeleiding van Platform31 en Xpertise Wonen & Zorg brengen de deelnemende partijen gezamenlijk de maatschappelijke kosten en baten van het concept in kaart.

Een mogelijke belemmering bij het realiseren van woningaanpassingen waardoor thuiswonen voor intramuraal verblijf mogelijk is, zijn zogenoemde ‘split incentives’. Dit betekent dat de investeringen en kosten worden gedragen door andere partijen dan de partijen die de opbrengsten of baten genieten. Als die baten niet expliciet aan het initiatief zijn te linken dan kan dat tot gevolg hebben dat een in potentie maatschappelijk rendabel project niet van de grond komt.
Om die reden willen de deelnemers aan het experiment inzicht krijgen in welke partijen kosten maken, welke partijen opbrengsten genieten en wat de aard en omvang is van het maatschappelijke rendement en welke (alternatieve) financieringsconstructies daar goed op aansluiten. Op basis hiervan worden dit najaar alternatieve financieringsmogelijkheden verkend.

Over Langer Thuis

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

Experimentenprogramma Langer Thuis
Platform31-programma Wonen en Zorg/vergrijzing


Meer informatie

Netty van Triest

06 57 94 35 26 – netty.vantriest@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41