Op naar een circulaire economie. Maar hoe?

Op 18 juni deelden experts uit Frankrijk en Denemarken hun kennis over de circulaire economie tijdens een bijeenkomst van EUKN in Den Haag. Zij adviseerden onder meer dat de verschillende lagen van de overheid een eenduidige koers dienen uit te zetten over de circulaire economie.

De circulaire economie is één van de prioriteiten uit het regeerakkoord van 2012. In het regeringsdocument ‘Groene Groei’ wordt de transitie naar een meer circulaire economie ook beschreven. Verschillende ministeries zijn ook gestart met het onderzoek hoe bij te dragen aan deze transitie. De resultaten van de eerste projecten die ondersteund worden door de overheid op dit gebied, de ‘Green Deals, zijn in maart van dit jaar gepresenteerd. De internationale dimensie van beleidsontwikkeling bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is tot op heden nog niet echt in kaart gebracht. Samen met het European Urban Knowledge Network (EUKN), waarvan het secretariaat bij Platform31 gevestigd is, is er op 18 juni een inspiratiebijeenkomst georganiseerd waarbij experts uit Frankrijk en Denemarken de transitie in hun eigen land presenteerden.

Lineair naar circulair

De huidige economie gaat veelal uit van een proces waarbij grondstoffen worden gebruikt voor productie en dat deze na gebruik als afval worden gezien. Bij een circulaire economie gaat het er om dat er een minimalisering van afval is doordat bij het gehele proces, van grondstof tot aan hergebruik geoptimaliseerd is. Om dit mogelijk te maken dienen alle onderdelen van de productieketen met elkaar in gesprek te gaan.

schema-circulaire-economie
Van Lineaire economie naar circulaire economie (Green deals in beeld, ministeries van EZ, IenM en BZK)

Het concept is zeker niet nieuw en met name vanuit het bedrijfsleven zijn er al veel goede resultaten behaald. Duurzaamheid staat natuurlijk al jaren hoog op de politieke agenda en de overheid is ook voornemens om de ontwikkeling van een circulaire economie te ondersteunen, alleen is de vraag welke rol er voor de overheid is bij deze transitie.

Gezamenlijk te werk gaan

Bij de bijeenkomst waren, naast experts vanuit EUKN, deelnemers van drie ministeries (BZK, IenM en EZ) en vertegenwoordigers van meerdere steden aanwezig. Laetitia Carré, van het Instituut van Circulaire Economie, hield een presentatie over de rol van het instituut in Frankrijk in het stimuleren en adviseren van de nationale overheid. Morten Højer, werkzaam bij de gemeente Kopenhagen, sprak over de noodzaak en de kansen die de circulaire economie biedt voor een stad. Een stad heeft een directe link met het bedrijfsleven en activiteiten die daar plaatsvinden en speelt daarom een erg belangrijke rol in het faciliteren van de circulaire economie. Als stad is het belangrijk om een ambitieuze duurzame visie op te stellen en zich vervolgens als gelijkwaardige partner samen te werken met alle stakeholders in de stad. Beide sprekers haalde het belang aan dat de verschillende lagen van de overheid een eenduidige koers dienen uit te zetten over de circulaire economie. Dit schept een verder vertrouwen voor bedrijven en instellingen om ook te investeren in de circulaire economie. De waarde van een gezonde en duurzame samenleving is ook aangetoond en ook op economisch vlak rechtvaardigt dit ook om meer in te zetten op de principes van de circulaire economie.

Hoe nu verder?

In heel Europa erkennen de landen het belang van een meer circulaire samenleving. De indicatoren over hoe dit te meten en hoe hierin te groeien zijn nog onderwerp van discussie. Ook de Europese Commissie worstelt hier nog mee. De strategie voor de transitie naar een circulaire economie wordt eind 2015 gepresenteerd door de commissie. Het strategisch adviescollege voor de regering (Rli) heeft op 18 juni in het rapport ‘Circulaire economie: Van Wens naar uitvoering’ ook aangegeven dat het voor Nederland van belang is om op de bestaande initiatieven voort te bouwen en meer samenhang te creëren, zodat circulaire economie zich van experiment naar gemeengoed kan ontwikkelen. Het creëren van een kabinetsbrede circulaire agenda is daarbij nodig. Alle seinen staan zo lijkt het dus op groen vanuit de overheid en de opkomst van de circulaire economie lijkt dan ook een kwestie van tijd.

European Urban Knowledge Network

Meer informatie over EUKN kunt u vinden op de website www.eukn.eu of neem contact op met:


Christiaan Norde

06 57 94 37 32 – christiaan.norde@platform31.nl
nl.linkedin.com/christiaannorde