Nijestee en Rijswijk Wonen benutten partnerschap Platform31

Nijestee en Rijswijk Wonen maken optimaal gebruik van het partnerschap van Platform31. Zij vroegen Platform31 hun kennis over het strategisch sturingsmodel DrieKamerModel en specifiek de Maatschappelijke Kamer breder in de organisaties te delen tijdens een presentatie voor directie en management. Platform31 ontwikkelde in 2013 en 2014 met circa 30 corporaties in meerdere pilots praktische kennis over dit theoretische model. De bezoeken aan Groningen en Rijswijk brachten bevestiging aan de corporaties hoe zij werken aan maatschappelijk presteren en scherpte in hun handelen.

Sturen op en meten van Maatschapppelijke prestaties

Bij Nijestee zijn de directie en de Raad van Commissarissen meegenomen in de actuele ontwikkelingen over maatschappelijk presteren, legitimatie en over de uitwerking van het DrieKamerModel. Zij discussieerden over de vraag: “Hoe kan Nijestee optimaal sturen op de maatschappelijke prestaties en legitimatie en in hoeverre kunnen maatschappelijke prestaties objectief zichtbaar gemaakt worden? Deze vraag is tweeledig. Enerzijds gaat het over het versterken van sturen op prestaties vooraf. Anderzijds gaat het over het meten van maatschappelijke prestaties achteraf. De oplossing ligt natuurlijk in ‘en-en’. Waar ligt de focus?

Gedeeld beeld

De discussieavond bracht een meer gedeeld beeld bij Nijestee hoe hierin meer balans te vinden. “Ik vind het buitengewoon relevant en interessant om aan de voorkant het maatschappelijk effect van onze investeringen, samen met onze belanghouders, scherper te krijgen en daarop te sturen. Tegelijkertijd wil ik dat ook beter meetbaar en vergelijkbaar maken om te kunnen sturen op efficiency en onze transparantie, bijvoorbeeld naar de landelijke politiek, te verbeteren” geeft Pieter Bregman, directeur-bestuurder aan.

Financieel en maatschappelijk rendement

Rijswijk Wonen heeft voor haar nieuwe ondernemingsplan 2015 – 2019 en de inrichting van de nieuwe organisatie het DrieKamermodel als denkmodel gebruikt. “Het Driekamermodel biedt transparantie over de belangrijkste keuzes waar wij als corporatie voor staan ten aanzien van maatschappelijke taken, vastgoed activiteiten en financiële continuïteit. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan onze legitimiteit”, aldus Rijswijk Wonen. De corporatie stuurt scherp op het behalen van een zo optimaal mogelijk maatschappelijk en financieel rendement. De afweging tussen financiële en maatschappelijke kosten en baten staat centraal in de investeringsbeslissingen.

Strategische kaders

Bij de presentatie van Platform31 was een divers gezelschap aanwezig: van controller tot assetmanager en van communicatieadviseur tot rayoncoördinator. Rijswijk Wonen wil intern een goede discussie voeren over maatschappelijke prestaties en de inzet van het maatschappelijk budget op zowel strategisch als tactisch/operationeel niveau. Zij kijkt daarbij ook naar voorbeelden van andere corporaties. “De uitdaging ligt erin om vanuit het bestuur en strategie kaders te ontwikkelen voor deze gesprekken om zo het maatschappelijk budget optimaal in te zetten”, licht Peter Ruigrok (directeur-bestuurder a.i.) toe.

Start Lerend Netwerk Maatschappelijk Budget woningcorporaties

De vragen en zoektocht naar scherper sturen op maatschappelijke prestaties is bij andere corporaties ook nog niet 100 procent uitgekristalliseerd. Dit zijn thema’s die onderdeel zijn van het Lerend Netwerk Maatschappelijk Budget Woningcorporaties. Dit netwerk start op 9 juni met Dudok Wonen, HeemWonen, Mozaïek Wonen, PreWonen en Standvast Wonen.

Meer informatie

Hanneke Schreuders

06 17 85 48 53 – hanneke.schreuders@platform31.nl