Meer invloed huurders in Woningwet

De nieuwe Woningwet die per 1 juli van kracht is, geeft huurders van woningcorporaties meer zeggenschap. Mogen meepraten is een verworven recht, maar woningen overnemen van de corporatie en deze zelf gaan beheren in een zogenoemde ‘wooncoöperatie’ is nog nieuw. Ook dat maakt de Woningwet mogelijk.

De nieuwe Woningwet geeft huurders de mogelijkheid mee te praten over eventuele fusies, statutenwijzigingen en de prestatieafspraken die de corporatie jaarlijks met de gemeente maakt. Zo hebben ze invloed op het verhogen van de huurprijs, nieuwbouw- en renovatieplannen van corporatiewoningen en of dat wel duurzaam gaat gebeuren. Dit sluit perfect aan op de beweging in de samenleving waarin burgers steeds meer invloed willen hebben, maar ook krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, energie en wijkontwikkeling.

De wooncoöperatie: een parel in de nieuwe Woningwet

Een van de parels uit de nieuwe Woningwet is de mogelijkheid voor huurders om een wooncoöperatie te vormen. Huurders kunnen zich organiseren en gezamenlijk het beheer en onderhoud van hun woningen doen. De toezegging hiertoe deed minister Blok van Wonen aan senator Adri Duivesteijn in het debat over het woonakkoord in 2013 in de Eerste Kamer.

Huurders nemen woning over van corporatie

Een coöperatie is een vereniging van huurders die zelf verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van hun woningen. Een tweede variant is dat de bewoners via de coöperatie hun woningen van de woningcorporatie overnemen. Woningcorporaties zijn verplicht mee te werken aan de planvorming. Sterker nog, zij moeten bijdragen aan de opstartkosten. Hiermee kunnen bewoners met een goed onderbouwd plan komen.

Nu al 14 koplopers

Wooncoöperaties bestaan nu ook al. Platform31 experimenteert samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met deze bijzondere organisatievorm. In april 2014 ging het project met de titel ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’ van start. Doel is om de coöperatieve vereniging te ontwikkelen tot een realistische, aantrekkelijke en duurzame optie in het wonen in Nederland. Op dit moment realiseren 14 koplopers hun plannen. Ook zijn experts en stakeholders aangesloten om van het proces leren en projecten waar nodig te kunnen ondersteunen.

Nieuw landelijk actieprogramma wooncoöperaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat samen met Platform 31 naast de al lopende experimenten een landelijk actieprogramma opzetten. Het doel hiervan is de realisatie van wooncoöperaties te stimuleren. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst: “In de nieuwe woningwet krijgen huurders veel meer zeggenschap en zijn een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en de corporaties. De wooncoöperatie is natuurlijke de ultieme vorm van zeggenschap en is in het nieuwe bestel helemaal op zijn plek. Maar er komt heel wat kijken bij de coöperatie. Met het actieprogramma willen we niet alleen de bekendheid met de wooncoöperatie vergroten, maar ook nieuwe initiatieven ondersteunen.”

Ook huurders en verhuurders doen mee

Ook corporaties en huurdersorganisaties gaan meedoen in dit programma. Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond: “Door het opzetten van een wooncoöperatie nemen huurders gezamenlijk het heft in eigen hand om in hun eigen huisvesting te voorzien. Dat is in de kern terug naar hoe de volkshuisvesting ooit is begonnen: vanuit zelfwerkzaamheid, democratische principes en zonder winstbejag. De wooncoöperatie nieuw leven inblazen past wat dat betreft helemaal in deze tijd die vraagt om duurzame vernieuwing. De Woonbond levert hier graag een bijdrage aan door huurders te faciliteren die met de wooncoöperatie aan de slag willen.”

Marc Calon, voorzitter Aedes: “De wooncoöperatie is een interessante vorm waarmee huurders en kopers zelf meer invloed op hun huisvesting hebben. Hun betrokkenheid bij de woonomgeving wordt veel groter. Een succesvolle coöperatie vraagt om blijvende inzet van deelnemers, die oog houden voor het collectieve belang. Ik durf niet te voorspellen hoeveel wooncoöperaties we over tien jaar hebben, maar woningcorporaties staan er voor open en ieder initiatief moet een kans krijgen. Ik hoop wel dat er werkbare regels voor komen.”