Meer aandacht nodig voor verlaging kosten en verhoging inkomsten winkeliers in discussie versterking detailhandel

Platform31 en Roots Beleidsadvies presenteren quickscan kansen en knelpunten Nederlandse winkelgebieden en binnensteden

Door Gilbert Bal, Roots Beleidsadvies en Arjan Raatgever, Platform31

Het verlagen van kosten en verhogen van inkomsten van winkeliers zijn minstens even belangrijk als het aanbrengen van fysieke verbeteringen in winkelgebieden. Dat blijkt uit een quickscan van Platform31 en Roots Beleidsadvies in het kader van de landelijke Retailagenda. Verlaging van regeldruk en lokale lasten, oprichting van investeringsfondsen en verbetering van off- en online service zijn enkele kansrijke mogelijkheden om de detailhandelssector te versterken. In de fysieke sfeer zijn strengere toepassing van het RO-instrumentarium en scherpere keuzes tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden oplossingsrichtingen. Met deze quickscan hopen Platform31 en Roots Beleidsadvies de discussie over de toekomst van de detailhandelssector, winkelgebieden en binnensteden te verbreden en te verdiepen.

In de quickscan, opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, zijn ruim 60 recente rapporten, position papers en visies over de toekomst van winkelgebieden en binnensteden geanalyseerd en samengevat in 10 pagina’s met de belangrijkste en breedst gedeelde kansen en knelpunten. Het document vormt daarmee een analyse van de laatste jaren onderzoek en belangenbehartiging rondom de toekomst van winkelgebieden en binnensteden. De quickscan wordt binnen de Retailagenda ingezet om het regieteam en de overige betrokkenen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes. Door het brede en diepe overzicht en de beknopte omvang is de quickscan echter veel breder toepasbaar. De structurering van de benoemde kansen naar geografische en beleidsmatige schaalniveaus in de bijlage helpt daarbij.

Kijk breder dan fysieke maatregelen

 1. In de quickscan zijn de diverse kansen en knelpunten in Nederlandse winkelgebieden en binnensteden gestructureerd volgens drie hoofdthema’s:
 2. creëren van ruimte voor ondernemerschap en innovatie,
 3. inspelen op de groei van het online winkelen en verbeteren van de fysieke omgeving van winkels. De volgorde van de hoofdthema’s is bewust gekozen om te reflecteren dat maatregelen in het fysieke domein weliswaar belangrijk zijn, maar niet de enige mogelijkheid vormen om de detailhandelssector voor de toekomst te versterken.

Een kleine greep uit de belangrijkste kansen uit de quickscan

 • Verlichting loonkosten
 • Eenvoudige subsidieregeling opleidingen
 • Investeringsfonds vernieuwing detailhandel
 • Lokale regeldruk- en lastenagenda’s
 • eCommerce proof maken van EU-regelgeving
 • Verbeterde geïntegreerde on- en offline winkelbeleving bieden
 • Verbetering betalingssystemen
 • (Veel) scherpere toepassing Ladder voor Duurzame Verstedelijking
 • Onderscheiden van kansrijke en kansarme winkelgebieden
 • Stevige ruimtelijke regierol voor provincies

Uitleg en (veel) meer kansen en knelpunten vindt u in de quickscan.

VoorstraatDordrecht cGemDordrecht br

Retailagenda

Minister Kamp van Economische Zaken gaf op 8 oktober 2014 het startschot voor de Retailagenda, een initiatief dat wordt gedragen door een grote groep van publieke en private organisaties die bij de ontwikkeling van de retail betrokken zijn. Deze partijen constateren dat de detailhandel hard getroffen is door de economische crisis én te maken heeft met structurele veranderingen, onder meer in het consumentengedrag en technologische mogelijkheden. Het doel van de Retailagenda is om de detailhandelssector klaar te maken voor de toekomst, zodat de detailhandel in 2020 een gezonde, vernieuwende en kansrijke sector is. Ook dient met de agenda de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid te worden bevorderd. Directeur Hamit Karakus heeft namens Platform31 zitting in de regiegroep. Op dit moment wordt met een grote groep stakeholders gewerkt aan de samenstelling van de Retailagenda en worden afspraken over de uitvoering voorbereid. De Retailagenda wordt in het voorjaar van 2015 gepresenteerd.

Lees meer over de Retailagenda in dit persbericht.

Vervolgpublicatie Winkelgebieden van de toekomst

Ter ondersteuning van de afspraken die voortvloeien uit de Retailagenda, werkt Platform31 aan de publicatie ‘Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk’. Dit rapport, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, verschijnt eind februari 2015 en is een praktisch vervolg op de eerdere publicatie Winkelgebieden van de toekomst (in opdracht van Detailhandel Nederland en het G32 Stedennetwerk). Het krijgt de vorm van een laagdrempelig handboek waarin de meest kansrijke strategieën en aanpakken voor het bereiken van toekomstbestendige winkelgebieden worden toegelicht aan de hand van casussen.