Lokaal nog veel werk te verrichten voor implementatie Woningwet

Bestuurders in debat over de Woningwet

Op woensdag 17 juni zijn tien bestuurders van gemeenten, corporaties en huurders met elkaar in gesprek gegaan over de kansen en dilemma’s van de nieuwe Woningwet. Anne-Jo Visser van Platform31 besprak met hen de bestuurlijke uitdagingen in het beleidscafé tijdens het congres Woningwet op Weg. De wet – die op 1 juli van kracht gaat – brengt heel wat teweeg. Er is nog veel onduidelijk en gemeenten, corporaties en huurders staan nog maar aan het begin van de implementatie, zo bleek tijdens het beleidscafé. De grootste uitdagingen liggen in de lokale implementatie van de wet en het verleiden van de markt om de niet-DAEB activiteiten op te pakken.
congres-woningwet-3kopie

Samenwerking in de lokale driehoek

De wet biedt volgens de bestuurders nu echt de kans om op lokaal niveau met de drie partijen (gemeente, corporatie, huurders) een gezamenlijke visie en aanpak neer te zetten. De zeggenschap en betrokkenheid van alle drie de partijen wordt vergroot en biedt kansen om een stevige, lange termijn samenwerking te starten. Om deze kans te kunnen pakken, zijn er wel een aantal dilemma’s op lokaal niveau uit te werken. Het op één lijn krijgen van de belangen en prioriteiten van alle drie de partijen is nog een hele klus. Een andere uitdaging is de manier om de samenwerking zo goed mogelijk vorm te geven. In Ede zijn daar al wel goede stappen in gezet, door gezamenlijk het gesprek aan te gaan op basis van open en heldere informatie over de capaciteiten van de corporatie. Ook de professionaliteit van huurdersorganisaties blijkt een zorgenpunt. Zij hebben de goede ondersteuning nodig vanuit gemeenten en corporaties. Maar, zo werd gezegd: pas op dat huurders niet bureaucratiseren in plaats van professionaliseren.

Wat kunnen corporaties in de toekomst nog?

De kerntakendiscussie is ook tijdens het beleidscafé uitgebreid aan bod gekomen. De scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten heeft veel discussie opgeleverd. Niet alleen de ‘technische’ kant ervan, het juridisch of administratief scheiden van het corporatiebezit, maar vooral ook de maatschappelijke vraag ervan over hetgeen corporaties in de toekomst nog kunnen betekenen in wijken, kwam veelvuldig aan de orde. Gemeenten en corporaties vrezen dat de leefbaarheid en vooruitgang in wijken en steden onder druk komen te staan. Vooral in gebieden waar marktpartijen weinig potentie zien. Robbert Waltmann van Woningstichting Den Helder ziet grote risico’s voor Den Helder, wanneer zij als corporatie niet meer mogen investeren in de wijken. “De beleggers van deze wereld komen echt niet naar Den Helder.” Corporatie Nijestee in Groningen is heel duidelijk in haar standpunt: “De grootste herstructureringsopgave is achter de rug in Groningen en wij hebben als corporaties besloten alleen nog te investeren in DAEB-activiteiten. Wij zien voor de corporatie geen taak in investeringen in niet-DAEB”, aldus Pieter Bregman. Opvallend is dat nog zeer weinig corporaties en gemeenten het gesprek zijn aangegaan met commerciële partijen.

Passenheidstoets te dwingend

Veel bestuurders zien ’passend toewijzen’ als een te dwingend instrument dat voorbij gaat aan de mogelijk negatieve effecten, zoals segregatie. Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad geeft aan dat hij het centraal opleggen van een passendheidsnorm niet toejuicht. “Er zijn grote lokale verschillen in de woningmarkt, het woningaanbod en in de woningzoekenden. Het is daarom beter om op lokaal niveau prestatieafspraken te maken over woningtoewijzing”. Huurders zien ook de voordelen van het instrument. Het dwingt corporaties namelijk om zich vooral te richten op betaalbare woningen voor de doelgroepen.

Start voor lokale implementatie

De wet ligt er en treedt op 1 juli al in werking. Gemeenten, corporaties en huurders staan pas aan het begin van de lokale implementatie. Voorbereiden op de nieuwe wet was tot nu toe ook erg lastig geven bestuurders aan. Zo is er nog veel onduidelijk over de exacte uitwerking van bijvoorbeeld de AMvB. Wekelijks vernemen partijen weer nieuwe informatie Dat geeft nog veel onduidelijkheid. De lokale partijen zijn nu aan zet. Het zal nog even duren voordat gemeenten, corporaties en huurders daar gezamenlijk hun weg in hebben gevonden.

Meer informatie


Annemiek Lucas

06 57 94 18 66 – annemiek.lucas@platform31.nl
nl.linkedin.com/annemiek-lucas