Levend boek De stad kennen, de stad maken gelanceerd

Platform31 heeft op woensdag 11 februari tijdens de werkconferentie Ken de stad! Samenwerken aan krachtige steden het levende boek De stad kennen,
de stad maken
gelanceerd. Met de werkconferentie en het e-book is het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden (KKS) afgesloten.

Het e-book maakt de verzamelde KKS-kennis praktisch. Auteurs uit het ruimtelijk, economisch en sociaal domein duiden de praktijkdilemma’s in
de stad.

Permanent debat

Kennis ontwikkelt zich en ervaringen lenen zich er bij uitstek voor om gedeeld te worden. “Het boek van de stad is nooit af”, zei Hamit Karakus, directeur Platform31, bij de overhandiging van het boek aan Ferdi Licher (programmadirecteur Agenda Stad, ministerie van BZK) en Ferd Crone (burgemeester Leeuwarden, voorzitter G32). “De afsluiting van het KKS-programma is de start van een permanent debat over factoren die de kracht van de stad en de regio bepalen. Een debat dat wij als Platform31 graag faciliteren.”

De website www.kkshetlevendeboek.nl is daarom niet statisch. Het is een uitnodiging aan lezers om
hun eigen dilemma’s en oplossingen te delen en
bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het levende boek.

Daarnaast biedt de site www.kkshetlevendeboek.nl gebruikers de mogelijkheid om alle voor hen belangrijke informatie en nieuws over stedelijke ontwikkeling te bundelen.

Uitdagingen voor de stedelijke governance

Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wetenschappelijk directeur van Platform31 geeft in een afsluitend hoofdstuk een prikkelende aanzet voor het beoogde debat. Teisman analyseert de uitdagingen voor de stedelijke governance en zet drie nieuwe thema’s voor de bestuurskracht van de stad op de agenda: zelforganisatie, vraagsturing en de overheid als onderdeel van ketens en netwerken, inclusief hun krachten en zwaktes én de kansen en bedreigingen die ze bieden.

Kennis voor Krachtige Steden: ontmoeting tussen wetenschap
en praktijk

Het KKS-kennisprogramma is onderdeel van de VerDus-samenwerking tussen
Rijk, NWO en Platform31. In het programma hebben consortia van universitaire onderzoeksgroepen en stedelijke partijen de afgelopen jaren samengewerkt aan ongeveer 60 onderzoeken. Wim Hafkamp en Jos Koffijberg, twee van de grondleggers van het Programma Kennis voor Krachtige Steden, trekken samen
met Teisman lessen uit de ervaringen met deze consortia. De kwaliteit van het consortium bepaalt het belang van wetenschap voor innovaties in de stad, concluderen zij.

Zij formuleren op grond daarvan de uitdagingen voor toekomstige kennisprogramma’s om sterke consortia te vormen en benoemen het belang
van een goede procesbegeleiding daarbij.

SURF

In het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF) wordt voortgebouwd op KKS. Het programma biedt voor steden en stedelijke regio’s een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met urgente lokale vraagstukken. In het SURF-programma zijn er mogelijkheden om naast de vraag naar het wat, de vertaling te maken naar het hoe.

Platform31 faciliteert met onderzoeksprogramma’s zoals Kennis voor Krachtige Steden en SURF de ontmoeting tussen wetenschap en praktijk om te komen tot praktische praktische innovaties in de stad.


hetlevendeboek overhandiging1

Ferdi Licher (BZK), Ferd Crone (G32, Leeuwarden) en Hamit Karakus (Platform31) bij de symbolische overhandiging van het levende boek.

(Foto: Loes Schleedoorn)