Lerend Netwerk Maatschappelijk Budget Corporaties

De kick-off is 9 juni

Elke investering die woningcorporaties doen heeft direct en indirect invloed op de kwaliteit van leven en wonen. Als woningcorporatie wilt u uw maatschappelijk budget daarom zorgvuldig besteden. Inzicht in maatschappelijk corporatiebudget bevordert de interne besluitvorming én het gesprek met belanghouders. Nu de pilot ´Wat werkt in de Maatschappelijke Kamer´ is afgerond, maakt u vlieguren in de weerbarstige praktijk. Platform31 staat u bij met het Lerend Netwerk ´Maatschappelijk budget woningcorporaties’. De kick-off start op 9 juni 2015.
osdorp

Tijdens het Lerend Netwerk staat kennisuitwisseling- en ontwikkeling over het werken met de Maatschappelijk Kamer en het maatschappelijk budget centraal. Daarnaast kunt u rekenen op intervisie, verdieping van knelpunten en reflectie door experts. Ook voert u diverse belanghoudersgesprekken en ervaart u de dynamiek in het belanghoudersspel.

Praktijkgerichte werkbezoeken bij corporaties

Gedurende praktijkgerichte werkbezoeken bij de deelnemende corporaties verdiept het Lerend Netwerk het werken met de Maatschappelijke Kamer. De werkbezoeken vinden plaats op locatie bij de deelnemende corporaties. Dit geeft u de gelegenheid om een brede groep collega´s te betrekken bij uw deelname aan het Lerend Netwerk. Het Lerend Netwerk laadt de hoe-vragen met best practices in een taal die iedereen verstaat. Samen achterhaalt u de antwoorden op vragen als: hoe organiseert u het werken met de Maatschappelijke Kamer breder in de organisatie? Hoe krijgt u verschillende afdelingen ‘mee’ en hoe verhouden die zich tot elkaar? Op welke basis weegt u de besteding van het maatschappelijk budget uiteindelijk af?

Gesprek met belanghouders

Meerdere werksessies staan in het teken van gesprekken met belanghouders, waaronder gemeenten en huurders. Tijdens de werksessies wisselt u met hen van gedachten over onder andere de invloed op de besteding van het maatschappelijk budget. Hebben zij alleen invloed op het maatschappelijk budget of ook op de wijze waarop dit tot stand komt? Hoe borgt u de balans bij de invloed van belanghouders tussen korte- en lange termijninvesteringen van stakeholders? En hoe werkt dit als de corporatie in verschillende regio´s bezit heeft?

Het Lerend Netwerk evalueert en agendeert

Het Lerend Netwerk volgt daarnaast ook het spoor van evalueren en agenderen. Eind 2015 evalueert Platform31 het werken met de Maatschappelijke Kamer bij de verschillende corporatie. Met als doel te achterhalen of het DrieKamerModel daadwerkelijk bijdraagt aan transparantie, legitimiteit en een betere inzet van volkshuisvestelijke middelen. Zijn er andere investeringskeuzes gemaakt dankzij het werken met het DrieKamerModel? Tegelijkertijd agendeert Platform31 het werken met het DrieKamerModel bij toezichthouders, belangenorganisaties, en overheden. En gaat Platform31 specifiek het gesprek aan met Aedes om de ervaringen met hetDrieKamerModel in te bedden in de Aedes Benchmark. Als afronding van het Lerend Netwerk volgt een inspiratiedocument –met onder andere uw best practice- voor corporaties en belanghouders

Doelgroep & Aanmelden

Werkt uw woningcorporatie met het DrieKamerModel en wilt u het werken hiermee doorontwikkelen? Of past uw organisatie het model in de nabije toekomst toe?Dan is deelname aan het Lerend Netwerk interessant voor u. Afhankelijk van de aanmeldingen en behoefte van corporaties kunnen er themasubgroepen worden samengesteld. Gemeenten en Huurdersorganisaties hebben een actieve rol in het Lerend Netwerk. Meerdere werkbezoeken in het najaar staan in het teken van gesprekken met belanghouders.

U kunt zich aanmelden voor het Lerend Netwerk via bijgaand aanmeldformulier.
De deelnamefee bedraagt € 3.000,- excl. btw. Bent u partner van Platform31, dan ontvangt u korting. Partners betalen € 2.500,- excl btw. Naast deze deelnamefees draagt Platform31 ook zelf financieel bij aan het Lerend Netwerk.

Data

 • Er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar
 • De kick-off bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 juni van 12:30 – 17.00 uur, locatie volgt
 • De volgende bijeenkomsten vinden plaats in het najaar 2015 (data voor deze bijeenkomsten worden in juni gecommuniceerd).

Publicaties over de Maatschappelijke kamer

Inzicht in maatschappelijk budget woningcorporaties

 1. Inzicht in en invloed op maatschappelijk budget woningcorporaties,
  Platform31 (2015)
 2. Handreiking bij stakeholdergesprek over besteding maatschappelijk corporatiebudget, Platform31 (2015)
 3. Inrichtingsdocument Maatschappelijke Kamer, Platform31 (2015)
 4. Goed besteed – Bestedingcategorieën maatschappelijke kamer
  Kopgroep februari 2015
 5. De Toepassing van het DrieKamerModel, Platform31 (2014)

Zie ook:

Meer informatie

Hanneke Schreuders

06 17 85 48 53 – hanneke.schreuders@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/hanneke-schreuders