De krimpregio als koploper in maatschappelijke veranderingen

Lessen over krimp en ruimte

Sinds krimp prominent op de kaart staat drukt de term vooral de ontkenning van het vraagstuk uit. In ‘Groot dromen, klein beginnen’, bundelde Platform31 diverse interviews met experts die juist spreken van krimpregio’s als koplopers in maatschappelijke veranderingen. Door te experimenteren, te leren en kennis uit te wisselen, ontstonden er baanbrekende oplossingen. In deze inspirerende bundel maken zij de balans op. Waar staan we? En vooral: waar gaan we naartoe?

Na Parkstad Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen krijgen ook Hoeksche Waard, Schouwen-Duiveland en de Achterhoek te maken met een dalende bevolkingsgroei en teruglopende voorzieningen. Om meer grip te krijgen op de beweging van groei naar krimp, vond in 2014 een aantal interessante experimenten plaats waarbij burgers en overheid nieuwe samenwerkingsvormen testten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunde drie pilots: hoe courant is uw pand (Achterhoek), Anticiperen door leren (Schouwen-Duiveland) en Hoeksche Waardenmakerij (Hoeksche Waard). Ook zette kennisorganisatie RUIMTEVOLK enkele dorpenlabs op.

Studiereis Denemarken

Tegelijkertijd trok een groep krimpexperts op initiatief van Platform31 naar Denemarken. Met als doel ook grensoverschrijdende inzichten te verkrijgen op het gebied van demografische veranderingen, transformatie en een krimpende vraag naar ruimte. Daar zagen de expeditieleden Deense burgers flink investeren in hun eigen omgeving. Onder meer door geld, tijd en inspanning te steken in eigen initiatieven. Zo kopen sommige dorpen zelf leegstaande panden op voor sloop of renovatie of bekostigen de renovatie van de school grotendeels zelf.

De balans opmaken

De geleerde lessen uit deze pilots en de studiereis leest u in dit handzame boek. In het laatste hoofdstuk maken alle geïnterviewden gezamenlijk de balans op: er is vooral veel behoefte aan meer concrete en goede voorbeelden. Tegelijkertijd staan er nog vragen open: moeten en kunnen we het gelijkheidsdenken van regio’s loslaten? Hoe ziet de rol van de lokale, regionale en nationale overheid eruit? In hoeverre biedt ondernemerschap een spil in de krimpaanpak? En tot slot: wat levert de investering in een goede kennisinfrastructuur op.

Inspirerende bundel

Wat betreft die laatste vraag: Platform31 brengt kennisuitwisseling en netwerkvormen tot stand. Dat levert u in elk geval een bundel op met daarin alle inspirerende ideeën, bevindingen en oplossingen van het afgelopen jaar. Iedereen die zich inzet voor de leefomgeving kan er zijn voordeel mee doen.

Kennisplatform Demografische Transitie (KDT)

Het Kennisplatform Demografische Transitie
(KDT) werkt samen met verschillende partijen,
in bijvoorbeeld de regio, en bundelt beschikbare kennis om inzicht te krijgen in oorzaak en gevolg
van bevolkingsdaling. Het doel hiervan is om tot
de toekomstige agenda voor onderzoek op het gebied van krimp te komen.
Het KDT wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Platform31.

Zie: vanmeernaarbeter.nl

Meer informatie

Radboud Engbersen
06 19 87 24 64 – radboud.engbersen@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/radboud-engbersen

Esther Slegh
06 57 94 33 96 – esther.slegh@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/esther-slegh