Kansarme jongeren zichtbaar aan de slag

Experimentpartners gezocht!

 • Jongeren komen nauwelijks aan (tijdelijk) werk of een stageplek
 • Ondernemers (ZZPers) zijn vaak onvoldoende zichtbaar in de wijk
 • Er is sprake van toenemende winkelleegstand

Hoe kunnen we deze verschillende maatschappelijke problemen combineren tot een win-win-win situatie? We willen in de vorm van een experiment een creatieve koppeling maken tussen gemeenten, ondernemers en niet-participerende jongeren.

Hoe?

We bieden gemeenten de mogelijkheid om deel te nemen aan een Experiment waarin zij – met andere partijen – aan de slag gaan met hun lokale problematiek. De gemeente faciliteert de ZZP’er of MKB’er door deze bijvoorbeeld zichtbaarder te maken in leegstaande winkelpanden of door de ondernemer te helpen zijn netwerk te vergroten. De ZZP’er of MKB’er kan als tegenprestatie een jongere een tijd begeleiden zodat hij/zij werkervaring op kan doen. Maar ook een andere invulling van het experiment is mogelijk.

Het Experiment

 • Start met een kick-off meeting waarin met alle partijen (ondernemers, jongerenwerk, gemeente en anderen) de situatie wordt verkend en wordt gekeken naar de verschillende belangen. Vanuit Platform31 wordt kennis ingebracht over goede praktijkvoorbeelden om ondernemers meer zichtbaar te maken en te activeren en niet-participerende jongeren werkervaring op te laten doen en/of aan het werk te krijgen;
 • Deze bijeenkomst krijgt een vervolg met een startdocument, opgesteld door Platform31 met een analyse van de specifieke jongerendoelgroep en de groep ondernemers, geschetst in een bredere context voor de betreffende gemeente;
 • Dan volgt een voorstel en keuze voor de manier waarop we aan de slag gaan, m.a.w. de belangrijkste contouren van het experiment worden ingevuld en uitgewerkt samen met samenwerkingspartners (partijen als ondernemers, aannemers, jongerenwelzijn, sportvereniging en scholen). De samenwerkingspartners voeren het experiment uit;
 • Platform31 verzorgt de monitoring en uiteindelijk de eindevaluatie. De resultaten en leerpunten van de experimenten worden door Platform31 – in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten – via verschillende kanalen verspreid (conferentie, artikelen, blogs e.d.). speciale aandacht gaat uit naar de opschaalbaarheid en toepasbaarheid elders.

Wie zoeken we?

Gemeenten die geïnteresseerd zijn in het verkennen van mogelijkheden binnen het beschreven Experiment. Dit kan zijn vanuit de afdeling Werk en Inkomen, Jeugd of vanuit de afdeling Economie (of gezamenlijk)

Investering

Platform31 investeert zelf in dit Experiment, middels een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast wordt een investering gevraagd van de deelnemende gemeente.

Aanmelding en selectie

Platform31 nodigt gemeenten van harte uit om deel te nemen aan dit experiment. Voorwaarden voor deelname zijn:

 • Bereidheid bij indienende partij tot co-financiering van het experiment
  á € 10.000,- excl. btw.
 • Binnen de betreffende gemeente is draagvlak en bereidheid om intern zaken mogelijk te maken en te veranderen en daar gedurende (en na afloop van) het experiment ook extern over te kunnen communiceren.

Wat levert het op voor de experimentpartners?

 • Ondersteuning van het project met onafhankelijke expertise in proces en inhoud (zichtbaarder maken van ZZPers, verbinding leggen tussen ondernemers en niet-participerende jongeren, nieuwe werkervaringsplekken etc.)
 • Kennisontwikkeling binnen eigen gelederen
 • Vergroting van kennis door deelname aan de Community of Practice met de andere deelnemende gemeenten
 • Bijdrage aan innovatieve inzichten die ook elders in Nederland toepasbaar zijn
 • Podium en media-aandacht
 • Evaluatie en leerpunten

Daarnaast levert het uiteindelijk meer zichtbare ZZP’ers op in de wijken, meer reuring in de winkelstraten en meer werkervaringsplekken voor jongeren in de ondernemerspraktijk (als opstapje naar een baan).

Meer informatie

Geïnteresseerd? Neem contact op met

Femke Bax
femke.bax@platform31.nl / 06 57 94 39 04