Hou de ladder vast

door Maarten Hoorn, Platform31

“We moeten in de RO meer gaan denken als belegger, en niet alleen als ontwikkelaar”, aldus Jacqueline Vrolijk tijdens de studiemiddag van Op Dezelfde Leest over de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het is nodig om ontwikkelingen op de lange termijn te bekijken en niet alleen op de korte termijn. Ook is in tijden van krimp aandacht voor de bestaande voorraad nodig. Vrolijk is projectleider Ladder voor duurzame verstedelijking bij het ministerie van IenM. Zij geeft aan dat de ladder op een aantal onderdelen goed functioneert, maar dat aanpassing ook wenselijk is. Nu schiet de ladder zijn doel soms voorbij. De studiemiddag en het bijbehorende supplement gaan in op de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Timmerman

Waarom de ladder?

De Ladder voor duurzame verstelijking is ooit in het leven geroepen omdat de tijden veranderden. De onophoudelijke groei stagneerde, waardoor het nodig was een andere manier over ruimtelijke ordening na te denken. Met de introductie van de ladder was de bedoeling een zorgvuldige afweging te introduceren, gebaseerd op de SER-ladder. Herstructurering en transformatie zouden hierdoor een stimulans krijgen.

“Beladderen” zorgt voor een goede afweging…

De ladder functioneert op een aantal onderdelen goed, concludeert Vrolijk. De ladder is een hulpmiddel bij de concrete invulling van een goede ruimtelijke ordening en agendeert de discussies over krimp, de bestaande voorraad en leegstand, waardoor tot scherpe keuzes wordt gedwongen. Niet onbelangrijk is dat de ladder duidelijk maakt over de eigen grenzen heen te kijken: plannen moeten immers regionaal worden afgestemd.

… maar soms word je er ook ladderzat van

In de ladder is een aantal begrippen opgenomen, waarover onduidelijkheid bestaat. Toenemende jurisprudentie zorgt ervoor dat de begrippen nader invulling krijgen, maar een nadere verduidelijking is wel wenselijk. Ook bij flexibel en globaal bestemmen, transformatie en herbestemmen functioneert de ladder niet altijd goed, waardoor het zijn doel voorbij schiet. Dan kan het zijn dat een ontwikkeling goed en wenselijk is, maar de ladder deze dan in de weg staat. De bedoeling is om nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet de ladder aan te passen en de handreiking te verbeteren. Vrolijk is hiervoor nu de oplossingsrichtingen met verschillende stakeholders aan het verkennen.

Werking ladder

Tijdens de studiemiddag Op Dezelfde Leest op 23 juni 2015, is de werking van de tredes van de ladder nader toegelicht en bediscussieerd. Duidelijk is geworden dat zich aan de hand van de wet, de handreiking en recente jurisprudentie een redelijk duidelijke lijn aftekent wanneer je de ladder moet gebruiken en hoe je invulling moet geven aan relevante begrippen als actuele regionale behoefte, nieuwe stedelijke ontwikkeling en bestaand stedelijk gebied. Maar het blijft altijd maatwerk. Om de ladder goed toe te kunnen passen, zal de werking in alle ruimtelijke besluiten moeten worden meegewogen, zodat eventuele knelpunten vroegtijdig aan het licht komen. Deze knelpunten kunnen eventuele keuzes dan nog beïnvloeden.

Meer informatie

Het nieuwe supplement van Op Dezelfde Leest gaat over de Ladder voor duurzame verstedelijking. Dit supplement is opgesteld door Antea Group, Rho adviseurs, Puderoyen Compagnons, BügelHajema en Platform31. In het supplement wordt nader ingegaan op de manier waarop de ladder moet worden toegepast en biedt praktische aanknopingspunten voor eenieder die regelmatig of juist af en toe met de Ladder voor duurzame verstedelijking te maken heeft. Aan de hand van het supplement kunnen lezers sneller en met grotere kans er niet af te vallen de ladder beklimmen. Meer informatie is hier te vinden.


Maarten Hoorn

06 – 10 15 67 08 – maarten.hoorn@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41