Flexibel bestemmingsplan Tapijn goedgekeurd. Aan de slag!

Afgelopen dinsdag is de gemeenteraad van Maastricht akkoord gegaan met het parkontwerp voor de Tapijnkazerne en de vaststelling van het flexibele bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het Platform31-experiment flexibele bestemmingsplannen.

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan, doet de gemeente Maastricht eerste ervaringen op met werken in de geest van de Omgevingswet. Met dit besluit kan het college na een lang proces verder met de uitwerking en uitvoering van de parkaanleg, samen met de Universiteit Maastricht als eigenaar van de gebouwen. In 2017 wordt gestart met de bouw en in 2020 is de verwachte oplevering. Wethouder Gerdo van Grootheest noemt het “een mooi vooruitzicht voor de stad”.

Tapijn als verbindend element in Maastricht

Na de aankoop in 2013 is in 2014 in dialoog met de stad een visie opgesteld voor de transformatie van het gebied. De helft van het gebied werd al opengesteld voor tijdelijk gebruik. In juni 2015 werd het aanbestedingsproces gestart met doel om te komen tot een integraal schetsontwerp voor de gebouwen en het park. Om in gezamenlijkheid te komen tot een stuk Maastricht waar velen zich thuis voelen.

Na 1 februari 2016 is het winnende ontwerp verder verbeterd, zodat dit optimaal aansluit bij de wensen van de inwoners en gebruikers. Onderwerpen die belangrijk waren, zoals een nieuwe verbinding met de binnenstad en het herinrichten van het dierenpark, zijn in dialoog met de stad aangepast. “Participatie avant la lettre”, aldus wethouder Gerdo van Grootheest. ”Er gaan dingen veranderen, dat is een feit, maar we willen in goed en constructief gesprek blijven met iedereen die het park en de stad een warm hart toedragen. We zijn blij dat er een breed gedragen plan ligt en we nu aan de slag kunnen”.

luchtfoto Tapijnkazerne Maastricht
Tapijnkazerne, Maastricht

Plek voor ontmoeting tussen stad en studenten

De Universiteit Maastricht (UM), de provincie Limburg en de gemeente Maastricht willen in dit gebied de ontmoeting tussen de universiteit en de stad stimuleren: een park voor iedereen. Hiervoor zijn randvoorwaarden voor de invulling opgesteld: verschillende gebruiksmogelijkheden (zoals parkconcerten, Parcours), gebruiksmogelijkheden voor de gebouwen als ze niet in gebruik zijn door de UM (lezingen, workshops, exposities en uitvoeringen van amateurkunsten) en horeca die een breed publiek aanspreekt en een ontmoetingsplein.

Flexibel bestemmingsplan

Het programma voor het gebied is op dit moment nog niet geheel bekend. Daarom is ervoor gekozen om te werken met één brede bestemming voor het gehele gebied en flexibiliteit in de regels op te nemen. In een extra laag wordt het huidige schetsontwerp direct mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. Eventuele afwijkingen van het schetsontwerp die wel passen binnen de visie en uitgangspunten voor het gebied kunnen zo gemakkelijk worden doorgevoerd zonder lange procedures. In de regels van het bestemmingsplan zijn verder beleidsregels ten aanzien van het bouwen en het gebruik opgenomen, waarmee flexibiliteit voor de toekomst wordt voorzien. Deze werkwijze past geheel in de gedachte van de nieuwe Omgevingswet, waardoor goede ervaringen opgedaan kan worden met werken in de geest van de Omgevingswet.

Planning

Eind 2017 start de bouw. De niet-monumentale gebouwen worden gesloopt en de monumentale gebouwen worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe bestemming. Ook wordt er beperkt nieuwbouw toegevoegd (grotendeels ondergronds). Aansluitend volgt de aanleg van het park met daarin wandel- en fietspaden, de opgeknapte dierenweide, de Tapijntuin en veel ruimte voor ecologie en activiteiten. In 2020 moet de herinrichting klaar zijn en Tapijn dé ontmoetingsplek voor universiteit en stad zijn.

Meer informatie

Het bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het experiment Flexibele bestemmingsplannen. In februari is een evaluatie van dit experiment verschenen, waarin de ervaringen van de zes deelnemende gemeenten zijn opgenomen.

Kennisdossier Omgevingswet

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Projectleider

06 1015 6708