Experiment zzp’ers en kansarme jongeren samen zichtbaar in de etalage

Experimentpartners gezocht!

Bij iedere economische crisis zijn het de jongeren die het hardst worden getroffen. Terwijl er weinig nieuwe banen beschikbaar zijn of juist banen moeten verdwijnen, staan zij voor de taak zich een plek te bemachtigen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder jongeren is daardoor relatief hoog. De groepen die het minst makkelijk aan de slag komen, zijn jongeren zonder startkwalificatie, jongeren met een arbeidsbeperking (Wajongers) en niet-uitkeringsgerechtigde jongeren (met een arbeidsbeperking). Hun perspectieven zijn vaak beperkt omdat ze nauwelijks de kans krijgen werkervaring in de praktijk op te doen. Tegelijkertijd zijn er vaak lokale ondernemers die best bereid zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren en een jongere te begeleiden of (tijdelijk) werk te bieden, zeker als zij ook ruimte krijgen voor hun (startende) onderneming.

Er ontstaan dan ook steeds meer ideeën om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen en aan het werk te helpen. Het maken van een creatieve koppeling tussen gemeente, ondernemers en niet-participerende jongeren is daar één van.

Interessant in dit verband is dat er meer ondernemerschap is in de wijken dan op het eerste oog zichtbaar. Veel (startende) ondernemers zijn werkzaam in hun woning of op een zolderkamer zonder dat omwonenden er van op de hoogte zijn. Meer zichtbaarheid kan hun onderneming op verschillende manieren ten goede komen (contacten, omzet etc.) Het verbinden van (niet-zichtbare) ondernemers en niet-participerende jongeren op lokaal niveau gebeurt nog te weinig, terwijl het een win-win situatie kan opleveren Wij bieden daarom een aantal gemeenten de mogelijkheid om gedurende een jaar deel te nemen aan een Experiment.

Wat biedt het Experiment?

Het Experiment heeft als doel het verbinden van (niet-zichtbare) ondernemers in de wijk met niet-participerende jongeren om zo de kracht van beiden te benutten en te ontwikkelen. Gemeenten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen niet- zichtbare zelfstandige ondernemers bewust de ruimte te geven, te faciliteren, te prikkelen om hen zo uit te dagen meer zichtbaar (lokaal) te ondernemen. Als tegenprestatie kan aan deze ondernemers worden gevraagd om samen te zoeken naar mogelijkheden om jongeren te helpen werkervaring op te doen en/of aan het werk te helpen.

Het Experiment:

 • Start met een kick-off met een bijeenkomst waarin met alle partijen (ondernemers, jongerenwerk, gemeente en anderen) de situatie wordt verkend en wordt gekeken naar de verschillende belangen. Vanuit Platform31 wordt kennis ingebracht over goede praktijkvoorbeelden om ondernemers meer zichtbaar te maken en te activeren en niet-participerende jongeren werkervaring op te laten doen en/of aan het werk te krijgen;
 • Deze bijeenkomst wordt gevolgd door een startdocument, opgesteld door Platform31 met een analyse van de specifieke jongerendoelgroep en de groep ondernemers, geschetst in een bredere context voor de betreffende gemeente;
 • Dan volgt een voorstel en keuze voor de manier waarop we aan de slag gaan, m.a.w. de belangrijkste contouren van het experiment worden ingevuld en uitgewerkt samen met samenwerkingspartners (partijen als ondernemers, aannemers, jongerenwelzijn, sportvereniging en scholen). De samenwerkingspartners voeren het experiment uit;
 • Platform31 verzorgt de monitoring en uiteindelijk de eindevaluatie. De resultaten en leerpunten van de experimenten worden door Platform31 – in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten – via verschillende kanalen verspreid (conferentie, artikelen, blogs e.d.). In het bijzonder zal worden gekeken naar de opschaalbaarheid en toepasbaarheid elders.

Wie zoeken we?

Gemeenten die geïnteresseerd zijn in het verkennen van mogelijkheden binnen het beschreven Experiment. Dit kan zijn vanuit de afdeling Werk en Inkomen, Jeugd of vanuit de afdeling Economie (of gezamenlijk)

Investering

Platform31 investeert zelf in dit Experiment, middels een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast wordt een investering gevraagd van de deelnemende gemeente.

Aanmelding en selectie

Platform31 nodigt gemeenten van harte uit om deel te nemen aan dit experiment. Voorwaarden voor deelname zijn:

 • Bereidheid bij indienende partij tot co-financiering van het experiment
  á € 10.000,- excl. btw.
 • Binnen de betreffende gemeente is draagvlak en bereidheid om intern zaken mogelijk te maken en te veranderen en daar gedurende (en na afloop van) het experiment ook extern over te kunnen communiceren.

Wat levert het op voor de experimentpartners?

 • Ondersteuning van het project met onafhankelijke expertise in proces en inhoud (zichtbaarder maken van ZZPers, verbinding leggen tussen ondernemers en niet-participerende jongeren, nieuwe werkervaringsplekken etc.)
 • Kennisontwikkeling binnen eigen gelederen
 • Vergroting van kennis door deelname aan de Community of Practice met de andere deelnemende gemeenten
 • Bijdrage aan innovatieve inzichten die ook elders in Nederland toepasbaar zijn
 • Podium en media-aandacht
 • Evaluatie en leerpunten

Daarnaast levert het uiteindelijk zichtbaardere ZZP’ers op voor de experimentpartners.

Meer informatie

Geïnteresseerd? Neem contact op met Femke Bax femke.bax@platform31.nl / 06 57 94 39 04.