Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing - Gehonoreerde voorstellen 2e ronde


In de 2e beoordelingsronde van het onderzoeks- en inspiratiebudget Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing ontvingen wij 37 voorstellen. Hieronder kunt u meer lezen over de voorstellen die zijn gehonoreerd.

Waardecreatie Waalfront Nijmegen

Het transformatiegebied Waalfront in Nijmegen biedt kansen voor een nieuwe aanpak waarbij de (eind)gebruikers; bewoners, ondernemers en maatschappelijke initiatieven de hoofdrolspelers zijn. Door toenemende druk op de grondexploitaties is de gebiedsstrategie financieel gestuurd. Het Honigcomplex (30.000m2) in het gebied is tijdelijk – kosten neutraal – gevuld met jonge en vernieuwende ondernemers. Wij willen dat succes; het ondernemerschap & de levendigheid, inbrengen in bij de gebiedsontwikkeling van het Waalfront. Dat vraagt om een nieuwe strategie en een andere kijk op waardeontwikkeling.

Met de Radboud Universiteit zetten we een onderzoeksvraag op naar maatschappelijke en financiële meerwaarde. Bij de ondernemers, bewoners en stakeholders inventariseren we hun kijk op betrokkenheid bij de ontwikkeling van tijdelijke naar (semi) permanente invulling van het gebied. dat alles brengen we samen in een symposium begin 2015.

Initiatiefnemers:
Titaannetwerk, Radboud Universiteit & Krachtvoer


Community Bond Carnisse

Dit onderzoek is gericht op de Community Bond, een alternatief verdienmodel op wijkniveau. Met dit onderzoek willen we dit concept verder verdiepen en inbedden in de reeds bestaande literatuur en praktische inzichten over alternatieve verdienmodellen. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan dit steeds rijker wordende veld. Tevens zullen we de concrete toepasbaarheid van de Community Bond testen voor de wijk Carnisse (Rotterdam Zuid) met de uiteindelijke doelstelling om daar eind 2015 mee van start te gaan.

Initiatiefnemers:
Top Floor Rotterdam & Veerkracht Carnisse


Tussen geld en goed

Wijkwerkpalet Klarendal in Arnhem bestaat nu bijna twee jaar en heeft verschillende kleinschalige projecten opgezet om de wijkeconomie te versterken. Verbinding tussen vrijwilligers, ondernemers en buurtbewoners is daarin de rode draad. Om het Wijkwerkpalet financieel op eigen benen te laten staan stellen wij ons in dit onderzoek de volgende vraag:

Wat is er in de praktijk nodig om een bewonersinitiatief eigenaar te maken en te laten blijven van hun project en de verdiensten die daaruit voortvloeien, in samenwerking met, maar zonder financiële vermenging met publieke partijen zoals gemeente, welzijn en wonen?

Een experimenteel onderzoek naar eigenaarschap van bewonersinitiatieven en verdienmodellen vraagt om nieuwe financieringsmodellen. Het liefst buiten de geijkte denkkaders van subsidies, facturen en begrotingen. Hoe komen we los van dit conventionele patroon? Wij denken dat dit kan door wederkerigheid en investeringsgedachte als leidraad te nemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen het Wijkwerkpalet en adviesorganisatie Spectrum, partner met elan.

Initiatiefnemers:
Wijkwerkpalet Klarendal, Volkshuisvesting Arnhem, Stichting Rijnstad, Gemeente Arnhem.


Afsprakenkader vraaggestuurd WonenWaarjeWerkt

WoonWerkRotterdam (WWR) biedt werknemers van bedrijven in en rond de stad op basis van een klantprofiel een persoonlijk, onafhankelijk advies bij het vinden van een passende woning in een passende buurt. WWR werkt vraaggestuurd, persoonlijk en gemeenschapsgericht. WWR wil op een positieve wijze voor Rotterdam (-Zuid) het menselijk kapitaal behouden, versterken en activeren in een idee van de inclusieve, coöperatieve stad.

WWR heeft in haar businessplan het verdienmodel en belangen van stakeholders in beeld. Nu worden principeafspraken opgesteld met alle benodigde partijen: klant/ werknemer, werkgever, woonaanbieder, gemeente, bewoners(-organisatie). Kern van de businesspropositie en afsprakenkader zal onder de naam ‘Wonenwaarjewerkt’ kunnen worden gedeeld met geïnteresseerde allianties in andere steden, waar systematische aanpak van vraagsturing op een (krimpende) woningmarkt meerwaarde biedt.

Initiatiefnemers:
WSA Urban Revelopment bv, MdB interim en advies i.s.m. lokale woonaanbieders


Vergeten Blokken

Overheid en woningcorporaties hebben de afgelopen periode ambitieuze sloop-nieuwbouwplannen bedacht. De vernieuwing is in veel steden tot stilstand gekomen, terwijl duizenden bewoners op een nieuwe woning wachten. Nieuwbouw waarvan het de vraag is of die er ooit komt. Wij willen de Vergeten Blokken van Amsterdam Nieuw West vernieuwen door bestaande middelen van bewoners, woningcorporaties en gemeente anders in te zetten. Vergeten Blokken zijn wooncomplexen die oorspronkelijk zouden worden gesloopt of gerenoveerd, maar waar nu geen geld meer voor is. Het onderzoek richt zich op de vraag: kunnen bestaande (geld)stromen die door zo’n complex lopen anders worden ingezet, zodat vernieuwing toch mogelijk is?

Initiatiefnemers:
Gemeente Amsterdam, de Alliantie, Eigen Haard, Pakhuis De Zwijger en WeLoveTheCity


Lerende leefomgeving Alexanderknoop

Kun je zelforganisatie verwachten op plekken waar vooral veel passanten zijn? Die vraag willen de stichting Hart voor Prins Alexander en mdbs beantwoorden in het stadsdeelcentrum Rotterdam Alexander. Een smeltkroes van mensen, functies en modaliteiten, gekenmerkt door een kortstondig gebruik dat gericht is op consumptie. Samen met twee Roc’s in het gebied worden verschillende gebruikersgroepen (scholieren, werknemers, treinreizigers, winkeliers en bewoners) gevraagd hun ‘gebruikskaart van de week’ te tekenen en wordt eigen gebruik aangemoedigd. Door de kaarten over elkaar te projecteren worden de locaties bepaald van twee pilotactiviteiten, die een menging zijn van lokaal gebruik en nieuwe trends van buitenaf.

Initiatiefnemers:
Stichting Hart voor Prins Alexander & mdbs