“De vrijblijvendheid is voorbij”

Guust Linders laat weten dat de VNG erg blij is met de herziene Woningwet die 11 december in de Tweede Kamer is aangenomen. “De lobby vanuit de VNG, de G4, de G32 en individuele gemeenten heeft duidelijk effect gehad. Het wetgevingstraject is hiermee op een haar na gevild. Mijn inschatting is dat de Eerste Kamer ook zal instemmen met deze wet en dat de wet op 1 juli 2015 in werking zal gaan. Maar dit betekent ook, om in de woorden van voormalig minister van VROM, Sybilla Dekker te spreken, dat er een einde komt aan de vrijblijvendheid van de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties: gemeenten, woningcorporaties en huurders zitten straks als volwaardige partners met elkaar aan tafel bij het maken van afspraken en dragen hiermee verantwoordelijkheid voor de volkshuisvestelijke keuze in het eigen werkgebied.“

Drie kernpartners

In de herziene Woningwet is vastgelegd dat de drie kernpartners die aan tafel zitten bij het maken van prestatieafspraken – gemeenten, corporaties en huurders – over dezelfde informatie beschikken. Dit betekent inzicht in elkaars financiën maar ook transparantie in de ambities die er ten aanzien van het wonen zijn. “Het zijn geen verhoudingen meer van opdrachtgever en opdrachtnemer. Gezamenlijk moeten keuzes gemaakt worden en gezamenlijk moeten de gevolgen ervan inzichtelijk worden gemaakt. Kies je als gemeente voor meer betaalbare woningen, dan zal je misschien toch andere ambities met elkaar moeten afspreken op het gebied van verkoop, ontwikkellocaties of verduurzaming. Dat is nieuw aan deze wet: partners aan tafel zijn gezamenlijk voluit verantwoordelijk voor de te maken keuzes.”

Regionaal waar het kan en lokaal waar het moet

“Ook raad ik gemeenten en corporaties aan om de mogelijkheid voor regionale prestatieafspraken te onderzoeken; regionaal waar het kan en lokaal waar het moet, is mijn devies. Ga als gemeente het gesprek aan met je buurgemeenten en onderzoek waar je elkaar in kan versterken. Doe hetzelfde met de corporaties binnen je gemeente. Dit betekent misschien heel wat stevige kopjes koffie maar dat is zeker de moeite waard. Deze gesprekken vormen een prima basis voor een gedeelde woonvisie. Nergens staat geschreven dat die woonvisie een bijna wetenschappelijke analyse van het wonen moet te zijn, bij wijze van spreken kun je twee A4-tjes schrijven met een gedeelde stip aan de horizon. Dat is een prima basis voor de prestatieafspraken.“

De balans

“Voor de prestatieafspraken geldt eigenlijk hetzelfde: hou het simpel. Neem elkaar mee in de keuzes die moeten worden gemaakt en ben transparant over je (financiële) positie. Er wordt momenteel hard gewerkt om de beschikbare informatie over de corporatiefinanciën met elkaar in lijn te brengen en de interpretatie ervan te vereenvoudigen. Dit alles moet ertoe leiden dat alle partners aan tafel met elkaar de balans van kosten en baten kunnen gaan maken.“

Zoek elkaar op

“Ik adviseer gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties niet te wachten totdat de herziene Woningwet daadwerkelijk van kracht is. Ga nu al met je partners het gesprek aan en zoek elkaar op. Investeer in de relatie en het gezamenlijk doel. Maar daarnaast moeten gemeenten, huurders en corporaties ook aan de slag om het eigen huiswerk te doen. Verdiep je in de wijzigingen die er aan gaan komen en laat je inspireren door anderen. Er zijn al veel goede voorbeelden van zeer werkbare prestatieafspraken waarbij huurders een volwaardige rol spelen, leer hiervan. En als gemeenten nog een toelichting willen op de nieuwe wet kunnen ze altijd een beroep op me doen.”

Meer informatie

Fanny Gelissen
06 83 17 13 69
fanny.gelissen@platform31.nl

Frank Wassenberg
06 57 94 35 92
frank.wassenberg@platform31.nl