De leerkring Werken met Tijdelijke Huurcontracten is van start!


Afgelopen week hebben de deelnemers kennis gemaakt en kansen en ambities gedeeld rondom de nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Deze gaan vooral over het optimaal benutten van de bestaande voorraad voor de daadwerkelijke, actuele woonvraag. Tijdelijke huurcontracten kunnen door hun flexibiliteit een effectief middel zijn daartoe. Concrete denkrichtingen: de woonbezetting tijdelijk verhogen door kamergewijze verhuur, een koppeling tussen campuscontracten en jongerencontracten, flexwonen voor spoedzoekers of voor bewoners met woonbegeleiding (eventueel. gekoppeld aan een omklapcontract), bewuster verhuren aan grotere gezinnen, of te verkopen woningen eerst voor een bepaalde periode tijdelijk verhuren aan statushouders of spoedzoekers. Alle deelnemers zijn voornemens zo snel mogelijk na 1 juli woningen op basis van de nieuwe tijdelijke contracten te gaan verhuren. Grotendeels hebben deelnemers hiervoor al woningen op het oog.

Aandachtspunten en risico’s

De deelnemers duiden ook aandachtpunten. Deze gaan vooral over het toekomstperspectief van de huurder – kan hij/zij na het aflopen van het tijdelijke contract in alle gevallen dan wèl goed terecht op de woningmarkt? – en over de bijkomende administratieve lasten en systeemaanpassingen. Laten de bestaande systemen het werken met nieuwe tijdelijke huurcontracten toe, of is de implementatie in de praktijk dusdanig complex dat de kosten niet opwegen tegen de baten? Wat is hierin de beste aanpak? Onderwerpen om de aankomende maanden verder op te pakken.

De agenda voor de aankomende tijd

Tijdens de startbijeenkomst zijn vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle bestaande en nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke verhuur uitgebreid toegelicht. Daarnaast hebben we de houding van jongeren ten opzichte van het nieuwe jongerencontract onder de loep genomen, onderzocht door studenten van de Universiteit Utrecht. En we hebben met elkaar bepaald welke thema’s tijdens de leerkring op de agenda moeten staan om de tijdelijke huurcontracten straks zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Dat zijn in elk geval:

  • Alle relevante juridische aspecten: de precieze interpretatie en beoogde (+ t.z.t. feitelijke) werking van alle nieuwe wettelijke gronden voor tijdelijke verhuur + modelcontracten
  • Proces van woningtoewijzing: hoe breng je de woningen op de markt, hoe bepaal je welke huurders hoe en wanneer in aanmerking komen?
  • Communicatiestrategie: de huurders op de juiste manier inlichten over de tijdelijke aard van het contract en bijbehorende randvoorwaarden.
  • Interne organisatie: hoe verwerk je tijdelijke huurcontracten en in het bijzonder contracten die gekoppeld zijn aan persoonskenmerken van huurders in het huidige interne systeem?
  • Het formuleren van de juiste doelstelling waaraan het middel tijdelijke huurcontracten moet bijdragen, gerelateerd aan het al vroegtijdig nadenken over het monitoren en evalueren van de beoogde effecten
  • Doelgroepen en woonwensen
  • Samenwerking met gemeenten en andere partners

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 23 juni in Den Haag. Dan zullen we een aantal van de bovenstaande onderwerpen nader uitdiepen. Vanaf 1 juli zijn de nieuwe tijdelijke huurcontracten wettelijk mogelijk.

Deelnemen?

Ook meedoen met de leerkring? Het is nog mogelijk om aan te haken. Voor meer informatie, neem contact op met:

Annelies van der Nagel

Annelies van der Nagel

Projectleider

06 53 79 36 98