Corporaties, gemeenten en huurders aan tafel bij stakeholdersspel

Met huurders, wethouders, zorgdirecteur en corporatiemanager in anderhalf uur het hele corporatiebeleid op een informele en eenvoudige manier bespreken. Dat is wat het stakeholdersspel biedt. Het spel onderscheidt het doel van de middelen in het gesprek dat zich tussen de spelers ontspint. Zo ontstaat er een zuivere discussie waar standpunten en principes het onderspit delven en het gemeenschappelijk belang van de maatschappelijke opgave in een gebied juist centraal staat.

Platform31 ontwikkelde samen met Opstelten Speelgoed en corporaties een spel dat ingewikkelde investeringskeuzes van corporaties op een eenvoudige en informele manier bespreekbaar maakt. Het spel dient als opwarmer voor formele stakeholdergesprekken, bijvoorbeeld over prestatieafspraken met gemeenten en huurders of over nieuw corporatiebeleid.

Elkaars belangen zien en investeringsdilemma’s ervaren

Centraal in het spel staat het maatschappelijk corporatiebudget. De speler die de corporatie vertegenwoordigd, verdeelt zijn budget (munten) over de vier stakeholders, bijvoorbeeld de huurders, gemeente en zorginstelling. Met munten hebben zij invloed op het beleid van de corporatie. Hoeveel invloed (aantal munten) en welke mate van invloed (advies of instemmingsrecht) hangt ervan af hoe de corporatie dat in het spel bepaald. Dat geld wordt in de eerste ronde ingezet door de stakeholders en de corporatie. Zodat direct zichtbaar is hoe zij hun eigen prioriteiten stellen in de maatschappelijke opgaven in een gebied.

Verschillende spelrondes wijzen uit hoe de maatschappelijke opgaven worden omgezet in activiteiten. Ook wordt duidelijk welke investeringen de corporatie doet vanuit het corporatiebudget. Naast een spelbord en de munten die het corporatiebudget vertegenwoordigen, kent het spel ook casuskaarten die de stakeholders (spelers) dwingen tot consensus over verschillende type investeringen. In dit spel komt ook een stukje onderhandelingstechniek aan de orde, het spel is mede gebaseerd op de gedachte van de Mutual Gains Approach. Het spel kan met minimaal vier en maximaal acht personen gespeeld worden, exclusief een onafhankelijke spelleider. Tijdens grote stakeholderbijeenkomsten kunnen de deelnemers op meerdere tafels tegelijk het spel spelen.

Spelgeschiedenis

Dit spel is ontwikkeld in het kader van de maatschappelijke kamer als onderdeel van het DrieKamerModel. Platform31 werkte toen met zes woningcorporaties aan stakeholdergesprekken in de pilot ‘Wat werkt er in de Maatschappelijke Kamer’. Daaruit bleek al snel dat er behoefte was aan de theoretische benadering van de Maatschappelijke Kamer op een eenvoudige en toegankelijke manier. Het spel maakt de veelal complexe afwegingen en dilemma’s bij investeringen van de corporatie inzichtelijk. Inmiddels hebben negen woningcorporaties het spel gespeeld: Brabantse Waard, Casade, Dudok Wonen, ElanWonen, PreWonen, Tiwos, WonenCentraal, Staedion en Stadlander.

Ervaringen corporaties

Corporaties, huurders, gemeenten en zorgpartijen die het spel speelden, beseffen zich nu veel beter dat het maatschappelijk budget van de corporatie niet tot aan de hemel reikt. Gedurende het spel ontstaat er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het corporatiebudget op een goede, verantwoorde en vooral democratische manier uit te geven. Lastig en tegelijkertijd interessant is dat dit op vele manieren kan. Het spel geeft een andere blik op het kijken naar gezamenlijke opgaven. “Het spel is een goede warming-up voor het echte gesprek. Je ervaart wat elkaars belangen zijn bij het bepalen van de besteding van het maatschappelijk budget”, geeft Dudok Wonen na hun stakeholdersdag aan.

De vormgeving van het spelbord helpt daarbij om inzichtelijk te maken dat maatschappelijke prestatie op meerdere manieren behaald kan worden. Casade geeft de volgende indruk na hun stakeholdersbijeenkomst: “Aangenaam verrast door de overeenkomsten in keuzes van corporatie en huurders”. Wat deelnemers ook als prettig ervaren, is dat zij op een informele, korte en krachtige manier van gedachten kunnen wisselen met bijvoorbeeld een directeur van zorgpartij of wethouder. Dit is een mooie aanleiding om na het spel nog eens door te praten.

Achtergrondinformatie

  • Het Lerend netwerk Maatschappelijk Budget Corporaties is onlangs gestart en loopt tot en met december 2015. Dudok Wonen, HeemWonen, Lefier, Mozaiek Wonen, PreWonen, Standvast Wonen nemen deel. Tussentijdse informatie krijgt een plek op de Platform31-website.

Contact

Yvette  Bottenberg
Yvette Bottenberg
Projectleider

06 35 11 58 01