CityDeal biedt mogelijkheden voor debat over Stadsvisie

Voor de maatschappelijk betrokken volkshuisvester is het even slikken. De Woningwet heeft de taakopvatting van de corporaties fors ingeperkt. Het gesprek over wat nog wel mag, wordt gevoerd langs het vehikel van de prestatieafspraken. Alhoewel er zeer goede voorbeelden zijn van prestatieafspraken, is de kritiek van velen dat een onderlegger voor de afspraken – een heldere visie op de stad op de lange termijn – ontbreekt. Agenda Stad en de in ontwikkeling zijnde City Deals bieden kansen om het gesprek met gemeenten op een andere manier te voeren. Niet vanuit aantallenlijstjes, maar vanuit een Stadsvisie waarin de maatschappelijke opgaven, trends en de gezamenlijke visie daarop aan bod komen.
city-deals

Agenda Stad

Agenda Stad is het – zoals de naam al zegt – een agendasettend programma van het Rijk over de stad met daarin maatregelen om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te versterken. Agenda Stad moet leiden tot concrete vraagstukken die op de lange en korte termijn worden opgelost.

City Deals

Onderdeel van Agenda Stad zijn CityDeals. Dit zijn publiek-private afspraken over innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. De rol van het Rijk in een deal kan zitten in het wegnemen van belemmeringen in regelgeving, het stimuleren van samenwerking binnen en tussen stedelijke regio’s, of het faciliteren van systeeminnovaties.

Er zijn momenteel al een aantal steden die CityDeals voorbereiden. De thema’s waarop de deals zich richten zijn verschillend. Voorbeelden van thema’s zijn datainfrastructuur, innovatiemilieus, next economie, binnenstedelijke bereikbaarheid, stedelijke vernieuwing, energietransitie, gezonde stad, sociale arrangementen, grensarbeid, klimaataddaptatie et cetera.

Rol corporaties in City Deal

De kracht van de corporaties in de City Deals zit in het aansluiten op de gemeentelijke ambities via meekoppelende belangen. Deze meekoppelende belangen spelen zich af op verschillende niveaus:
1. Huurders
2. Vastgoed
3. Werkprocessen

Het gesprek over de inzet van de corporatie kan gevoerd worden rondom een Stadsvisie of Stadsagenda en niet alleen – zoals nu gebeurt – rondom een woonvisie. Dit gesprek zou een aanvulling moeten zijn op de huidige prestatieafspraken. Het blijft uiteraard wel belangrijk om prestatieafspraken te maken. Voorkeur heeft om de trajecten naast elkaar te laten lopen. De huidige prestatieafspraken lopen voor de komende 4 tot 6 jaar. Als nu gesprekken over de stadsvisie worden gevoerd, kan de opbrengst daarvan in de prestatieafspraken voor de volgende periode meegenomen worden.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Eén van de opgaven waar corporaties een meekoppelend belang hebben, is de CO2 reductie. Corporaties bezitten een groot deel van deze gebouwde omgeving en zijn daarmee een belangrijke partner bij de verduurzaming van de stad.

Het corporatievastgoed kan daarnaast voor klimaatadaptatie in te zetten. Nederlandse steden worden steeds warmer. Wanneer een stad water kan vasthouden, zorgt dit water door te verdampen voor verkoeling. Corporaties kunnen – door woningdaken te voorzien van sedem – een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave.

Experimenteerruimte biedt mogelijkheden voor regionale differentiatie
Uitgangspunt is dat niet iedere corporatie hetzelfde hoeft te doen. Juist de kleuring die Agenda Stad biedt aan partners om met eigen opgaven en oplossingen te komen, maken Agenda Stad interessant. De CityDeal biedt mogelijkheden om anders met wet- en regelgeving om te gaan. Wanneer in verschillende type gebieden andere experimenten succesvol zijn, ontstaan vanzelf een discussie over regionale differentiatie van wet- en regelgeving. Een zeer waardevolle discussie die dan eens niet langs de lijnen van de instituties wordt gevoerd.

Meer informatie

Dit nieuwsbericht is geschreven naar aanleiding van een bijeenkomst met bestuurders van De Vernieuwde Stad en Agenda Stad op 8 juni 2015.

Meer informatie over Agenda Stad kunt u vinden op www.agendastad.nl


Anouk Corèl

06 83 17 14 95 – anouk.corel@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41