Achttien kansrijke voorstellen voor SURF (Smart Urban Regions of the Future)

Tot 16 april konden consortia van universiteiten, hogescholen en stedelijke partijen een vooraanmelding doen voor een onderzoeksproject in het kader van het onderzoeksprogramma Smart Urban Regions of the Future. Achttien van hen hebben het advies gekregen om een volledig uitgewerkt projectvoorstel in te dienen. Er zijn in totaal 49 vooraanmeldingen binnengekomen bij NWO.

Meer voorstellen dan verwacht

Alle binnengekomen vooraanmeldingen waren compleet en volgens de regels ingediend. De programmacommissie heeft ze dan ook allemaal getoetst op voldoende aansluiting op de inhoudelijke focus en werkwijze van het SURF-programma en op de samenstelling van het beoogde consortium. Iets meer voorstellen dan verwacht zijn aangemerkt als kansrijk. Deze indieners hebben dan ook het advies gekregen om het voorstel verder uit te werken en hun volledige projectvoorstel uiterlijk 8 september in te leveren. De programmacommissie heeft enkele suggesties voor versterking van de voorstellen meegegeven. Deze commissie bestaat uit deskundigen van universiteiten, hogescholen, het bedrijfsleven, de overheid (rijk en gemeente) en een planbureau.

De verwachting is dat van de achttien kansrijke projecten er vijf tot acht zullen kunnen worden gehonoreerd, gezien het beschikbare budget en de aangevraagde bedragen. Het praktijkpanel en de beoordelingscommissie voor de uitgewerkte aanvragen worden momenteel samengesteld.

De Raad van Toezicht VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) zal naar verwachting half december de lijst met te honoreren projecten vaststellen. Dit zullen de als best beoordeelde voorstellen zijn – zowel in wetenschappelijk als maatschappelijk opzicht.

Smart Urban Regions of the Future

Smart Urban Regions of the Future is een initiatief van I&M, BZK, NWO en Platform31. De initiatiefnemers brengen 15 miljoen euro samen voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2014-2020. Sinds 2015 is ook het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA aangesloten; SIA brengt 1,5 miljoen euro in. SURF is onderdeel van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden, www.verdus.nl).