Aanmelding leerkring gezondheid en ruimte gestart

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. Gezond in… (Platform31 en Pharos) en RIVM starten de leerkring gezondheid en ruimte. Doel is gezondheid te stimuleren en de verschillen in gezondheidskansen terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen.

De zorg voor een gezonde leefomgeving is steeds vaker prioriteit bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijk ontwerp kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidsbescherming en -bevordering. De nieuwe Omgevingswet verbindt maatschappelijke opgaven aan de fysieke leefomgeving. In de leerkring gezondheid en ruimte delen professionals uit het sociale en fysieke domein de eerste ervaringen en verkennen zij welke mogelijkheden er nog meer zijn.

Programma

Agenderen, visievorming, planvorming en uitvoering staan centraal op de vier leerkringdagen. Het agenderen van gezondheid in ruimtelijke planvorming draait om inzicht hoe gezondheid op de bestuurlijke en politieke agenda komt te staan. Wat is de definitie van ruimte en gezondheid, wat zijn trends en opgaven en hoe werk je hier domeinoverstijgend aan.

De volgende stap is een gemeenschappelijke visie op ruimte en gezondheid en de vertaling hiervan in een strategie en concrete projecten. Belang is het concreet maken van de tussentaal vanuit verschillende domeinen en de benodigde afwegingen. Vervolgens gaan we de diepte in op planvorming op gemeentebreed en gebiedsniveau. En, de bijdrage aan de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Tot slot zoomen we in op concrete projecten: wat is meerwaarde en het maatschappelijk rendement? Gezamenlijk maken we succesvoorwaarden inzichtelijk, bouwen we aan een afwegingskader en werken we aan de benodigde tussentaal voor het domeinoverstijgend samenwerken.

Vier leerkringdagen

29 september 2016, 12 januari, 16 maart en 22 juni 2017

Doelgroep

Gemeenten: duo’s uit domeinen sociaal (maatschappelijke ontwikkeling/gezondheid) en fysiek (stedelijke ontwikkeling/planologie/ruimte). Een derde persoon uit een expertiseorganisatie als GGD, waterschap, recreatie, ontwerpbureau kan in overleg aansluiten.

Aanmelden

Om u aan te melden, kunt u een email sturen naar of bellen met:
Annette Duivenvoorden – annette.duivenvoorden@platform31.nl – 06 35 115 812, of
Maarten Hoorn – maarten.hoorn@platform31.nl – 06 101 567 08

Ter voorbereiding, krijgt u een vragenlijst toegestuurd, waarin wij u vragen wat u verwacht van de leerkring en op welke manier u nu al met dit onderwerp bezig bent.

Praktische zaken

Kosten: € 1.500,- ex btw per deelnemende gemeente (twee deelnemers, vier bijeenkomsten).

Data: Donderdagen in periode september 2016 – juni 2017
29 september 2016, 12 januari, 16 maart, 22 juni. Wij gaan ervan uit dat de leerkring bij een deelnemende gemeente op locatie plaatsvindt.
Aantal deelnemers: Voor de leerkring houden wij rekening met een maximum van 15 deelnemers. Bij voldoende extra aanmeldingen, zullen wij een tweede leerkring opstarten.

Tijdsbesteding: Het doel van de leerkring is dat u het geleerde zo veel mogelijk in uw huidige werkpraktijk implementeert. Naast een actieve bijdrage tijdens de dagen zelf en de implementatie tijdens uw werk, zullen wij u vragen ter voorbereiding een aantal zaken door te lezen. Wij gaan ervan uit dat de voorbereiding per bijeenkomst hooguit een halve dag in beslag neemt.

Voor meer informatie zie de ook het dossier over de leerkring