Op deze pagina vindt u:


deel deze pagina viaContact


Platform31 adviseert, organiseert, onderzoekt, experimenteert en deelt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Duurzaamheid, neem dan contact
op met:


Lian Merkx

06 57 94 20 13

lian.merkx@platform31.nl


Duurzaamheid

Om te komen tot duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling is het integraal werken aan een brede duurzaamheidsagenda cruciaal. Energiebesparing in de gebouwde omgeving, het ontwikkelen van groene businesscases en het komen tot een lokale strategie voor klimaatadaptie zijn uitdagingen die vaak door overheid en samenleving gezamenlijk worden opgepakt. Duurzaamheid is hiermee een van de grote thema’s van de komende decennia en raakt aan integraal werken, sturingsvraagstukken, coalities bouwen en de nieuwe rol van de overheid.

projecten

 • Energiesprong
 • Huren met Energie: Ondersteuning corporaties bij doelstellingen SER-energieakoord
 • Ondersteuning VNG SER-energieakoord
 • Ondersteuning Bestuurlijk Platform en ambtelijk netwerk Duurzaamheid G32
 • TEEB-stad – inzicht in de waarde van groen in de stad
 • Eo Wijersprijsvraag “De Stedendriehoek – naar een energieneutrale
  stedelijke regio”.

  De belangrijkste projecten op dit thema worden hieronder toegelicht:

Energiesprong

Platform31 voert het innovatie- èn aanjaagprogramma Energiesprong tot eind 2015 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Daarvoor jagen we de markt aan en benutten
we kansen die we in de markt zien ontstaan om een transitie te maken. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving, én een andere kijkwijze.

Onderdeel van Energiesprong is de Stroomversnelling waarin 111.000 sociale huurwoningen worden gerenoveerd naar nul-op-de-meter (NOM).

Jasper van de Munckhof coördineert het programma; jasper.vandemunckhof@platform31.nl


Huren met Energie

Het programma Huren met Energie ondersteunt corporaties tot eind 2017 bij het behalen van de duurzaamheiddoelstellingen uit het energieconvenant; gemiddeld label B in 2020 en verlaging van de woonlasten. Platform31 coördineert het programma voor Aedes.

Het programma bestaat uit

 • Vraaggerichte procesondersteuning van corporaties door EnergieAmbassadeurs bij het opzetten en implementeren van energiebeleid en bijbehorende investeringsstrategieen.
 • Online kennisbank waarin informatie over verduurzamening van de sociale woningvoorraad overzichtelijk is gebundeld. De online kennisbank in 2015 opgeleverd.
 • Kennisdeling via bijeenkomsten en nieuwsbrieven.
 • Gezamenlijk oplossen van vraagstukken en het in praktijk brengen van opgedane inzichten in leergroepen.

Huren met Energie maakt gebruik van de kennis uit Energiesprong. Naast het stimuleren van NOM-renovaties, ondersteunt het programma de corporaties breder bij het verbeteren van de energieprestaties van de voorraad.

Projectleider is Anouk Corel, anouk.corel@platform31.nl

Zie ook www.hurenmetenergie.nl


Ondersteuning VNG SER-energieakkoord

Lian Merkx coördineert voor de VNG een programma dat gemeenten ondersteunt bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen in het SER-energieakkoord.

Het ondersteuningsprogramma Energie voor gemeenten bestaat uit twee onderdelen:

 1. Deelprogramma gebouwde omgeving (particuliere woningeigenaren)
  Dit onderdeel richt zich vooral op ondersteuning van lokale en regionale energiebesparing en energieopwekking in de gebouwde omgeving. Het ministerie van BZK stelt hiervoor een subsidie beschikbaar van € 15 miljoen voor de periode 2014-2016. Dit geld wordt met name ingezet voor regionale ondersteuning en voor expertise- en competentieontwikkeling.

 2. Deelprogramma bedrijven, huur- en vastgoedsector, mobiliteit en duurzame energieproductie. Dit deelprogramma richt zich op de ondersteuning van gemeenten bij de overige ambities uit het Energieakkoord. Denk aan het stimuleren en handhaven van energiebesparing bij bedrijven (Wet milieubeheer), maatregelen voor verduurzaming van de sociale huurvoorraad, het maatschappelijk vastgoed, de openbare verlichting, mobiliteit en transport en duurzame energieopwekking.


TEEB-Stad: Inzicht in de waarde van groen en water in de stad

Wat levert een investering in groen op? Om blijvend te kunnen investeren in groen in de stad is het van belang om beter inzicht te krijgen in de waarde van groen. TEEB-stad onderbouwt deze waarden.

Klik hier voor meer informatie over TEEB-stad