Vluchtelingenakkoord vraagt om actie


Rijk en gemeenten sloten onlangs het ‘Bestuursakkoord Verhoogde Asielstroom’. Dit akkoord geeft de uitvoerders van het asielbeleid veel mogelijkheden het huisvestingsprobleem voortvarend aan te pakken. De 393 gemeenten van Nederland hebben tot 18 december de tijd om te reageren. Kern is dat het Rijk, gemeenten en lokale partijen zoals woningcorporaties de toestroom van vluchtelingen goed aanpakken. ‘Schouder aan schouder’, hoorden we diverse politici al zeggen. Er moet wat gebeuren, en snel ook want op dit moment wonen al 48.000 vluchtelingen in asielzoekerscentra, van wie 16.000 met een verblijfsvergunning.

Het gaat om een dak boven het hoofd, maar tegelijkertijd om onderwijs, taal, lokaal draagvlak, traumaverwerking, werk en inburgering, allemaal zaken waarmee je niet snel genoeg kunt beginnen. Meteen aan de slag dus. Ik beperk me tot huisvesting.

In het Bestuursakkoord staan maatregelen voor sobere doch fatsoenlijke huisvesting, waarvoor subsidie is. Het gaat om permanente woningen met kamergewijze verhuur, in nieuwbouw of ombouw van leeg vastgoed. En het gaat om tijdelijke woonoplossingen, voor maximaal twee jaar.

Dit akkoord was hard nodig. Platform31 heeft dit jaar met negen steden een stimuleringsprogramma georganiseerd om leegstaand vastgoed tijdelijk te bestemmen voor woonruimte. Dit vindt men in de praktijk maar lastig. Terwijl het technisch, juridisch, planologisch en zelfs financieel gemakkelijker blijkt dan gebouweigenaren en gemeenten doorgaans denken. En partijen wachten te veel op elkaar.

Het nieuwe Bestuursakkoord geeft de uitvoerders meer ruimte, zoals in Nijmegen gebeurde. De wethouder nam de regie, en ‘regelde het’. Het akkoord biedt woningcorporaties ook een publieke kans om zich te revancheren voor alle rampspoed van de laatste jaren. Bij bouwers, investeerders en ontwerpers ligt de taak om voor een lage prijs die fatsoenlijke huisvesting te realiseren. De stoere uitvoerder krijgt nu alle kans zich te bewijzen. Er staat niets meer in de weg!

Frank Wassenberg, Platform31


Lees het artikel ‘Sobere maar fatsoenlijke huisvesting voor vergunninghouders’