Drie handen op één buik

Annemiek Lucas, projectleider

Het doet me goed als ik hoor en lees dat steeds meer gemeenten in Nederland prestatieafspraken sluiten met corporaties én huurdersorganisaties. De Eerste Kamer stemde op 17 maart unaniem in met de Herzieningswet. Met deze nieuwe wet verandert de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties. Wat vooral opvalt is de positie van huurders bij het maken van de prestatieafspraken. Huurders als volwaardige partij, zo staat het in de wet.

In de praktijk gebeurt dit dus al in een enkele gemeente. Zo werd ik er door de Huurdersbond Ede op gewezen dat de drie partijen daar al 10 jaar samenwerken. Met prestatieafspraken als resultaat. Ook in Middelburg, waar in februari de prestatieafspraken zijn ondertekend door de drie partijen, is er een volwaardige samenwerking ontstaan. Krimpen aan den IJssel heeft in 2014 ook alvast voorgesorteerd op de nieuwe situatie, zo las ik deze week op de website van Aedes.

Maar op heel veel plekken gebeurt dit nog niet en zijn dus nog de nodige stappen te maken dit jaar. Bovendien is de betrokkenheid van huurders bij prestatieafspraken niet de enige verandering voor gemeenten en corporaties die voortvloeit uit de Herzieningswet. Zo krijgen gemeenten steeds meer inzicht in de financiën van de corporatie. Tegelijkertijd worden gemeenten meer ‘gedwongen’ om een goede woonvisie op te stellen, die de basis vormt voor prestatieafspraken.

Dit vraagt een stevige samenwerking, gebaseerd op onderling vertrouwen, transparantie en openheid over belangen en ambities. Want hoe kom je anders tot goede overeenstemming over ‘naar redelijkheid bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid?’. Zonder daarbij met een geschil naar de minister te moeten. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken in de praktijk. Laten we in elk geval voorkomen dat we de deur platlopen bij minister Blok volgend jaar.

Community of Practice Prestatieafspraken Nieuwe Stijl

Platform31 organiseert een Community of Practice Prestatieafspraken waar gemeenten, corporaties én huurders, thema’s als transparantie, samenwerking en de woonvisie kunnen verkennen. Ook huurdersorganisaties kunnen zich, samen met hun gemeente en corporatie, aanmelden voor de CoP.

Meer informatie annemiek.lucas@platform31.nl