Vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen er met elkaar voor zorgen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Daarvoor ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij gemeenten en partners. Wil je inspiratie, kennisdelen en van anderen horen wat gaat, neem dan deel aan deze leerkring. Op vier thema’s gaan we met elkaar aan de slag voor de ontwikkeling van een visie voor jouw gemeente.

De leerkring gaat in op de vraag hoe je als gemeente visie op het langer thuis wonen ontwikkelt op niveau van gemeente, wijk of dorpskern, hoe partners in het netwerk daarbij een rol vervullen en hoe dit bijdraagt aan de gewenste vernieuwing.

We werken in vier dagen toe naar de wijze hoe de gemeente – als vertegenwoordiger en woordvoerder van de behoefte van de eigen bevolking – een inspirerende visie kan ontwikkelen die:

 1. De opgaven voor het zelfstandig wonen van burgers met zelfredzaamheidsbeperkingen formuleert en in beeld houdt;
 2. Uitgaat van een integrale aanpak die recht doet aan de behoeften van deze burgers op alle levensdomeinen;
 3. Voldoende kaders biedt voor gemeentelijk beleid voor een goede ondersteuningsstructuur voor burgers in de nabijheid of de wijk;
 4. Een proces-aanpak die inspireert en ruimte geeft voor vernieuwing.

Begeleiders en inspiratoren

Netty van Triest, Platform31 en Guido de Ruiter, Advies & procesmanagement begeleiden de leerkring. Per thema worden gastsprekers uitgenodigd. De dagen zijn interactief van opzet. U spart met elkaar, de inspiratoren en begeleiders. Ook reflecteren en adviseren zij op uw lokale aanpak.

Inspiratieverkenning

Ter inspiratie publiceren wij een Inspiratieverkenning over de aanpak van acht gemeenten op de vier thema’s. De inhoud is basis voor de leerkringdagen.

Wat biedt de leerkring u?

 • Uw praktijk staat centraal;
 • Accent op nieuwe aanpakken, knelpunten en dilemma’s, best practices, het onderling spiegelen en gezamenlijk leren;
 • U neemt deel met een collega uit het ‘andere’ domein;
 • Samen optrekken ondersteunt het ontwikkelen van een integrale visie voor wonen, begeleiding en zorg in uw gemeente;
 • U werkt samen aan een kader voor meerjarig, strategisch handelen op het gebied van wonen en Wmo.

Deelname aan de leerkring levert u:

 • Versnelling van het lokale proces en inspiratie voor vernieuwing in wonen, begeleiding en zorg
 • Praktijkgericht leren van elkaar;
 • Inzicht in de kritische succesfactoren van een integrale visie en het facilitering van het gesprek hierover met uw partners;
 • Actuele kennis uit de experimentenprogramma’s van Platform31;
 • Een kennisdossier als praktische handreiking voor gemeenten en partners

Voor wie?

Het leertraject is bedoeld voor gemeentelijke projectleiders, beleidsontwikkelaars of strategen die meer inzicht en kennis willen verwerven op strategisch sturen en afstemmen tussen het wonen en het sociale domein. Tijdens het leertraject maken we grote thematiek ‘klein’ en werkbaar. Dit uit zich onder meer in het besloten karakter van de leerkring: er is ruimte voor maximaal vijftien deelnemende gemeenten per leerkring. Per gemeente nemen duo’s vanuit de domeinen wonen en Wmo deel.

Wat vragen wij van u?

Uw praktijkcases worden als voorbeelden verwerkt in de leerkringdagen, waarbij mogelijkheden en knelpunten worden besproken. Huiswerkopdrachten fungeren als toepassing op de laatste inzichten of ter voorbereiding op de volgende leerkringdag. Ook krijgt u de mogelijkheid om gastsprekers aan te dragen. Per thema vragen wij uw feedback op knelpunten en geslaagde voorbeelden. Juist het grotere accent op de verdieping in de uitwerking van uw eigen praktijkvoorbeelden maakt deze leerkring interessant. U neemt deel met een collega uit het woon- en Wmo-domein, zodat u elkaars taal beter leert interpreteren en de kruisbestuiving tussen domeinen makkelijker van de grond komt.

Deelnemersaantal

Tijdens het leertraject maken we grote thematiek ‘klein’ en werkbaar. Dit uit zich onder meer in het besloten karakter van de leerkring: er is ruimte voor maximaal vijftien deelnemende gemeenten. Per gemeente nemen duo’s vanuit de domeinen wonen en Wmo deel. Platform31 verzorgt de intake.

Map for Utrecht
Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

VNG 234

Aanmelden kan via de VNG-academie.

Interesse in deelname en meer informatie

Platform31, Annette Duivenvoorden: 06 35 11 58 12
annette.duivenvoorden@platform31.nl

De leerkring is ontwikkeld door Platform31 en VNG op verzoek van de ministeries van VWS en BZK. Aanmelden voor deelname: VNG Academie.