Verduurzaming hoogbouwflats

Tijdens deze bijeenkomsten gaat Platform31 samen met een groep woningcorporaties op zoek naar slimme oplossingen voor de verduurzaming van hoogbouwflats. In samenwerking met corporaties, huurders, aannemers en toeleveranciers ontwikkelen we modulaire concepten voor de renovatie van flats vanaf vijf woonlagen gebouwd in de periode 1945-1975.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan de slag om knelpunten door middel van een probleemanalyse helder te krijgen. Daarna pakken we deze knelpunten met de diverse specialisten (adviseurs, bewonersgroepen, assetmanagers en projectleiders bij corporaties) op en komen tot conceptoplossingen voor hoogbouwflats die door corporaties breed ingezet kunnen worden.

De uitdaging geldt voor de hele sector. Oplossingen vind je niet alleen, samen met u gaan we op zoek naar oplossingen. Deze oplossingen stellen we beschikbaar aan de hele sector.

Achtergrond

Het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord en de Energieagenda stellen dat Nederland in 2050 CO2 neutraal is. Voor de gebouwde omgeving vraagt dit om een transitie. In het programma Huren met Energie kwam naar voren dat de verduurzaming van bestaand bezit hoofdzakelijk plaatsvindt bij grondgebonden woningen en in mindere mate bij portieketagewoningen tot en met vier woonlagen. Vrijwel nog geen een hoogbouwflat is verduurzaamd. Laat staan in conceptuele vorm.

Project Verduurzaming hoogbouw

Het project Verduurzaming hoogbouw is gericht op gebouwen van vijf of meer woonlagen gebouwd in de periode 1945 – 1975. Hierbij kan het gaan om traditionele bouw, maar ook systeembouwtypen zoals bijvoorbeeld ERA, Coignet en Intervam. In het project ontwikkelen we conceptoplossingen voor het stapsgewijs verduurzamen van verschillende soorten hoogbouw. Meer achtergrondinformatie is te vinden op de projectpagina.

De opzet van het programma

De uitdaging van het verduurzamen van een hoogbouwflat verdelen we op in drie onderdelen: (1) bewonersparticipatie, (2) technisch financiële oplossingen en (3) prestatief aanbesteden. U gaat op basis van uw eigen hoogbouwflat gezamenlijk aan de slag. Gedurende het gehele proces wordt u begeleid en geïnspireerd door experts en ervaringsdeskundigen.

In juli organiseerden we een vrij toegankelijke inspiratiesessie met veertien woningcorporaties. Een groot deel van het totale hoogbouwbezit uit de jaren 50-70 was vertegenwoordigd. We bespraken de verduurzamingsopgave en haalden de belemmeringen en knelpunten bij de corporaties op. Deze bevindingen verwerkten we in het onderstaande programma voor het najaar 2017.

1. Bewonersparticipatie

Groot onderhoud betekent ingrijpende bouwwerkzaamheden bij mensen achter de voordeur. Eventueel is er daarnaast nog sprake van een huurverhoging. De communicatie met bewoners is dan ook een cruciaal onderdeel van groot onderhoud. Mits goed doordacht uitgevoerd ,levert bewonerscommunicatie veel op. De ervaring leert dat dit veel energie en tijd kost. Aan de andere kant, een eerste hoogbouwcomplex goed aanpakken stelt een voorbeeld voor andere complexen.

Dit onderdeel is erop gericht om een situatie te creëren waarin bewoners en corporatie elkaar verstaan en daarmee het grootonderhoud een succes laten worden. Platform31 wil een modelaanpak ontwikkelen aangevuld met ervaringsverhalen. Een modelaanpak kan dienen als onderlegger voor maatwerk. Ieder gebouw is immers anders en vraagt om het opnieuw doordenken van de te nemen stappen, de keuze voor communicatiekanalen en het trainen van de betrokken medewerkers.

Bijeenkomsten:

1.1 Bewonersparticipatie
dinsdag 19 september 2017

1.2 Bewonersparticipatie
dinsdag 14 november 2017

Meer informatie

2. Technisch financiële mogelijkheden

Waar het verduurzamingsvraagstuk een aantal jaar geleden nog weinig aandacht kreeg, staat het onderwerp nu hoog op de agenda. De kennis en ervaring over technische en financiële mogelijkheden moeten in dit verband dan ook nog grotendeels ontwikkeld en bijgespijkerd worden. Het doel van dit onderdeel is om voor de deelnemende corporaties deze mogelijkheden in beeld te brengen en te verwerken in handzame documenten en tools. Denk daar bij aan bijvoorbeeld rekenmodellen in Excel of een gevisualiseerd overzicht van afwegingen bij verschillende scenario’s.

We helpen de corporaties een aantal modulaire (no-regret) scenario’s in concept op te stellen, beredeneerd vanuit de trias energetica (schil, installaties, opwekking). We streven naar de hoogst haalbare variant in de vorm van CO2 neutraal. Om daar te komen, kijken we ook naar label B, label A en Nul op de Meter. Vervolgens is het mogelijk om vanuit het strategisch voorraadbeleid van de corporatie en de wensen van de huurders het meest gewenste scenario te kiezen.

Bijeenkomsten:

2.1 Technisch financiële mogelijkheden
dinsdag 3 oktober 2017

2.2 Technisch financiële mogelijkheden
dinsdag 28 november 2017

Meer informatie

3. Prestatief aanbesteden

De uitkomsten van de onderdelen bewonersparticipatie en technisch financiële mogelijkheden komen samen in het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen. Een belangrijke stap hierin is de aanbesteding. Platform31 kiest hierbij voor prestatief aanbesteden met als doel om innovatieve inschrijvingen uit de markt te ontvangen.

Aan de hand van de minimale en maximale vereisten van de corporatie wordt een opdracht geformuleerd die in de markt uitgezet kan worden. Waaraan moet de minimale opgave voldoen? Hoe is dat te beoordelen? Welke aspecten zijn relevant? Waarop moet garantie worden verleend? Hoe valt dit samen met huurderscommunicatie? Wat is belangrijk met betrekking tot planning, kosten, meer- en minderwerk. Samen met de medewerkers van de betrokken afdelingen gaan we met dit soort vragen aan de slag. Het daadwerkelijke aanbesteden en gunnen van de opdracht is de verantwoordelijkheid van de deelnemende corporaties. Platform31 kan meedenken maar niet beslissen.

Bijeenkomsten:

3.1 Prestatief aanbesteden
dinsdag 12 december 2017

3.2 Prestatief aanbesteden
dinsdag 16 januari 2018

Meer informatie

Map for n.t.b.
Lewis eloit flat ommoord 35 internal thumb small 1492008710

Verduurzaming hoogbouwflats

Tijdens deze bijeenkomsten gaat Platform31 samen met een groep woningcorporaties op zoek naar slimme oplossingen voor de verduurzaming van hoogbouwflats. Lees meer

We bieden:

 • Complete procesbegeleiding in het traject van conceptuele verduurzaming van hoogbouw. We organiseren bijeenkomsten waarin we kennis en trends presenteren vanuit de gehele bouw- en renovatieketen.
 • We zoeken de juiste verbindingen tussen bijvoorbeeld corporaties en bewoners,
  toeleveranciers en corporaties, maar ook tussen corporaties en aanbieders van deze concepten om te komen tot de meest efficiënte concepten en oplossingen.
 • We ontwikkelen samen met u een compleet plan van aanpak dat herhaaldelijk bruikbaar is binnen uw organisatie maar ook binnen de branche. Dit plan omvat een gedegen en pragmatische aanpak voor het creëren van draagvlak bij de bewoners in een dergelijk groot complex, een pallet aan modulaire concepten voor duurzame renovatieoplossingen in de hoogbouw en een draaiboek voor prestatief aanbesteden (functioneel) van duurzame renovatie opgave voor de hoogbouw.
 • We bieden maatwerk. We stemmen de concepten zoveel mogelijk af op het door u ingebrachte vastgoed.

We vragen:

 • Commitment vanuit het corporatiebestuur voor de inzet van een aantal beslissingsbevoegde managers of projectleiders die zich bezig houden met de renovatieopgave van hoogbouwcomplexen. Geprognotiseerde tijdsindicatie per week: vier uur per betrokken medewerker.
 • Inbreng van hoogbouw vastgoed met een geplande verduurzamingsopgave op redelijke korte termijn (2018/2019), conform de MJOP/strategisch voorraadbeleid danwel portfoliostrategie.
 • Een bijdrage van 7.500 euro exclusief btw voor partners van Platform31.
 • Een bijdrage van 9.000 exclusief btw per deelnemende corporatie (geen partner of lid) om de bovengenoemde resultaten te behalen.

Wilt u deelnemen of meer informatie? Neem dan contact op met: