Wat werkt in… de Magic Mix – wooncomplexen waar diverse doelgroepen gemengd wonen

De Magic Mix – wooncomplexen waar verschillende doelgroepen tijdelijk gemengd worden gehuisvest – komt steeds vaker voor in Nederland. Op veel plaatsen wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van samenleven. Tientallen gemengde projecten schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. Initiatiefnemers hebben hoge verwachtingen van de Magic Mix. De verwachting is dat doelgroepen mengen een project financieel haalbaarder maakt, professionele ondersteuning doet verminderen, beheerkosten doet dalen, integratie van statushouders bevordert, bewoners uit een isolement haalt, et cetera. Maar hoe realistisch zijn de verwachtingen? Ondertussen worstelen partijen hoe ze de mix ‘werkend’ krijgen. Wat werkt wel en wat niet? Deze vragen staan centraal tijdens de themabijeenkomst ‘Wat werkt in… de Magic Mix’ van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk op 14 september a.s.

Flexwonen is nodig in elke gemeente

De vraag naar snel beschikbare huurwoningen neemt de laatste jaren toe in Nederland. De vraag komt vanuit steeds grotere en diverse groepen spoedzoekers. Door de lange wachttijden voor sociale huurwoningen en gebrek aan woningen in het middenhuur segment, maken alleen woningzoekenden die voldoende woonduur hebben opgebouwd kans op een huurwoning. Dat is vooral lastig voor woningzoekenden die niet in de gelegenheid zijn te wachten. Het gaat om uiteenlopende groepen van nieuwkomers op de woningmarkt: statushouders, arbeidsmigranten, studenten, kenniswerkers, starters en gescheiden mensen. Maar ook zzp-ers met een tijdelijke baan aan de andere kant van het land en GGZ-cliënten die uitstromen uit intramurale instellingen. Zij kunnen niet eerst rustig woonduur opbouwen of verdienen net te veel om in aanmerking te komen voor een reguliere huurwoning. Deze groepen zijn gebaat bij nieuwe flexibele woonvormen.

De Magic Mix

Een veelbelovende en steeds vaker voorkomende flexibele woonvorm is de Magic Mix. Dit zijn wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen. Op veel plaatsen wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van samenleven. De Magic Mix is eigenlijk een verzamelnaam voor een keur aan nieuwe onorthodoxe woonconcepten waar verschillende groepen bewust komen wonen en verbindingen met elkaar aangaan. Kernbegrippen in de Magic Mix zijn: gemengd wonen, flexwonen, bewuste selectie van bewoners, wederkerigheid, hoge bewonersparticipatie en meerwaarde voor de wijk.

Vragen themabijeenkomst

Op 14 september gaat Platform31 in gesprek met de vakgemeenschap van WWidW en haar andere partners van Platform31 over:

  • Effecten – Wat levert de Magic Mix op voor de bewoners, de betrokken organisaties, de kwetsbare wijken waar ze zijn gesitueerd en de maatschappij als geheel? Aan welke beleidsdoelstellingen van gemeenten en woningcorporaties kan de Magic Mix een bijdrage leveren?
  • Concepten – Welke goede voorbeelden zijn er van De Magic Mix? Welke werkzame bestanddelen hebben deze projecten?
  • Proces – Hoe organiseer je draagvlak in de buurt en gemeenteraad voor de huisvesting van ‘lastige’ doelgroepen met de Magic Mix?

Wat gaan we doen?

Aan de hand van het beproefde recept van Wat Werkt in de Wijk:

  • krijgen de deelnemers tijdens de themabijeenkomst inzicht in de huidige stand van de Magic Mix in Nederland.
  • en gaan ze aan de slag door concrete casussen te analyseren om zo werkzame bestanddelen te destilleren voor hun eigen praktijk.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers en praktijkwerkers van woningcorporaties en gemeenten. We nodigen de leden van de vakgemeenschap dus graag uit om de partners van de gemeente naar de bijeenkomst mee te nemen. De themabijeenkomst is tevens toegankelijk voor een klein aantal corporaties die geen deelnemer zijn van de vakgemeenschap.
Map for Regiokantoor Portaal Utrecht, Brennerbaan 106, 3524 BN Utrecht
Magic_mix_web_internal_thumb_small-1469543094

Wat werkt in… de Magic Mix – wooncomplexen waar diverse doelgroepen gemengd wonen

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de Magic Mix, wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen. Lees meer

12:30 Inloop met lunch
13:00 Welkom
13:30 Introductie De Magic Mix
14:00 Aan de slag – analyse casussen in groepjes
15:45 Terugkoppeling
16:15 Afronding en vervolgafspraken

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een email te sturen naar Niels Gastkemper: niels.gastkemper@platform31.nl