Milieu in het omgevingsplan

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

De leergang Op Dezelfde Leest richt de blik steeds meer op de toekomst onder de Omgevingswet. Dit keer staan het supplement en de studiemiddag op 30 november in het teken van de regeling van milieuaspecten – geluid van activiteiten, trillingen, geur en externe veiligheid – in het omgevingsplan.

De milieuaspecten kunnen thematisch, gebiedsgericht dan wel op activiteit gericht zijn (bijvoorbeeld het geluid van horeca). Anders dan bij bijvoorbeeld luchtkwaliteit, zijn deze aspecten daarbij in principe duidelijk beperkt tot een bepaald gebied rond de bron van de milieuhinder.

De regeling van deze milieuaspecten zal onder de Omgevingswet anders zijn dan nu. De focus verschuift meer van milieubelastende functies (zoals bedrijven) naar milieugevoelige functies (zoals woningen). Het Activiteitenbesluit vervalt. Dit betekent dat voor veel (lichtere) bedrijven dan geen algemene rijksregels meer gelden over de milieubelasting. Het Besluit activiteiten leefomgeving richt zich uitsluitend op zwaardere bedrijven. Milieubelastende en milieugevoelige functies moeten dus veel meer in het omgevingsplan worden geregeld dan nu in het bestemmingsplan.

In het komende najaarssupplement verkennen we de wijze waarop de regeling ten aanzien van deze milieuaspecten vorm zou kunnen krijgen in het omgevingsplan. Hiervoor zijn meerdere systemen denkbaar. De toelichting op het Besluit kwaliteit leefomgeving biedt hiervoor aanknopingspunten.

Vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening nemen we nu vaak al gebiedsgerichte milieunormen in bestemmingsplannen op, vooral daar waar het Activiteitenbesluit geen regels stelt. Deze ervaring kunnen we voor de regeling in het omgevingsplan gebruiken. In het supplement besteden we hier vanzelfsprekend aandacht aan.

Ook de situatie onmiddellijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt aan de orde. De bestaande bestemmingsplannen binnen een gemeente worden dan geacht gezamenlijk een omgevingsplan te vormen. In deze bestemmingsplannen zijn de relevante milieunormen dan nog niet opgenomen. Hierin wordt voorzien in een landelijke regeling (de zogeheten bruidsschat), die de bestemmingsplannen onder meer op dit punt aanvult. Deze regeling is natuurlijk ook van belang voor de systematiek in het omgevingsplan, die later volgt.

Op 30 november 2017 bespreken we het concept-supplement tijdens de studiemiddag.

Op Dezelfde Leest

Deze studiemiddag is onderdeel van de leergang Op Dezelfde Leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Per jaar verschijnen twee naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Kijk voor meer informatie op platform31.nl/odl.

Map for Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht
Logo odl internal thumb small 1424791016

Milieu in het omgevingsplan

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van milieu en het omgevingsplan. Lees meer

13:00 Inloop met koffie/thee
13:30 Opening

door Maarten Hoorn (Platform31)

13:35 Presentatie supplement: Milieu in het omgevingsplan

De regeling van milieuaspecten geluid van activiteiten, trillingen, geur en externe veiligheid zal onder de Omgevingswet anders zijn dan nu. Ook vervalt het Activiteitenbesluit, waardoor voor veel (lichtere) bedrijven geen algemene rijksregels meer gelden over de milieubelasting. Voor milieubelastende en milieugevoelige functies moet dus veel meer in het omgevingsplan worden geregeld dan nu in het bestemmingsplan. Pieter Woudstra (Rho adviseurs) gaat in op de wijzigingen onder de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor het maken van Omgevingsplannen.

14:15 Milieu en gezondheid

Artikel 1.3 van de Omgevingswet formuleert als belangrijk maatschappelijk doel het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hoe kan dit in omgevingsplannen worden gerealiseerd? En is het vastleggen van milieu eisen in normen en regels daarvoor een noodzakelijke voorwaarde? Staan normen en regels niet op gespannen voet met de ruimte in bestuurlijke afweging die de Omgevingswet propageert? Theo van Alphen (RIVM) kijkt voorbij die normen naar de bijdrage die de fysieke inrichting kan leveren aan de gezondheid van haar gebruikers.

14:45 Pauze
15:00 Hoe kunnen we milieu vertalen in het omgevingsplan?

Aan de hand van een aantal casussen en voorbeelden proberen we grip te krijgen op de manier waarop milieu in het omgevingsplan kan landen. Dit onder leiding van Pieter Woudstra (Rho Adviseurs) in samenspraak met de overige ODL-juristen Albert Jan Meeuwissen (BügelHajema Adviseurs), Emmy Hendriksen (Pouderoyen Compagnons) en Roeland Mathijsen (BRO).

16:00 Terugkoppeling van de cases, discussie en vragen
16:30 Afsluiting en rondvraag

Heeft u suggesties voor het eerste thema van 2018?

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Wilt u deelnemen aan de studiemiddag? Stuur dan een e-mail naar Maarten Hoorn: