Leerplein Omgevingswet samenhangend werken

Samenhangend werken: een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. De Eenvoudig Beter Campus (een consortium van Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Platform31) organiseert daarom in samenwerking met de VNG Academie een leerplein gericht op een goede voorbereiding van de implementatie van de wet. Het leerplein biedt u de helpende hand door de nieuwe werkwijzen uit de Omgevingswet te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet en hoe u hiermee om kunt gaan.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Duidelijk is dat het beleid in de fysieke leefomgeving op een geheel andere wijze geformuleerd en uitgevoerd gaat worden. Het leerplein stelt u in staat het implementatieproces optimaal vorm te geven en de kansen die de wet biedt maximaal te benutten. De Eenvoudig Beter Campus is al jaren bezig met de Omgevingswet. We delen onze gezamenlijke kennis, ervaringen en netwerken graag met u. Het leerplein is ingericht om u als programma- of implementatiemanager praktisch toepasbare kennis te verschaffen over de Omgevingswet. De focus ligt daarbij niet zozeer op de juridisch-technische kant van de wet, maar veel meer op de bestuurlijk- organisatorische gevolgen en de andere oriëntatie in houding en gedrag die de wetgever voor ogen heeft.

Na afloop van de bijeenkomsten bent u beter in staat om de impact van de Omgevingswet op uw organisatie te kunnen beoordelen. Ook leert u daar handelingsperspectieven aan te verbinden, zowel binnen uw eigen organisatie als in de samenwerking met andere organisaties, op operationeel en strategisch niveau.

Zes bijeenkomsten, zes thema’s

De Eenvoudig Beter Campus organiseert zes bijeenkomsten, met ieder een eigen thema. Elke bijeenkomst staat één van de kernprincipes en/of doel van de wet centraal. Het leerplein geeft een diepgaand inzicht in de kern van de Omgevingswet en de kansen die de wet biedt.

Thema 3: samenhangend samenwerken

Een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

De Omgevingswet vraagt om een samenhangende manier van werken tussen verschillende disciplines, afdelingen, gemeenten en partners. Maar hoe bewerkstellig je nu een dergelijke samenhangende manier van werken? Hoe kun je inspelen op de integraliteit en de veelheid aan variëteit in de veranderopgave Omgevingswet? Hoe verbindt je verschillende disciplines? Welke interventies kun je hiervoor inzetten?

De consequenties voor het eigen werk vormen vaak het uitgangspunt bij de invoering van de Omgevingswet. Ontmoetingen met mensen die anders kijken, handelen en spreken vinden niet of nauwelijks plaats. De kans is groot dat de beelden die dan ontstaan eenzijdig zijn. De Omgevingswet vraagt echter om een meervoudige kijk op de eigen praktijk om zo te komen tot een samenhangende aanpak.

Hoe kunnen verschillende teams en groepen ideeën samenbrengen om de gezamenlijke ambities met betrekking tot de Omgevingswet waar te maken? Hoe zorg je voor verbinding tussen verschillende disciplines?

Tijdens de bijeenkomst op 7 september bespreken we hoe je meer gericht kunt zijn op het aanbrengen van integraliteit vanuit variëteit. We verkennen hoe integraal werken in de praktijk kan ontstaan en welke interventies daarbij passen.

Meer informatie

  • Uitgebreide informatie over het leerplein Aan de slag met de Omgevingswet vindt u in onze flyer.
  • Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in ons Kennisdossier.
Map for Utrecht
Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1461583092

Leerplein Omgevingswet samenhangend werken

Samenhangend werken: een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Wilt u deelnemen aan het leerplein? Schrijf u in voor één of meerdere bijeenkomsten via dit formulier.