Community of Practice: Hergebruik maatschappelijk vastgoed

Overtollig maatschappelijk vastgoed

Volgens de Leegstandsmonitor van het CBS staat 14 procent van het maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, sportcentra) leeg in Nederland. Niet omdat er per saldo minder maatschappelijk vastgoed nodig is, maar omdat het niet (meer) voldoet of op de verkeerde plek staat. Verwacht wordt dat de leegstand in het maatschappelijk vastgoed nog verder zal groeien. Leegstand heeft een negatief effect op de fysieke omgeving, de sociale cohesie en economische groei. Terwijl maatschappelijk vastgoed vaak juist op aantrekkelijke en goed bereikbare plekken ligt, midden in dorps- en wijkkernen.

Transformatie van overtollig maatschappelijk vastgoed naar nieuwe en betekenisvolle functies is van groot belang voor de leefbaarheid in deze plekken. Het helpt tevens de opoffering van schaarser wordende ruimte voor de bouw in Nederland tegen te gaan. Waarom wordt leegstaand maatschappelijk vastgoed dan niet vaker getransformeerd? En hoe kan de transformatie of hergebruik van maatschappelijk vastgoed worden aangejaagd?

Transformatie als meerwaarde voor de wijk

Platform31 organiseert in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal en het Herbestemmingsteam een Community of Practice over verschillende facetten van transformatie van gemeentelijk (en ander) maatschappelijk vastgoed. Samen met gemeenten en andere casusbetrokkenen (zoals initiatiefnemers, bewoners, ontwikkelaar, etc.) onderzoeken we waarom transformatie in het ene geval wel succesvol is en in het andere niet.
Waar liggen kansen en knelpunten? We kijken nadrukkelijk verder dan het gebouw zelf. Welke kansen biedt het maatschappelijk vastgoed voor het omliggende gebied? En hoe past de transformatie bij de gemeentelijke ambities ten aanzien van stedelijke vernieuwing of gebiedstransformatie?

Het doel van het project is om gemeenten handvatten (recepten en andere tools) te geven om sneller en eenvoudiger tot hergebruik of transformatie van hun maatschappelijk vastgoed te komen. We beschrijven goede praktijkvoorbeelden die hierbij kunnen helpen.
Drie beleidsambities worden in het project samengebracht:

  • Doelmatig omgaan met eigen vastgoed;
  • nieuwe strategieën vinden in wijkontwikkeling;
  • gestalte geven aan nieuwe rollen van overheid en burgers (bestuurlijke vernieuwing).

Community of Practice

De CoP bestaat uit 4 bijeenkomsten, waarin telkens een thema centraal staat. Tijdens de startbijeenkomst op 26 september stellen we gezamenlijk de invulling van de drie vervolgbijeenkomsten vast. Dit doen we op basis van de kennisvragen die u van tevoren bij ons indient.

De drie bijeenkomsten vinden plaats bij een van de deelnemende steden. Tijdens iedere bijeenkomst wordt een specifiek thema behandeld door middel van presentaties van experts. In creatieve werkvormen behandelen we verschillende casussen. Daarnaast bestaan de bijeenkomsten uit een locatiebezoek.

Het heeft een grote meerwaarde om casussen vanuit verschillende perspectieven te beschouwen. Daarom nodigen we gemeenten uit om zich samen met een andere betrokkene bij de casus aan te melden (initiatiefnemer, bewoner, ontwikkelaar, etc.). Zoals gebruikelijk wordt de opgedane kennis (eindpublicatie met handvaten voor aanpak leegstaand maatschappelijk vastgoed) via de site van Platform31 en Bouwstenen voor Sociaal gedeeld.

Map for Platform31, Den Haag
Leegstand-buurthuis-1_internal_thumb_small-1498596064

Community of Practice: Hergebruik maatschappelijk vastgoed

Hoe kunt u transformatie of hergebruik van maatschappelijk vastgoed aanjagen? Platform31 organiseert in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal en het Herbestemmingsteam een Community of Practice. Meld u aan! Lees meer

Kosten:   € 1.500 (excl. btw) voor partners en € 2.000 (excl. btw) voor niet-partners van Platform31. Voor het bedrag kunnen 2 personen deelnemen. Bij voorkeur aanmelding door een duo van gemeente en een andere betrokkene bij een concrete casus (initiatiefnemer, bewoner, ontwikkelaar, etc.).


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.