Conferentie Regionale Transformatie

LET OP:
Deze conferentie wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. Wij informeren u hierover graag. Als u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan Hanneke van Rooijen.

Heel Nederland heeft te maken met demografische, economische en sociaal-maatschappelijke veranderingen. We worden ouder, zijn met minder mensen, onze economie verandert en overheden, burgers en marktpartijen gaan verschillende publiek-private samenwerkingsverbanden aan. Parkstad Limburg is koploper bij
deze ontwikkelingen: als een van de eerste regio’s kreeg ze te maken met diverse transities, wat zorgde voor een ingrijpende omslag in de regio. Dergelijke ontwikkelingen zorgen daarom voor nieuwe uitdagingen voor woningcorporaties, gemeenten, provincies, zorginstellingen, vastgoedpartijen, bedrijven én bewoners.

Gevolgen voor het fysieke domein

Tijdens de conferentie ‘Regionale Transformatie’ nemen we u mee met de fysieke gevolgen van diverse veranderingsprocessen. U hoort alles over de laatste inzichten uit onderzoek, beleid en uitvoering van regionale transformatie. Herstructureringsopgaven en de staat van het vastgoed komen aan de orde. U doet kennis op over effectieve strategieën om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Verantwoord beleid om woningen aan de voorraad te onttrekken komt aan bod. We laten zien hoe bestaande woningen de metamorfose naar zorgwoningen zouden kunnen ondergaan. Er wordt gesproken over de integratie van winkelconcepten in krimpregio’s.

De ontwikkelingen in de regio Parkstad worden uitgelicht. Aan de hand daarvan wordt de vergelijking met andere krimpregio’s gemaakt en ziet u wat we uit het verleden en van elkaar kunnen leren.

Internationale Bau Ausstellung (IBA)

Parkstad Limburg voerde eind 2013 de Internationale Bau Ausstellung (IBA) in. Een IBA bestaat onder andere uit vernieuwende bouwprojecten. Naast fysieke veranderingen brengt een IBA ook een cultuuromslag met zich mee in denken en werken, en waardering voor een gebied. Eerdere Duitse IBA’s bewezen hun succes in regionale kwaliteitsverbetering. Is de IBA ook interessant voor andere krimpregio’s?

Sprekers

 • Christine Oude Veldhuis (dagvoorzitter)
 • Erik Koppe (gedeputeerde provincie Limburg)
 • Geerd Simonis (directeur-eigenaar C’magne)
 • Chantal Robbe (adviseur gebiedsontwikkeling PAS BV)
 • Arnoud Six (organisatiestrateeg, Transformatie Limburg)
 • Esther Geuting (directeur Innovatie Stec Groep),
 • Erwin van der Krabben (professor Vastgoed- en locatieontwikkeling Radboud Universiteit)
 • Peter Bertholet (directeur-secretaris Stadsregio Parkstad Limburg),
 • William Segers (programmaleider Bevolkingsdaling ministerie BZK),
 • Anne-Jo Visser (programmamanager Wonen Platform31),
 • Andy Dritty (demissionair wethouder RO & Grondzaken gemeente Landgraaf).


Onderdelen programma

Het programma bestaat uit een afwisseling van plenaire onderdelen, excursies en verdiepende deelsessies. Politiek-bestuurlijke discussies en invalshoeken, en verdiepende inhoudelijke sessies waarin instrumentarium uitgelicht wordt, wisselen elkaar hierin af.

Doelgroepen

Bestuurders, beleidsmakers en professionals op strategisch en tactisch niveau van

 • Overheden en marktpartijen (vastgoedbeleggers, banken en ondernemers(verenigingen)/bedrijven, projectontwikkelaars, et cetera)
 • Zorgpartijen en woningcorporaties, bewonersgroepen, kennisinstellingen

Bij overintekening voor deze conferentie krijgen doelgroepen voorrang tot deelname.


Programma

10.15 uurInloop
10.30 uur Opening door dagvoorzitter Christine Oude Veldhuis
10.35 uurFilmpje over de Regio Parkstad en Provincie Limburg
10.45 uurWelkomstwoord door bestuurder uit de regio
11.00 uurWilliam Segers, programmaleider Bevolkingsdaling ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over demografische transitie en de ruimtelijke en fysieke vertaling daarvan in Rijksbeleid
11.10 uurInterview William Segers door dagvoorzitter Christine Oude Veldhuis (5 minuten), aansluitend ruimte voor vragen uit de zaal (5 minuten)
11.20 uur Excursieprogramma
De excursielocaties worden binnenkort bekend gemaakt. De te bezoeken locaties zijn inhoudelijk gekoppeld aan de thema’s van de deelsessies.
13.00 uurLunch (gezamenlijk) op congreslocatie
14.00 uurLezing door Erwin van der Krabben (professor Ruimtelijke Ordening en Vastgoed Radboud Universiteit Nijmegen)
Parkstad Limburg als voorbeeldregio voor landelijke problematiek rondom (financiering van) gebiedsontwikkeling in een krimpgebied. Subonderdelen: vastgoed, financieringsmogelijkheden sloop (fonds?), grondbeleid en het functioneren van grond- en vastgoedmarkten. Welke nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen zijn er en hoe breng je overheden en marktpartijen bij elkaar (proces en vertrouwen)?
14.30 uurPaneldebat met overheids- en marktpartijen
Aan de hand van stellingen, onder leiding van de dagvoorzitter en in interactie met de zaal een debat met experts en sleutelspelers. Debat langs de lijn wie welk deel van een opgave oppakt en welke rol kan spelen.
15.00 uurDeelsessies
Elke sessie wordt twee keer aangeboden (twee rondes van 45 minuten).
1. Verantwoorde strategieën voor onttrekken van woningen aan de voorraad en verduurzamen van woningen in de particuliere sector
Delen van kennis en ervaringen uit onder andere het Experimentenprogramma Krimp en het Inspiratielab WonenZuid. In de regio Parkstad ligt een grote opgave voor kwaliteitsverbetering van de particuliere woningvoorraad. Een van de strategieën daarvoor is verduurzaming, met als resultaat dalende energiekosten. Bovendien is er vraag naar meer levensloopbestendige woningen (ouderen met zorgbehoefte die langer thuis wonen). Ook zijn er te veel particuliere woningen. Een deel daarvan komt wellicht voor sloop in aanmerking. Is een sloopfonds hiervoor een verantwoorde strategie?
2. IBA als duurzame transformatiestrategie voor krimp- en anticipeerregio’s
Inrichting sessie rondom drie hoofdthema’s IBA Parkstad Limburg: Flexibele Stad, Energie Stad, Recycle Stad.
3. Wonen en zorg: afstemmen van voorzieningen
Door de vergrijzing en bevolkingsdaling is er een mismatch tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in een aantal Nederlandse regio’s. Door de beperking van de AWBZ zal een deel van de toekomstige zorgdoelgroepen zelfstandig blijven wonen. Dit zal de vraag naar vormen van verzorgd wonen doen toenemen, in januari 2014 opnieuw in beeld gebracht in het advies van de Raad voor de Leefomgeving. Dat betekent een opgave in het ontwikkelen van nieuwe woon- en dienstverleningsconcepten en samenwerking tussen hierbij betrokken partijen (zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties. Hoe kunnen woningen levensloopbestendig(er) worden gemaakt? Welke kansen zijn er voor de ontwikkeling van verzorgd wonen in de bestaande woningvoorraad?
Kunnen leegstaande winkels worden getransformeerd naar zorgwoningen? Er zijn al goede voorbeelden uit de Achterhoek.
4. Strategieën voor terugdringen leegstand van maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed
Limburg kent een relatief (zeer) hoog percentage leegstand van bedrijfsmatig (winkels, kantoren, bedrijventerreinen), maatschappelijk vastgoed en cultureel erfgoed. Er ligt in Limburg, maar ook in andere krimp- en anticipeerregio’s, een grote opgave om dit structurele overaanbod van vastgoed terug te brengen. Leegstandsbeheer, tijdelijke invulling, transformatie en sloop zijn hiervoor mogelijkheden. Ondanks het overaanbod bestaan er nog steeds nieuwbouwplannen. Zijn die nog te rechtvaardigen, en onder welke omstandigheden? Hoe kunnen de vraag en het aanbod van de verschillende typen vastgoed vanaf nu beter op elkaar worden afgestemd ? Welke samenwerkingsverbanden en methoden van gebiedsontwikkeling zijn daarvoor nodig?
16.45 uurBorrel
17.15 uurPitches door sleutelfiguren
Tijdens de borrel pitchen een aantal sprekers 5 minuten over waar zij een kans zien op het gebied van een van de programmaonderdelen.
17.45 uur Hapjes/buffet, met gelegenheid tot napraten
19.30 uurAfsluiting


Klik hier om het programma te printenMap for C-Mill, Heerlen
Regtransform_internal_thumb_small-1424791178

Conferentie Regionale Transformatie

Heel Nederland heeft te maken met demografische, economische en sociaal-maatschappelijke transities. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Parkstad Limburg is een koplopersregio wat betreft deze ontwikkelingen. Lees meer

Deze conferentie wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. Wij informeren u hierover graag. Als u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan Hanneke van Rooijen: hanneke.vanrooijen@platform31.nl