Conferentie Doe de flex!

Flexibele woonvormen in Nederland

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk. U kunt zich niet meer aanmelden voor de wachtlijst. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen organiseren in samenwerking met het ministerie van BZK de conferentie Doe de flex! – Flexibele woonvormen in Nederland. Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilisering van de woningmarkt aan bod. Wat kunnen flexibele woonvormen toevoegen aan de huurmarkt? Welke maatschappelijke vraagstukken helpt flexibilisering op te lossen? Welke goede voorbeelden zien we? En welke gevaren kunnen we benoemen? Tijdens Doe de flex! ontvangt u de laatste informatie over de mogelijkheden om de woningvoorraad verantwoord flexibeler te maken en gaat u in gesprek met koplopers uit de praktijk.

Flexibele woonvormen

De maatschappij kent steeds dynamischer arbeids-, relatie-, consument- en vervoerspatronen, maar de woningmarkt komt daaraan nauwelijks tegemoet. Terwijl veel huurders flexibel willen kunnen wonen, passend bij hun persoonlijke levensfase. Meer dan tien procent van de huishoudens in Nederland zoekt snel een woonruimte. Denk aan studenten, werkende jongeren, arbeidsmigranten, vergunninghouders, uitstromers uit instellingen, expats, mantelzorgers en gescheiden mensen. Al of niet kortdurend, in gebouwen met een tijdelijke woonbestemming of tijdelijke contracten.

Voor- en nadelen

De Nederlandse huurmarkt lijkt zich langzaam aan te passen aan deze veranderende woonbehoeften. Enkele gemeenten experimenteren succesvol met nieuwe flexibele woonvormen, huurcontracten en huurprijzen, omdat ze voordelen hebben die permanente huurwoningen niet hebben. Zo worden nieuwe tijdelijke huurcontracten, de Magic Mix of tijdelijke woonunits ingezet om lokale huisvestelijke knelpunten op te lossen. Bovendien krijgen steeds meer nieuwe woonondernemers ruimte om tijdelijke woonruimte aan te bieden aan uiteenlopende doelgroepen. Daar tegenover staan andere stedelijke partijen die vooral een afwachtende houding aannemen. Er is ook weerstand tegen meer flexibilisering van de woningmarkt, omdat bestaande woonrechten worden aangetast. Flexibel wonen is slechts voor een deel van de huurders een geschikte oplossing. Veel spoedzoekers zijn gebaat bij tussenoplossingen. Wonen terwijl u wacht!

Tijdens de conferentie ‘Doe de flex! – Flexibele woonvormen in Nederland’ komen voor- en nadelen van de flexibilisering van de woningmarkt aan bod. Anne-Jo Visser (Platform31) is uw dagvoorzitter.

  • Frank Wassenberg (senior projectleider Platform31): leidt de middag in en neemt ons mee in de ontwikkeling van de flexibilisering van de woningmarkt in Nederland.
  • Erik Jan van Kempen (ministerie van BZK directie Woningmarkt) blikt terug op de bijdrage van het huidige kabinet aan de flexibilisering van de woningmarkt en kijkt vooruit op de ontwikkeling van flexwonen in de komende jaren en de rol van het Rijk hierin.
  • Yasin Torunoglu (wethouder Gemeente Eindhoven) heeft flexibel wonen nadrukkelijk als speerpunt in de Woonvisie opgenomen en harde afspraken gemaakt met lokale huisvesters.
  • Ronald Paping (directeur Woonbond) gaat in op de voor- en nadelen van flexwonen. Welke kinderen dreigen met het badwater te worden weggegooid en hoe voorkomen we nadelen?
  • Leon Bobbe (directeur De Key) wil al het bezit van zijn corporatie flexibiliseren. Is hij een voorloper of een einzelganger en verdient dit navolging?

Vervolgens benaderen we het onderwerp flexibilisering vanuit verschillende invalshoeken: tijdelijke huurcontracten, de Magic Mix, flexibele doelgroepen, nieuwe woonondernemers, het middenhuursegment, tijdelijke woonunits, inkomensafhankelijke huren en financiering. In diverse themasessies ontvangt u de nieuwste informatie over deze onderwerpen en spreekt u met koplopers uit de praktijk.

Sessies conferentie ‘Doe de flex! Flexibele woonvormen in Nederland’

Sessie 1 – Tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 juli 2016 zijn nieuwe vormen van tijdelijke woningverhuur mogelijk. Bijvoorbeeld met het Jongerencontract, het contract voor grote gezinnen en het contract voor korte duur. De nieuwe huurcontracten kunnen woningzoekenden (sneller) aan een woning helpen in gevallen waar dat eerder niet kon of niet zou gebeuren. Kansen voor de woningmarkt dus, mits toegepast met de nodige zorgvuldigheid en op basis van een gedegen voorbereiding. Wanneer en hoe zijn welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur het beste in te zetten? En wat zijn aandachtspunten? Tijdens de workshop neemt Platfom31 u mee in de nieuwe mogelijkheden. Stadgenoot en Talis delen hun waardevolle lessen vanuit de praktijk met u.

Voorzitter: Annelies van der Nagel, Platform31. Sprekers: Perry Hoetjes, Stadgenoot en Jeroen Lodeweges, Talis.

Sessie 2 – Van pragmatisch naar magisch: de Magic Mix in de praktijk

Verschillende doelgroepen gemengd tijdelijk huisvesten is hot blijkt uit de recente praktijk. Magic Mix-projecten schieten als paddenstoelen uit de grond de afgelopen jaren. Verwachtingen zijn bij initiatiefnemers hooggespannen: gemengde woonvormen zouden professionele ondersteuning doen verminderen, integratie bevorderen, beheerkosten dalen, eenzaamheid bestrijden, et cetera. Maar hoe realistisch zijn deze aannames? Portaal en De Tussenvoorziening brengen de Magic Mix al 15 jaar in de praktijk in diverse projecten in Utrecht. Wat kunt u leren van hun ervaringen voor uw eigen praktijk?

Voorzitter: Jeroen van der Velden, Platform31. Sprekers Nico Ooms, De Tussenvoorziening en Erik Patist, Portaal.

Sessie 3 – De nieuwe woonondernemer in de wijk

Mensen die snel woonruimte zoeken worden onvoldoende bediend door woningcorporaties. Denk aan statushouders, arbeidsmigranten, studenten en promovendi, starters, maar ook GGZ-cliënten die uitstromen uit intramurale instellingen, expats en net gescheiden mensen. Een breed palet aan huishoudens, die gemeen hebben dat ze geen tijd hebben om lang te wachten op een reguliere (sociale) huurwoning. En gevestigde commerciële marktpartijen zien vaak geen brood in de huisvesting van ‘lastige’ groepen of mensen die vaak verhuizen. Er is een gat in de markt dat deels wordt opgevuld door nieuwe woonondernemers. Wie zijn dat en hoe gaan deze nieuwe partijen te werk? Wat zijn hun motieven? Welke kansen en belemmeringen zien ze? Hoe zit hun verdienmodel in elkaar? Welke maatschappelijke vragen pakken ze op in de wijk?

Voorzitter: Frank Wassenberg, Platform31. Sprekers: Marc Ketelaar, De Huischmeesters en Rijn Platteel, De Kabath.

Sessie 4 – Afspraken gemeenten-beleggers over middenhuur

Sinds jaar en dag maken gemeenten met corporaties (meerjarige) afspraken over hun bijdrage aan het gemeentelijke bouwprogramma. De vraag is of meerjarige afspraken ook kunnen worden gemaakt tussen gemeenten en marktpartijen (i.c. ontwikkelende beleggers), en wat voor soort afspraken dat dan zijn? In de workshop ‘Afspraken tussen gemeenten en beleggers over middenhuur’ worden de mogelijkheden hiertoe verkend: Onder welke condities zijn beleggende marktpartijen en gemeenten bereid zich in meerjarige afspraken vast te leggen op het realiseren en in de markt houden van middeldure huurwoningen? Een actieve marktpartij brengt de praktijk in beeld.

Voorzitter: Fons Lustenhouwer, Platform31. Spreker: Wynand Verhoef van MN.

Sessie 5 – De meerwaarde van flexibele woonunits

Meer dan tien procent van de huishoudens in Nederland zoekt snel een woonruimte. Denk aan studenten, werkende jongeren, arbeidsmigranten, vergunninghouders, uitstromers uit instellingen, expats, mantelzorgers en gescheiden mensen. De gemeente Leiden heeft gekozen voor de inzet van verplaatsbare units voor dit vraagstuk met onder andere woningen voor statushouders. Het gaat o.a. om de prijswinnende woning Finch, een van de winnende ontwerpen van een prijsvraag afgelopen zomer van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Rijksbouwmeester. In deze workshop staat de inzet van verplaatsbare woningen als oplossing voor meer flexibiliteit op de woningmarkt centraal.

Voorzitter: Michelle van Dijk, ministerie van BZK. Spreker: Lex Kamphues, gemeente Leiden.

Sessie 6 – De businesscase van de Magic Mix

In een onderzoek naar de business cases van de Magic Mix zijn diverse projecten ‘doorgelicht’ op de belangrijkste keuzes en de financiële gevolgen daarvan. In deze workshop delen Sander Gelinck (id&dn, adviseur) en Sandra van Lierop (Genderhof, Eindhoven) de resultaten met u. Kan een slimme mix de inkomsten vergroten, hoe worden kosten bespaard en wat zijn de (financiële en niet-financiële) resultaten van de keuzes in de projecten? Na twee korte pitches gaan de twee inleiders met u in gesprek over de business case van de Magic Mix.

Voorzitter: Sander Gelinck, id&dn. Spreker: Sandra van Lierop, Wooninc.

Sessie 7 – Beheer: een sleutelrol in flexwonen

Goed beheer bepaalt in hoge mate het succes van projecten voor tijdelijk wonen. Voor de bewoners, voor de exploitant en voor draagvlak in de omgeving. Deze workshop behandelt praktijksituaties. De betekenis voor het woonklimaat komt aan de orde, maar ook welke eisen het beheer aan de organisatie van de verhuurder stelt, hoe u beheer kunt uitbesteden en welke effecten het op de businesscase heeft. We spreken met verschillende vertegenwoordigers van projecten. Uiteraard doet u als deelnemer ook actief mee, als u ervaringen wilt delen of vragen heeft.

Voorzitter: Wim Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen. Sprekers: Dennis Cleef, Livable en Rienk Postuma, Woningstichting de Key.


Map for The Student Hotel, Den Haag
Afrikaanderwijkmarkt_internal_thumb_small-1484223242

Conferentie Doe de flex!

Flexibele woonvormen in Nederland

Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilsering van de woningmarkt aan bod. Wat kunnen flexibele woonvormen toevoegen aan de huurmarkt? Welke maatschappelijke vraagstukken helpt flexibilisering op te lossen? Welke goede voorbeelden zien we? En welke gevaren kunnen we benoemen? Lees meer

De conferentie is gratis toegankelijk en stimuleert de kracht van de ontmoeting: u krijgt ruimschoots de gelegenheid om te netwerken met professionals van woningcorporaties, overheden, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, vastgoedbeleggers, adviesbureaus en bewoners- en belangenorganisaties.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk. U kunt zich niet meer aanmelden voor de wachtlijst. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.